دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 49، آذر 1399، صفحه 1-154 
ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ‌های تولیدی صنعت الکترونیک

صفحه 1-22

10.22034/jmi.2020.114081

سیاوش هژبری حقیقی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابراهیم محمودزاده