تحلیل تاریخی زنجیره تولید فولاد کشور از منظر کارکردهای یکپارچه سازی فناوری های جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه با هرچه پیچیده ترشدن فضای رقابتی در بازارها، شرکت های فعال در زنجیره تولید فولاد علاوه بر نیاز اساسی که برای شناسایی و فهم خرده دانش ها و فناوری های جدید دارند، نیازمند جذب و یکپارچه سازی آن در منابع فناورانه خود هستند. مطالعه فوق با تحلیل تطور تاریخی مسیر توسعه فناوری های زنجیره تولید فولاد در کشور با تمرکز بر کارکردهای مدیریتی مبتنی بر کارکردهای یکپارچه سازی فناوری های جدید صورت پذیرفته است. بازه مورد بررسی تاریخی از سال 1338 تا سال 1400می باشد. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و به کمک تحلیل تم و کدگذاری محوری صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری داده ها نیز 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران باسابقه صنعت فولاد در کنار بررسی اسناد آرشیوی بوده است. این مطالعه در نهایت براساس تحلیل تاریخی و بررسی کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق، به ارائه راهکارهای کارکردی و اجرایی در مراحل یکپارچه سازی فناوری های جدید پرداخته است. در این مطالعه پس از شناسایی 17 تم (عامل کلیدی موثر) در یکپارچه سازی فناوری های جدید، 25 راهکار در گام شناسایی و ارزشگذاری دانش فناورانه جدید، 24 راهکار در گام فهم دانش جدید و ترکیب آن با پایه دانشی موجود بنگاه، و 10 راهکار در گام بهره برداری از دانش فناورانه جدید مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Analysis of the Iran’s Steel Industry from the Perspective of New Technology Integration Functions

نویسندگان [English]

  • Akbar Mohammadi 1
  • Nima Mokhtarzadeh 2
  • Ahmad Jafarnejad Chaghoushi 3
  • Hadi Nilforoushan 4
  • Mahdi Mohammadi 5
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, as the Competitive Environment becomes more Complicated, Firms in Steel Value Chain Sector, In addition to the need to Identify and Assimilate new Knowledge and Technologies, need to Absorb and Integrate It into their Technological Resources.This Study has been done by Analyzing the Iran Steel Value Chain Technology Developments from the Perspective of Managerial Functions in New Technology Integration. The Historical Review was from 1338 to 1400. This Study is Qualitative Content Analysis Research. Data Collection Tools were 16 Semi-Structured Interviews with Experienced Managers in Steelmaking Industry Along With Review of Archival Documents Finally, based on Historical Analysis and Review of Successful and Unsuccessful Management Functions in Three Time phases, This Study Presents Functional and Executive Solutions in the Stages of Integration of New Technologies. In this Study, After Exploring 17 Themes (Key Effective Factors) fot New Technologies Integration, 25 Solutions in Stage of “Identify and Obtain Valuable New Knowledge Identifying and Evaluating New Technological Knowledge”, 24 Solutions in Stage of “Understanding New Knowledge and Combining it with the Existing Knowledge Base of the Firm”, and 10 Solutions In Stage of “Exploiting New Technological Knowledge has been Proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Knowledge Integration
  • Technological Knowledge
  • Steel Value Chain
  • Historical Analysis
مطالعات طرح جامع فولاد ایران، شرکت فولاد تکنیک، پایش اسفند 1396 (تاریخ انتشار خرداد 1397). https://www.Fooladtechnic.Ir/Fa/Web/Ebook/View/Post/1/2."
مرکز پژوهش های مجلس، آینده صنعت فولاد، واکاوی سند طرح جامع فولاد کشور از منظر فرصت‌ها و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، (1399).
اهمیت بهبود فناوری در صنعت فولاد کشور جهت افزایش بهره وری در صنعت، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1397).
Ahuja, Gautam, and Riitta Katila. "Technological Acquisitions and the Innovation Performance of Acquiring Firms: A Longitudinal Study." Strategic management journal 22, no. 3 (2001): 197-220.
Armstrong, J Scott, and Terry S Overton. "Estimating Nonresponse Bias in Mail Surveys." Journal of marketing research 14, no. 3 (1977): 396-402.
Attarpour, Mohammadreza, Abolfazl Kazazi, Mahdi Elyasi, and Jahanyar BamdadSoofi. "Moving toward Innovation: Analyzing Iran's Steel Industry Experience in Technological Learning Using the Windows of Opportunity." Journal of Management Improvement 13, no. 4 (2020): 99-145.
