درونی‌سازی پنجره‌های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران از طریق رویکرد نظام نوآوری فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار بخش مدیریت صنعت و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استادیار بخش مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 استادیار گروه توسعه مدل های کسب و کار، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

کارکردها و سازوکارهای لازم برای تحقق درونی کردن پنجره‌های فرصت، با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه قابل تحلیل و ارزیابی است. در همین راستا هدف از این پژوهش، استفاده از این رویکرد برای شناسایی و ارزیابی کارکردها و سازوکارهای لازم برای درونی‌سازی پنجره‌های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکی ایران است. برای تحقق این هدف از رویکرد کمی، استراتژی پژوهش پیمایش، ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده و تحلیل عاملی تاییدی جهت تحلیل داده‌ها بهره‌برداری شده است. نمونه آماری 80 نفر از جامعه خبرگان مسلط به صنعت بانکی و فناوری بلاکچین انتخاب شده است. در این پژوهش با مدنظر قراردادن هفت کارکرد نظام نوآوری فناورانه، میزان اثرگذاری هر یک از سازوکارهای مطرح شده برای کارکردها تعیین و اولویت‌بندی شد. یافته‌های این پژوهش، بیانگر آن است که سازوکارهایی همچون تحقیقات پروژه‏ای داخلی توسط بانک‏ها (کارکرد خلق دانش)، افزایش تنوع بازیگران و تعاملات آن‌ها (کارکرد انتشار دانش)، استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی به جای پلتفرم بومی (کارکرد جهت‌دهی به بازار)، پروژه‏های عملیاتی و پژوهشی داخلی (کارکرد کارآفرینی فناورانه)، لزوم تعیین جهت‌گیری توسعه بلاکچین با اخذ نظرات و نیازهای کاربران پیشرو توسط بانک مرکزی به عنوان بازیگر کلیدی (کارکرد جهت‌دهی به جستجو)، حذف موانع کسب‏وکاری (شکل دهی به بازار)، ورود فین‏تک ‏ها به توسعه کسب‏وکارها (کارکرد مشروعیت بخشی) جهت درونی‌سازی پنجره‌های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران اهمیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Endogenizing Blockchain Windows of Opportunity in Iran’s Banking Industry through Applying Technological Innovation System (TIS) Approach

نویسندگان [English]

  • Masoud Hashemi 1
  • Mostafa Safdari Ranjbar 2
  • Asgar Noorbakhsh 3
  • Elham Faham 4
1 M.S. in Technology Management, Department of Management and Accounting, University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran.
4 Assistant Professor, Research Institute for Information and Communication Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Endogenizing windows of opportunity in an industry can be analyzed and evaluated through using the Technological Innovation System (TIS) approach. In this regard, the purpose of this study is to identify and evaluate the functions and mechanisms needed to endogenize blockchain windows of opportunity in Iran’s banking industry. To this end, this paper employed a quantitative approach, survey research strategy, a questionnaire tool for data collection, and confirmatory factor analysis for data analysis. The sample is selected from experts who are proficient in the banking industry and blockchain technology. Findings of this study indicate that mechanisms such as internal project research by banks (knowledge creation function), increasing the diversity of actors and their interactions (knowledge diffusion function), using international platforms instead of local platforms (market orientation function), internal operational and research projects (technological entrepreneurship function), the need to determine the orientation of blockchain development by obtaining the views and needs of leading users by the Central Bank as a key player (search orientation function), removing business barriers (shaping market function), the entry of fintech companies into business development (legitimation function) are important for endogenizing blockchain windows of opportunity in Iran's banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain Technology
  • Windows of Opportunity
  • Banking Industry
  • Technological Innovation System (TIS)
احمدوند .ع، سلامی .ر، طباطباییان.ح، بامداد .ج. (1397). پنجره فرصت‏های همپایی فناوری نانو الیاف در ایران از منظر نظام بخشی نوآوری، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، سال هفتم، شماره 3، 28-1.
