دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، اسفند 1399، صفحه 1-171 
شناسایی تصمیمات استراتژیک تولید در صنعت داروهای شیمیایی

صفحه 1-33

10.22034/jmi.2021.118536

ابوالفضل کزازی؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمود رفیع زاده تفتی؛ رسول دیناروند