Attarpour, Mohammad Reza, et al. "A Model for Promoting Technological Learning for Innovation Ambidexterity Development: A Case Study of Iran Steel Industry." Journal of Management Improvement 12.3 (2018): 45-69.
Birkinshaw, Julian M., and Felipe Monteiro. External knowledge sourcing: Uncovering the technology scouting process. AIM Research, 2007.
Branca, Teresa Annunziata, Barbara Fornai, Valentina Colla, Maria Maddalena Murri, Eliana Streppa, and Antonius Johannes Schröder. "The Challenge of Digitalization in the Steel Sector." Metals 10, no. 2 (2020): 288.
Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." Qualitative research in psychology 3, no. 2 (2006): 77-101.
Cohen, Wesley M, and Daniel A Levinthal. "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation." Administrative science quarterly  (1990): 128-52.
Da Mota Pedrosa, Alex, Margus Välling, and Britta Boyd. "Knowledge related activities in open innovation: managers’ characteristics and practices." International Journal of Technology Management 12 61, no. 3/4 (2013): 254-273.
De Pablos, Patricia Ordonez. "Knowledge Management and Organizational Learning: Typologies of Knowledge Strategies in the Spanish Manufacturing Industry from 1995 to 1999." Journal of knowledge management  (2002).
Denford, James Stephen, and Allan Ferriss. "Absorption, Combination and Desorption: Knowledge-Oriented Boundary Spanning Capacities." Journal of knowledge management  (2018).
Deo, Brahma, and Rob Boom. Fundamentals of Steelmaking Metallurgy. Prentice-Hall, 1993.
Distel, Andreas P. "Unveiling the Microfoundations of Absorptive Capacity: A Study of Coleman’s Bathtub Model." Journal of Management 45, no. 5 (2019): 2014-44.
Dodgson, Mark, and Sarah Vandermark. "The Challenges and Opportunities of Globalization and Innovation in the Minerals Industry." R & D Enterprise: Asia Pacific 3, no. 4 (2000): 3-15.
Duchek, Stephanie. "Designing absorptive capacity? An analysis of knowledge absorption practices in German high-tech firms." International Journal of Innovation Management 19.04 (2015): 1550044.
Enkel, Ellen, Sebastian Heil, Monika Hengstler, and Henning Wirth. "Exploratory and Exploitative Innovation: To What Extent Do the Dimensions of Individual Level Absorptive Capacity Contribute?". Technovation 60 (2017): 29-38.
Figueiredo, Paulo N, and Janaina Piana. "Innovative Capability Building and Learning Linkages in Knowledge-Intensive Service Smes in Brazil's Mining Industry." Resources Policy 58 (2018): 21-33.
Garud, Raghu, and Praveen R Nayyar. "Transformative Capacity: Continual Structuring by Intertemporal Technology Transfer." Strategic management journal 15, no. 5 (1994): 365-85.
Grant, Robert M. "Toward a Knowledge‐Based Theory of the Firm." Strategic management journal 17, no. S2 (1996): 109-22.
Hagemeister, Markus, and Arturo Rodríguez-Castellanos. "Knowledge acquisition, training, and the firm's performance: A theoretical model of the role of knowledge integration and knowledge options." European Research on Management and Business Economics 25, no. 2 (2019): 48-53.
Hansen, Ulrich Elmer, and Rasmus Lema. "The Co-Evolution of Learning Mechanisms and Technological Capabilities: Lessons from Energy Technologies in Emerging Economies." Technological Forecasting and Social Change 140 (2019): 241-57.
Herstad, Sverre J., Tore Sandven, and Bernd Ebersberger. "Recruitment, knowledge integration and modes of innovation." Research Policy 44, no. 1 (2015): 138-153.
Hoffmann, Sabine, Christian Pohl, and Janet G. Hering. "Exploring transdisciplinary integration within a large research program: Empirical lessons from four thematic synthesis processes." Research Policy 46, no. 3 (2017): 678-692.
Huang, Technological Learning and Technological Innovation Creation: An Empirical Analysis of Biotechnology R&D Teams." Journal of Engineering Science & Technology Review 6, no. 2 (2013).
Khalili, Iman, Babak Shirazi, and Javad Soltanzadeh. "Historical Review of the Iran's Steel Industry; Application of the Technological Catch-up in Complex Product Systems." Journal of Management Improvement 13, no. 1 (2019): 62-90.
King, Nigel, Christine Horrocks, and Joanna Brooks. Interviews in Qualitative Research. Sage, 2018.
