دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 54، بهمن 1400، صفحه 1-250 
تحلیل تاریخی زنجیره تولید فولاد کشور از منظر کارکردهای یکپارچه سازی فناوری های جدید

صفحه 69-104

10.22034/jmi.2021.282202.2541

اکبر محمدی؛ نیما مختارزاده؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ هادی نیلفروشان؛ مهدی محمدی


بوم‌سازگان نوآوری در صنعت خودرو ایران: چه هست؟ چه نیست؟

صفحه 105-127

10.22034/jmi.2021.286062.2568

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ مسعود افشاری مفرد؛ میثم بشیری