اکرمی، م.ح. (1397)، "شناسایی عوامل موثر بر موفقیت بلاکچین در بازار سرمایه ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های کارگزاری)"، پایان نامه، دانشگاه تهران.
اقتصادآنلاین، (1400)، https://www.eghtesadonline.com/.
باقری مقدم،ناصر. (1391) . موتورهای محرک نوآوری، چارچوبی خلاقانه بر ای تحلیل پویایی نظامهای نوآوری فناورانه، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
سپیدنامه برنا، (1398)، شرکت خدمات انفورماتیک، www.isc.cor.ir ..
صفدری رنجبر, مصطفی؛ رحمان سرشت, حسین؛ منطقی, منوچهر؛ قاضی نوری, سید سروش. (2018). واکاوی پنجره‌های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه‌های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین‌های گازی در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 6(3), 40-9.
صفدری رنجبر, مصطفی؛ قاضی نوری, سید سروش. (1397). دو دهه با سیستم‏های نوآوری بخشی: مسیر پیموده شده و افق‏های ‏پیش رو. فصلنامه علمی ترویجی علم و فناوری،‏ دوره 8، شماره 2 صفحه 42-17.
صفدری رنجبر, مصطفی؛ علیزاده، پریسا؛ افشین، حسین. (1397)، همپایی فناورانه (1): مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن، دفاتر : مطالعات فناوری‏های نوین، شماره مسلسل 16134.
حیدری، حامد. مترجم. 1397. بلاکچین و قانون، نوشته: پریماورا فیلیپی و آرون رایت. مؤسسه اعتباری ملل و شرکت تجارت الکترونیک.
کلانتری، خلیل (1388) ، مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی، انتشارات فرهنگ صبا.
محمدی، مهدی. (1390). مدلی برای شکل‌گیری نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی.
هاشمی, مسعود؛ صفدری رنجبر, مصطفی؛ نوربخش, عسگر. (1400). شناسایی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری ایران. سیاست نامه علم و فناوری, 11(2), 53-35.
هاشمی، مسعود، (1399)، "شناسایی و درونی‏سازی پنجره‏های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
Accenture. Join the Blockchain party. How banks are building a real-time global payment network. https://www.accenture.com/usen/insight-blockchain-technology-how-banks-building-real-time.
Anurag Gupta, Alexander Hoeppe, Monica Zlotogorski, Rajesh Kandaswamy, James Ingham, Irma Fabular, “Market Trends: How Blockchain Impacts Different Vertical Industries” (2019), Gartner
Beck, Roman, and Christoph Müller-Bloch. "Blockchain as radical innovation: a framework for engaging with distributed ledgers as incumbent organization." In Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences. 2017
Bergek, Anna. "Technological innovation systems: a review of recent findings and suggestions for future research." Handbook of sustainable innovation (2019).
Boar, Codruta, Henry Holden, and Amber Wadsworth. "Impending arrival–a sequel to the survey on central bank digital currency." BIS paper 107 (2020).
Bougas, M. (2016). How Distributed Ledger Technology is Transforming the Financial Marketplace.
Carson, Brant, Giulio Romanelli, Patricia Walsh, and Askhat Zhumaev. "Blockchain beyond the hype: What is the strategic business value." McKinsey & Company (2018): 1-13.
Chaminade, Cristina, Bengt-Åke Lundvall, and Shagufta Haneef. Advanced introduction to national innovation systems. Edward Elgar Publishing, 2018.
Charles, Edquist, and Bjorn Johnson. "Institutions and Organisations in Systems of Innovation." (2000): 165-187.
Denscombe, M. (1998). The good research guide: For small-scale social research projects. Buckingham [England: Open University Press.
Edsand, Hans-Erik. "Technological innovation system and the wider context: A framework for developing countries." Technology in Society 58 (2019): 101150.
Furlonger, D., and R. Kandaswamy. "Hype cycle for blockchain business." (2019).
Guo, Ye, and Chen Liang. "Blockchain application and outlook in the banking industry." Financial Innovation 2, no. 1 (2016): 1-12.
Hekkert, Marko P., Roald AA Suurs, Simona O. Negro, Stefan Kuhlmann, and Ruud EHM Smits. "Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change." Technological forecasting and social change 74, no. 4 (2007): 413-432.
Holotiuk, Friedrich, and Jürgen Moormann. "Organizational adoption of digital innovation: The case of blockchain technology." (2018).
Holotiuk, Friedrich, Francesco Pisani, and Jürgen Moormann. "Radicalness of blockchain: an assessment based on its impact on the payments industry." Technology Analysis & Strategic Management 31, no. 8 (2019): 915-928.
Hoppmann, Joern, Joern Huenteler, and Bastien Girod. "Compulsive policy-making—The evolution of the German feed-in tariff system for solar photovoltaic power." Research policy 43, no. 8 (2014): 1422-1441.
Kuebler, Raymond G. "Application of Blockchain for Authentication, Verification of Identity and Cloud Computing." PhD diss., Utica College, 2018.
Lee, Keun, and Franco Malerba. "Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems." Research Policy 46, no. 2 (2017): 338-351.
Litan, A., Groombridge, D., Stevens, A. “Assessing the Optimal Blockchain Technology for Your Use Case”. (2019), Gartner
Liu, Guanyu, Ping Gao, Feng Chen, Jiang Yu, and Yue Zhang. "Technological innovation systems and IT industry sustainability in China: A case study of mobile system innovation." Telematics and Informatics 35, no. 5 (2018): 1144-1165.
Lukkarinen, Jani, Annukka Berg, Marja Salo, Pasi Tainio, Katriina Alhola, and Riina Antikainen. "An intermediary approach to technological innovation systems (TIS)—The case of the cleantech sector in Finland." Environmental innovation and societal transitions 26 (2018): 136-146.
Lundvall, B. Å. (Ed.). (2010). National systems of innovation: Toward a theory of innovation and interactive learning (Vol. 2). Anthem press.
Lundvall, Bengt-Åke. "National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning." The Learning Economy and the Economics of Hope 85 (2016).
McLean, John. "Banking on blockchain: charting the progress of distributed ledger technology in financial services." A Finextra white paper produced in associate with IBM (2016).
Miremadi, I., Saboohi, Y., Jacobsson, S. (2018). Assessing the performance of energy innovation systems: Towards an established set of indicators. Energy Resrearch and Social Science. 40, 159-176.
Morkunas, Vida J., Jeannette Paschen, and Edward Boon. "How blockchain technologies impact your business model." Business Horizons 62, no. 3 (2019): 295-306.
Schär, Fabian. "Decentralized finance: On blockchain-and smart contract-based financial markets." (2021).
Shin, Jang-Sup. "Dynamic catch-up strategy, capability expansion and changing windows of opportunity in the memory industry." Research Policy 46, no. 2 (2017): 404-416.
Suurs, Roald AA, Marko P. Hekkert, Sander Kieboom, and Ruud EHM Smits. "Understanding the formative stage of technological innovation system development: The case of natural gas as an automotive fuel." Energy Policy 38, no. 1 (2010): 419-431.
Varma, Jayanth Rama. "Blockchain in finance." Vikalpa 44, no. 1 (2019): 1-11.
Weber, K. Matthias, and Harald Rohracher. "Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change: Combining insights from innovation systems and multi-level perspective in a comprehensive ‘failures’ framework." Research Policy 41, no. 6 (2012): 1037-1047.
Yap, Xiao-Shan, and Bernhard Truffer. "Shaping selection environments for industrial catch-up and sustainability transitions: A systemic perspective on endogenizing windows of opportunity." Research Policy 48, no. 4 (2019): 1030-1047.
Zhang, Yuxi. "Scaling Blockchain Applications with Pub/Sub." PhD diss., 2019.
Zheng, Zibin, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, and Huaimin Wang. "An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends." In 2017 IEEE international congress on big data (BigData congress), pp. 557-564. IEEE, 2017.