Lampert, Gautam Ahuja Curba Morris. "Entrepreneurship in the Large Corporation: A Longitudinal Study of How Established Firms Create Breakthrough Inventions." Strategic management journal no 22. Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation (2001): 6-7
Kozica, Arjan, Ulrike Bonss, and Stephan Kaiser. "Freelancers and the absorption of external knowledge: practical implications and theoretical contributions." Knowledge Management Research & Practice 12, no. 4 (2014): 421-431.
Lee, Keun. "Knowledge Regimes and Technological Catch Up." In Learning, Capability Building and Innovation for Development, 222-41: Springer, 2013.
Lee, Keun, and Jee-hoon Ki. "Rise of Latecomers and Catch-up Cycles in the World Steel Industry." Research Policy 46, no. 2 (2017): 365-75.
Levinthal, Daniel A, and James G March. "The Myopia of Learning." Strategic management journal 14, no. S2 (1993): 95-112.
Lichtenthaler, Ulrich. "Absorptive Capacity, Environmental Turbulence, and the Complementarity of Organizational Learning Processes." Academy of Management Briarcliff Manor, NY, 2009.
Lingo, Elizabeth Long, and Siobhán O'Mahony. "Nexus Work: Brokerage on Creative Projects." Administrative science quarterly 55, no. 1 (2010): 47-81.
Marin, Anabel, Lizbeth Navas‐Alemán, and Carlota Perez. "Natural Resource Industries as a Platform for the Development of Knowledge Intensive Industries." Tijdschrift voor economische en sociale geografie 106, no. 2 (2015): 154-68.
Miao, Y., Song, J., & Li, J. "Technological Environment, Search Strategy and Technological Catch up Laggards in Emerging Asian Economies." New York City: Mimeo (2016).
Miao, Yuzhe, Jaeyong Song, Keun Lee, and Chuyue Jin. "Technological catch-up by east Asian firms: Trends, issues, and future research agenda." Asia Pacific Journal of Management 35, no. 3 (2018): 639-669.
Miao, Yuzhe, Robert M Salomon, and Jaeyong Song. "Learning from Technologically Successful Peers: The Convergence of Asian Laggards to the Technology Frontier." Organization Science (2020).
Morris, Mike, Raphael Kaplinsky, and David Kaplan. "“One Thing Leads to Another”—Commodities, Linkages and Industrial Development." Resources Policy 37, no. 4 (2012): 408-16.
Monteiro, Felipe, and Julian Birkinshaw. "The External Knowledge Sourcing Process in Multinational Corporations." Strategic Management Journal 38, no. 2 (2017): 342-62.
Murray, Fiona, and Siobhán O'Mahony. "Exploring the Foundations of Cumulative Innovation: Implications for Organization Science." Organization Science 18, no. 6 (2007): 1006-21.
Nambisan, Satish. "Industry technical committees, technological distance, and innovation performance." Research policy 42, no. 4 (2013): 928-940.
Park, Jeong-Yang, and Simon Harris. "Microfoundations for Learning within International Joint Ventures." International Business Review 23, no. 3 (2014): 490-503.
Prieto-Pastor, Isabel, Víctor Martín-Pérez, and Natalia Martín-Cruz. "Social capital, knowledge integration and learning in project-based organizations: a CEO-based study." Journal of Knowledge Management (2018).
Kraaijenbrink, Jeroen, Fons Wijnhoven, and Aard Groen. "Towards a kernel theory of external knowledge integration for high-tech firms: Exploring a failed theory test." Technological forecasting and social change 74.8 (2007): 1215-1233.
Ramachandran, Indu. "Triggering absorptive capacity in organizations: CEO succession as a knowledge enabler." Journal of knowledge management (2018).
Revilla, Elena, and Desirée Knoppen. "Building knowledge integration in buyer-supplier relationships: The critical role of strategic supply management and trust." International Journal of Operations & Production Management (2015).
Rosell, David T., Nicolette Lakemond, and Lisa Melander. "Integrating supplier knowledge in new product development projects: decoupled and coupled approaches." Journal of Knowledge Management (2017).
Salter, Ammon, Paola Criscuolo, and Anne LJ Ter Wal. "Coping with Open Innovation: Responding to the Challenges of External Engagement in R&D." California Management Review 56, no. 2 (2014): 77-94.
Sandberg, Johan, Jonny Holmström, and Kalle Lyytinen. "Digitization and Phase Transitions in Platform Organizing Logics: Evidence from the Process Automation Industry." Management Information Systems Quarterly 44, no. 1 (2020): 129-53.
