بررسی اثر خودمداری و خطرپذیری شخصی رهبر سازمان بر رفتارهای انحرافی (با تمرکز بر نقش واسطه ای ارزش های سازمانی و فرسودگی هیجانی در شرکت سهامی ذوب آهن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری خودمدارانه و خطرپذیری شخصی سرپرست بر ارزش های سازمانی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن در پائیز 1388 (حدود 7000 نفر) بوده اند که از میان آنها 385 نفر به شیوه‌‌ نمونه‌گیری طبقه‌ای و از طریق فهرست اسامی کارکنان انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ارزش های سازمانی ، فرسودگی هیجانی ، رفتارهای انحرافی ، رهبری خودمدارانه و خطرپذیری شخصی سرپرست بوده است. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون واسطه‌ای و الگو‌سازی معادله ساختاری (SEM)، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در یک الگوی مرحله‌ای، خطرپذیری شخصی سرپرست، همزمان با ارزش های سازمانی و فرسودگی هیجانی و خودمداری رهبر با فرسودگی هیجانی دارای رابطه معنادار هستند (01/0 p <). در کنار این روابط، ارزش های سازمانی، خطر پذیری شخصی رهبر و خود مداری رهبر نیز بافرسودگی هیجانی و فرسودگی هیجانی و رهبری خودمدارانه نیز با رفتارهای انحرافی سازمانی دارای رابطه معنادار هستند (01/0 p <).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Egocentric and Personal Risk Taking of Organization Leader on Deviant Behaviors (Mediating Role of Organizational Values and Emotional Exhaustion in Zoob Ahan Stock Company)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gol Parvar 1
  • Zahra Javadian 2
  • Shirin Nayeri 2
  • Ali Mahdad 3
1 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
2 MSc in Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of studying the role of egocentric leadership, supervisor's personal risk taking on organizational value, emotional exhaustion and organizational deviant behaviors among employees of Zoob Ahan Stock Company. Research statistical population was the employees of Zool Ahan Stock Company in autumn 1388 (about 7000 persons). Among them, 385 people were selected with the use of stratified sampling from employee's names list. Research instruments consisted of organizational values questionnaire, emotional exhaustion, organizational deviant behaviors, egocentric leadership and supervisor risk taking scale. Data were analyzed through Pearson's correlation coefficient, mediation analysis and structure equation modeling (SEM). Results showed that in a sequential processes, there are significant relationships between supervisor's personal risk taking with organizational values and emotional exhaustion, and between egocentric leadership and emotional exhaustion (p < 0.01). Along with these relationships, there are significant relationships between organizational values, supervisor's personal risk taking and egocentric leadership with emotional exhaustion and finally, there are significant relationships between emotional exhaustion and egocentric leadership with h organizational deviant behavior (p < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egocentric Leadership
  • Supervisor's Personal Risk Taking
  • Organizational Values
  • Emotional Exhaustion
  • Organizational Deviant Behaviors