الگوی بین‌المللی‌سازی پایدار در صنایع تکنولوژی محور دارویی ایران: تبیین اقدامات صورت گرفته و ارائه مدل مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه کارآفرینی در فناوری، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

توسعه پایدار بین‌المللی، توانایی جامعه برای هدایت به سمت آینده مطلوب بین‌المللی می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی بوده و به روش کیفی با استفاده از رویکرد مطالعه موردی چندگانه، 15 کسب‌و‌کار تکنولوژی محور دارویی را مورد بررسی قرار داده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها به تایید رسیده است. نتایج تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری، ۵ مقوله اصلی را در رابطه با فرآیند بین المللی سازی پایدار در کسب‌وکارهای فناوری محور دارویی شناسایی کرد. یکی از از این مقولات پیشران‌های بین المللی سازی پایدار می‌باشند، که شامل عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی است که در تعامل با درجه بین المللی سازی پایدار بر شکل‌گیری راهبردهای بین المللی سازی پایدار نقش دارند. یک مقوله مدل کسب و کار پایدار می‌باشد که شامل ارزش پیشنهادی، ارزش دریافتی و ایجاد و تحویل ارزش می‌باشند. و مقوله دیگر راهبردهای بین‌المللی‌سازی پایدار می باشد که شامل راهبرد عمومی، راهبرد وظیفه ای و ورود می باشد. و در نهایت مقوله نهایی پیامد بین‌المللی‌سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی می می‌باشد که شامل توسعه بازار، پایداری روابط در شبکه و افزایش اعتبار شرکت می‌باشد. این نتایج بینش‌های ارزشمندی برای مدیران و محققین در خصوص نحوه بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Internationalization Pattern in Iranian Pharmaceutical Technology Based Industries: Explaining the Actions Taken and Providing the Optimal Model

نویسندگان [English]

  • Samine Soltanzade 1
  • Mehran Rezvani 2
  • Ali Mobini Dehkordi 3
  • Tayebeh Abdoli Mohammad Abadi 4
1 PhD candidate of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sustainable international development is the ability of society to lead to an internationally desirable future. The present study is applied from the perspective of the purpose and has qualitatively examined 15 pharmaceutical technology-based businesses using a multiple case study approach. The validity and reliability of the data collection tool have been confirmed. The results of data analysis through coding identified five main categories related to the process of sustainable internationalization in pharmaceutical technology-based businesses. One of these categories is the drivers of sustainable internationalization, which includes economic, environmental and social factors that play a role in the formation of sustainable internationalization strategies in interaction with the degree of sustainable internationalization. A category is a sustainable business model that includes value proposition, value received, and value creation and delivery. And another category is sustainable internationalization strategies, which include general strategy, task strategy and entry strategy. Finally, the end result is the consequence of sustainable internationalization in pharmaceutical technology-based businesses, which includes market development, network stability, and increased corporate credibility. These results provide valuable insights for managers and researchers on how to sustainably internationalize technology-driven pharmaceutical businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Sustainable Internationalization
  • Sustainable Business Model
  • Degree of Sustainable Internationalization
  • Pharmaceutical Technology Businesses
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، ا.. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه، 1387.
سلطان زاده، جواد؛ الیاسی، مهدی؛ بامدارد صوفی، جهانیار و کزازی، ابوالفضل. " شناسایی خردبنیان‌های توانمندی نوآوری در شرکت‌های تولید داروی کشور؛ مطالعه چند موردی". نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال یازدهم، شماره۱ (۱۳۹۶)، صص ۱۶۳-۲۰۶.
کارگر شهامت، بهمن؛ تقوا، محمدرضا؛ طباطبائیان، سید حبیب اله و صالحی صدقیانی، جمشید. "الزامات شکل گیری شبکه نوآوری تحلیلی از قاعده بنگاه داری در بخش دارویی ایران". نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال دهم، شماره۴(۱۳۹۵)، صص. ۴۹-۹۴.
عباسی، محسن و رزمجویی، محرم.  تحلیل جامع صنعت دارو. انتشارات نوید مهر، چاپ اول، ۱۳۹۳.
میراحسنی، زهرا. تبیین الگوی اقتصادی زنجیره تولید دارو در ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۴.
Abdelkafi, N. and Täuscher, K. "Business models for sustainability from a system dynamics perspective". Organization & Environment, 29(1), 2016, pp.74-96.
Andersen, O. "On the internationalization process of firms: A critical analysis". Journal of international business studies,Vol. 24, No.2( 1993):209-231.
Békés,G. "Internationalization and Innovation of Firms: Evidence and Policy Carlo Altomonte". Tommaso Aquilante, Gábor Békés and Gianmarco Ottaviano Special Paper, No. 32, 2014.
Baden-Fuller, C. and Mangematin, V. "Business models: A challenging agenda."  Strategic Organization.Vol. 11, No.4(2013):418-427.
Bocken, N., Boons, F., & Baldassarre, B. "Sustainable business model experimentation by understanding ecologies of business models". Journal of Cleaner Production, Vol.208 (2019):1498-1512.
Bocken, N.M., De Pauw, I., Bakker, C. and Van Der Grinten, B. "Product design and business model strategies for a circular economy". Journal of Industrial and Production Engineering, Vol.33, No.5(2016):308-320.
Böhringer, C., & Jochem, P. E. "Measuring the immeasurable—A survey of sustainability indices". Ecological economics, Vol.63, No.1(2007): 1-8.
Boons, F. and Lüdeke-Freund, F. "Business models for sustainable innovation: state-of-the-art and steps towards a research agenda". Journal of Cleaner production, Vol.45(2013):9-19.
Cadogan, J. W., Kuivalainen, O., & Sundqvist, S. "Export market-oriented behavior and export performance: quadratic and moderating effects under differing degrees of market dynamism and internationalization". Journal of international Marketing, Vol.17, No.4(2009): 71-89.
Chetty, S., Johanson, M., & Martín, O. M. "Speed of internationalization: Conceptualization". measurement and validation. Journal of World Business, Vol.49, No.4(2014): 633-650.
Clinton, L. and Whisnant, R."Model Behavior–20 Business model innovations for sustainability". SustainAbility, London.2014.
Dasig Jr, D. "User Experience of Embedded System Students on Arduino and Field Programmable Gate Array (FPGA). Paper presented at the Proc". of the Second Intl. Conf. on Advances in Applied Science and Environmental Engineering-ASEE. 2014.
Dentchev, N., Baumgartner, R., Dieleman, H., Jóhannsdóttir, L., Jonker, J., Nyberg, T., Tang, X. "Embracing the variety of sustainable business models: social entrepreneurship, corporate intrapreneurship, creativity, innovation, and other approaches to sustainability challenges". Journal of cleaner production. 2016.
Eisenhardt, K. M."Building theories from case study research". Academy of management review, Vol.14, No.4(1989):532-550.
Engert, S., & Baumgartner, R. J."Corporate sustainability strategy–bridging the gap between formulation and implementation". Journal of cleaner production, Vol.113(2016): 822-834.
Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M., Van Fossen, K., Yang, M., Silva, E.A. and Barlow, C.Y."Business model innovation for sustainability: Towards a unified perspective for creation of sustainable business models". Business Strategy and the Environment, Vol.26, No.5(2017):597-608.
Ferm, J. Business model change and internationalization of Finnish cleantech SMEs.2018.
Gankema, H. G., Snuit, H. R., & van Dijken, K. A. "The internationalisation process of small and medium sized enterprises: An evaluation of the stage theory. Entrepreneurship and SME research: On its way to the next millennium". (1997): 185-197.
Geissdoerfer, M., Vladimirova, D., & Evans, S. "Sustainable business model innovation: A review". Journal of cleaner production, Vol.198(2018):401-416.
Hollensen, S. Global Marketing: A market-responsive approach.1998.
Laghzaoui, S."SMEs' internationalization: an analysis with the concept of resources and competencies". Journal of Innovation Economics Management, Vol.1(2011):181-196.
Law, K. M., & Gunasekaran, A. "Sustainability development in high-tech manufacturing firms in Hong Kong: Motivators and readiness". International Journal of Production Economics, Vol.137, No.1(2012):116-125.
Löfgren, A. "International network management for the purpose of host market expansion: The mediating effect of co-innovation in the networks of SMEs". Journal of International Entrepreneurship, Vol.12, No.2)(2014):162-182.
Lozano, Rodrigo. "Towards better embedding sustainability into companies’ systems: an analysis of voluntary corporate initiatives." Journal of Cleaner Production 25 (2012): 14-26.
Kasemir, B., Jaeger, C. C., & Jäger, J. "Citizen participation in sustainability assessments. Public Participation in Sustainability Science". Cambridge University Press, Cambridge,(2003):3-36.
Kramer, M. R., & Porter, M. "Creating shared value". Harvard business review, Vol.89, No.1-2(2011): 62-77.
Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. "Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth". