دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 51، اردیبهشت 1400، صفحه 1-179 
الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه‌سازی خودرو: بینش‌هایی برای درک واقعیت کنونی

صفحه 125-147

10.22034/jmi.2021.265868.2460

احمد اسماعیلی؛ سیدسروش قاضی نوری؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ منوچهر منطقی


طراحی مدل نقشه شناخت فازی عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

صفحه 149-179

10.22034/jmi.2021.266124.2461

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی صفاری دربرزی؛ داوود عندلیب اردکانی؛ سید رضا سلامی؛ پوریا مالکی نژاد