دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تیر 1400، صفحه 1-200 
تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید در سطح صنعت فضایی کشور

صفحه 31-66

10.22034/jmi.2021.279354.2527

حسین اثباتی؛ رضا رادفر؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ عباس طلوعی اشلقی