چالش‌های سبک مدیریتی برای توسعه‌ی صنعت خودروسازی سایپا: واکاوی الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران.

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی باعث افزایش اهمیت موضوع تفویض اختیار شده است. نسل کنونی سازمان‌ها به‌دنبال اثربخشی بیشتر از مجرای تفویض اختیار است زیرا این موضوع بر رضایت شغلی، هدایت کارکنان، عملکرد کارکنان، بهره‌وری منابع انسانی و حوزه‌های مختلف دیگر سازمان نیز تأثیر می‌گذارد ولی با این وجود در سازمان‌ها به نحو احسن اجرا نمی‌شود و در این خصوص سازمان‌ها با پدیده‌ی عدم تفویض اختیار روبرو بوده‌اند. هدف اصلی این پژوهش واکاوی در الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته شده تا بتوان الگوهای ذهنی دلایل عدم تفویض اختیار مدیران را با به‌کارگیری روش‌شناسی کیو تعریف کرد. کاربست نوع‌شناسی عدم تفویض اختیار در خصوص حوزه‌ی طراحی سازمان می‌تواند فهم کنونی را از این نوع‌شناسی ارتقا بخشد. در نهایت براساس یافته‌های پژوهش در خصوص الگوهای ذهنی پنج‌گانه (مدیران قدرت‌طلب، مدیران انحصارگرا یا اختاپوسی، مدیران انفعال‌گرا، مدیران منفی‌گرا و مدیران زیرساخت‌گرا) پیشنهادات کاربردی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Managerial Style for the Development of SAIPA Automotive Industry: Exploring Mental Patterns Regarding non-Delegation

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Yazdani 1
  • Mohammad Amin Batmani 2
  • Ehsan Mohammadi Torkamani 3
  • Nazanin Dastani 4
1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Kangavar Branch, Islamic Azad University, Kangavar, Iran.
3 PhD in Sport Administration, Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
4 MSc in Human resource management, Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Environmental changes and increasing global competition have increased the importance of the issue of delegation of authority. The current generation of organizations seeks more effectiveness through of delegation of authority because it affects job satisfaction, employee leadership, employee performance, human resource productivity and various other areas of the organization, but still in the organization have not been implemented properly and in this regard organizations have faced the phenomenon of non-delegation. The main purpose of this study is to explore Mental Patterns in light of non-delegation of authority. In this regard, in this study, the research literature has been studied in order to define the mental patterns of the reasons for not delegating authority of managers with the application of Q methodology. Applying the non-delegation typology to the design field of an organization can enhance the current understanding of this typology. Finally, based on the research findings, practical suggestions are provided for five mental patterns (power-seeker managers, monopolistic or octopus managers, passivist managers, negativist managers, and infrastructuralist managers).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-delegation of authority
  • typology
  • Q Method
  • Saipa Automotive
الوانی، سید مهدی. مدیریت عمومی. تهران: نشر نی، 1385.
تبیانیان، حسین؛ نیکزاد زیدی، محمود؛ طیبی، محمد و ایلکا، حسین علی. "بررسی تأثیر و اثربخشی تفویض اختیار: مطالعه موردی: اداره امور مالیاتی شرق تهران"، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریتدانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. 1391
حاتمی، حسین . "تأثیر تفویض اختیار بر بهره­وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاداسلامی"، فصلنامهعلمیپژوهشیرهیافتینودرمدیریتآموزشی، 3(4)، (1391): 51-65.
حقیقی، مسعود. "نقش تمرکززدایی و تفویض اختیار در ساختار آموزش و پرورش"، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 3(3)، (1397): 57-74.
داستانی، نازنین. " گونه­شناسی مدیران در مورد عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا "، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران. 1396
دفت، ریچارد ال. تئوری و طراحی سازمان (جلد اول)، با ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1394.
رابینز، استیفن. تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی، با ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: نشر اشراقی، 1390.
زمانی کوتنائی، زهره؛ یزدانی چراتی، جمشید؛ هاشمی امر‌ائی، میترا و وفائی­نژاد، محمد. "بررسی ارکان تفویض اختیار و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی". مجله مهندسی فرآیندها. ۱ (۱): (1391): ۷۲-۸۳.