Schroeder, Roger G, Kimberly A Bates, and Mikko A Junttila. "A Resource‐Based View of Manufacturing Strategy and the Relationship to Manufacturing Performance." Strategic management journal 23, no. 2 (2002): 105-17.
Schweisfurth, Tim G, and Christina Raasch. "Absorptive Capacity for Need Knowledge: Antecedents and Effects for Employee Innovativeness." Research Policy (2018)  no.2
Scott-Kemmis, Don. How About Those Mets?: Leveraging Australia's Mining Equipment, Technology and Services Sector. Minerals Council of Australia, (2013).
Sjödin, David, Johan Frishammar, and Sara Thorgren. "How Individuals Engage in the Absorption of New External Knowledge: A Process Model of Absorptive Capacity." Journal of Product Innovation Management 36, no. 3 (2019): 356-80.
Söderlund, Jonas. "Knowledge entrainment and project management: The case of large-scale transformation projects." International Journal of Project Management 28, no. 2 (2010): 130-141.
Stock, Gregory N, Noel P Greis, and William A Fischer. "Firm Size and Dynamic Technological Innovation." Technovation 22, no. 9 (2002): 537-49.
Sun, Peter YT, and Marc H Anderson. "An Examination of the Relationship between Absorptive Capacity and Organizational Learning, and a Proposed Integration." International Journal of Management Reviews 12, no. 2 (2010): 130-50.
Ter Wal, Anne LJ, Paola Criscuolo, and Ammon Salter. "Making a Marriage of Materials: The Role of Gatekeepers and Shepherds in the Absorption of External Knowledge and Innovation Performance." Research Policy 46, no. 5 (2017): 1039-54.
Urzúa, Osvaldo. "The Emergence and Development of Knowledge Intensive Mining Service Suppliers in the Late 20th Century." University of Sussex, 2013.
Valentim, Luís, João Veríssimo Lisboa, and Mário Franco. "Knowledge management practices and absorptive capacity in small and medium‐sized enterprises: is there really a linkage?." R&D Management 46, no. 4 (2016): 711-725.
Venturini, Roberto, Marco Ceccagnoli, and Nicolas van Zeebroeck. "Knowledge integration in the shadow of tacit spillovers: Empirical evidence from US R&D labs." Research policy 48, no. 1 (2019): 180-205.
Volberda, Henk W., Nicolai J. Foss, and Marjorie A. Lyles. "Perspective—Absorbing the concept of absorptive capacity: How to realize its potential in the organization field." Organization science 21, no. 4 (2010): 931-951.
Von Briel, Frederik, Christoph Schneider, and Paul Benjamin Lowry. "Absorbing Knowledge from and with External Partners: The Role of Social Integration Mechanisms." Decision Sciences 50, no. 1 (2019): 7-45.
Von Hippel, Eric. "“Sticky Information” and the Locus of Problem Solving: Implications for Innovation." Management Science 40, no. 4 (1994): 429-39.
Williams, Sarah E., Jennifer Cumming, Nikos Ntoumanis, Sanna M. Nordin-Bates, Richard Ramsey, and Craig Hall. "Further validation and development of the movement imagery questionnaire." Journal of sport and exercise psychology 34, no. 5 (2012): 621-646.
World Steel Association. Monthly Production. 2017-2018. Accessed 2018.15.07. And 2018.10.8. And 2019,04,14. Https://Www.Worldsteel.Org/Steel-by-Topic/Statistics.Html."
Yao, Fiona K, and Song Chang. "Do Individual Employees' Learning Goal Orientation and Civic Virtue Matter? A Micro‐Foundations Perspective on Firm Absorptive Capacity." Strategic Management Journal 38, no. 10 (2017): 2041-60.
Yoruk, Deniz E. "Dynamics of Firm-Level Upgrading and the Role of Learning in Networks in Emerging Markets." Technological Forecasting and Social Change 145 (2019): 341-69.
Zahra, Shaker A, Donald O Neubaum, and James Hayton. "What Fusing Micro-and Macro-Organizational Perspectives." Academy of Management Annals 14, no. 1 (2020): 160-94.
Zhou, Kevin Zheng, and Fang Wu. "Technological Capability, Strategic Flexibility, and Product Innovation."Strategic Management Journal 31, no. 5 (2010): 547-61.
Ziam, Saliha, Réjean Landry, and Nabil Amara. "Supporting absorptive capacity for knowledge brokers: Evidence of Canadian health organizations." International Journal of Innovation and Technology Management 10.03 (2013): 1340014.