عباس زاده، حسن و رضایی، عباس.. "ارزیابی عملکرد تفویض اختیار به سازمان بازرگانی استانها"، فصلنامه بصیرت، 17(45)، (1389): 81-100.
فروغی نسب، رجبعلی و کریمیان، احمدرضا. "تفویض اختیار در سازمان، مزایا، معایب، موانع و محدودیت‌ها،" مجله توسعه مدیریت، 38، (1381): 46-49.
فریمن، ادوارد؛ استونر، جیمز؛ آرتور، فینچ و گیلبرت، دانیل. مدیریت (سازماندهی، رهبری و کنترل) (جلد2)، با ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1393.
کفعمی، فاطمه؛ موسوی، سید قاسم؛ محسن­پور، محدثه و قنبری، وحید. مدیریت ارتقای سلامت 1(2). (1391): 29-34.
کونتز، هرولد و اودانل، سیریل و ویهریخ، هاینز . اصول مدیریت، با ترجمه محمد علی طوسی، امین­الله علوی، علی اکبر فرهنگی و اکبر مهدویان، تهران: موسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزی، 1385.
مرعشی، سیدعلی. "ارزیابی فرآیند تفویض اختیار؛ مطالعه موردی در گروه صنعتی سایپا"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران. 1396
ملکی، محمدرضا؛ نصیری پور، امیراشکان؛ امینی، فاطمه و پرهام، محمود. "همبستگی تفویض اختیار مدیران با نحوه هدایت کارکنان در بیمارستان‌های استان قم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 5(3)، (1390): 79-86.
موسوی، شجاع. ابطحی، حسین و شجاعی، حمید. "تجزیه و تحلیل چگونگی تفویض اختیار به مدیران در دو حوزه معاونت وزارت مسکن و شهرسازی و ارائه راه حلهای مناسب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. 1375
نبی زاده قرقوزار، زهره؛ آتش‌زاده شوریده، فروزان؛ خزایی، ناهید؛ علوی مجد، حمید؛ هاشمی، مریم سادات. آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آن‌ها تأثیرگذار است؟ مجله پرستاری و مامایی. 5 (12). (1393): ۳۴۰-۳۴۷
هلر، رابرت. تفویض اختیار، با ترجمه­ی ناصرپور صادق، تهران: سارگل، 1383.
حسینعلی­پور چناری، تیمور. "بررسی عوامل موثر بر تفویض اختیار مدیران در نظام‌های اداری ایران: مورد مطالعه استانداری گیلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان. 1393
خوشگویان­فر، علیرضا. روش­شناسی کیو. تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما. 1386
Alhosani, Adnan, Rosman Md Yusoff, Fadillah Ismail, and Fazal Ur Rehman. "The Mediating Role of Employee Performance on the Relationship between Delegation of Authority and Decision Making." Information Management and Business Review 10, no. 4 (2018): 38-43.
Al-Jammal, Hamdan Rasheed, Akif Lutfi Al-Khasawneh, and Mohammad Hasan Hamadat. "The impact of the delegation of authority on employees’ performance at great Irbid municipality: case study." International Journal of Human Resource Studies 5, no. 3 (2015): 48-69.
Al-Jammal, Hamdan Rasheed, Akif Lutfi Al-Khasawneh, and Mohammad Hasan Hamadat. "The impact of the delegation of authority on employees’ performance at great Irbid municipality: case study." International Journal of Human Resource Studies 5, no. 3 (2015): 48-69.
Angst, Lukas, and Karol Jan Borowiecki. "Delegation and motivation." Theory and decision 76, no. 3 (2014): 363-393.
Asuyama, Yoko. "Delegation to workers across countries and industries: Interacting effects of social capital and coordination needs." International Journal of Industrial Organization 69 (2020): 102586.
Barnard, Chester Irving. The functions of the executive. Vol. 11. Harvard university press, 1968.
Bell, Reginald L., and Nancy Dusty Bodie. "Delegation, authority and responsibility: Removing the rhetorical obstructions in the way of an old paradigm." Journal of Leadership, Accountability and Ethics 9, no. 2 (2012): 94-108.
Bilanakos, Christos, John S. Heywood, John G. Sessions, and Nikolaos Theodoropoulos. "Does Delegation Increase Worker Training?." Economic Inquiry 56, no. 2 (2018): 1089-1115.
Brown, Steven R. "Q methodology and qualitative research." Qualitative health research 6, no. 4 (1996): 561-567.
Cooper, Lisa. "A beginner's guide to effective delegation." Veterinary Nursing Journal 28, no. 4 (2013): 136-137.
Drescher, Gesche. "Delegation outcomes: perceptions of leaders and follower’s satisfaction." Journal of Managerial Psychology (2017).
Drucker, P. F. "The Practice of Management–New York: Haper e Row." (1954).
Dubois, Hans FW, and Giovanni Fattore. "Definitions and typologies in public administration research: the case of decentralization." Intl Journal of Public Administration 32, no. 8 (2009): 704-727.
Follett, Mary Parker, Henry Clayton Metcalf, and Lyndall Fownes Urwick. "Dynamic administration." (1942).
Grenadier, Steven R., Andrey Malenko, and Nadya Malenko. "Timing decisions in organizations: Communication and authority in a dynamic environment." American Economic Review 106, no. 9 (2016): 2552-81.
Gur, Nurullah, and Christian Bjørnskov. "Trust and delegation: Theory and evidence." Journal of Comparative Economics 45, no. 3 (2017): 644-657.
Galbreath, Jeremy, and Tom Rogers. "Customer relationship leadership: a leadership and motivation model for the twenty‐first century business." The TQM magazine (1999).
Haselhuhn, Michael P., Elaine M. Wong, and Margaret E. Ormiston. "With great power comes shared responsibility: Psychological power and the delegation of authority." Personality and Individual Differences 108 (2017): 1-4.
Heller, Robert. How to delegate. Dorling Kindersley Ltd, 2009.
Jokisaari, Markku, and Jukka Vuori. "Leaders’ resources and newcomer socialization: the importance of delegation." Journal of Managerial Psychology (2018).
KENNEDY, SHIKAMI AKWEYU, and Dinah Keino. "EFFECTS OF DELEGATION OF AUTHORITY ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A CASE OF TWIGA CHEMICAL INDUSTRIES LTD." European Journal of Business and Strategic Management 2, no. 1 (2017): 93-113.
Liberalism, Choice. "332 Bibliography al-Mawdudi, Sayyid Abu’l A’la (1963)‘Economic and Political Teachings of the Qur’an’, in." A History of Management Thought 23, no. 3 (2016): 331.
Kusworo, Kusworo. "The Importance of Delegation of Authority, Budget Allocation and Leadership in Improving Performance." The Importance of Delegation of Authority, Budget Allocation and Leadership in Improving Performance 2, no. 01 (2020): 221-228.
Luecke, Richard, and Perry McIntosh. The Busy Manager's Guide to Delegation. AMACOM, 2009.
Msomphora, Mbachi Ruth. "Conflict resolution and the delegation of authority in fisheries management: the case of Outer Hebrides Inshore Fisheries Group in Scotland." Marine Policy 73 (2016): 263-275.
Rumman, Mohammed A. Abu, and Amani Abdelhafeeth Alzeyadat. "The Influence of Delegation of Authority and Management Control on the Effectiveness of Managerial Decision-Making in the Arab Pharmaceutical Manufacturing Company Limited in Al-Salt City in Jordan." International Journal of Business Administration 10, no. 4 (2019).
Scott, W. Richard, and Gerald F. Davis. Organizations and organizing: Rational, natural and open systems perspectives. Routledge, 2015.
Senge, Peter M. The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Currency, 2006.
Simon, Herbert A. Administrative Behaviour: a Study of Decision Making Prosesses in Administrative Organization. The Free Press, 1957.
Waldo, Dwight. The administrative state: A study of the political theory of American public administration. Transaction Publishers, 2006.
Zhuravlev, Pavel, Lilya Ponomareva, Lidiya Zdanovskaya, Elena Kuznetsova, Evgeny Ponomarev, and Lyudmila Petrova. "Genesis of the Concept of Delegation of Authority as a Condition of Effective Management of Human Resources of the Organization." Talent Development & Excellence 12 (2020).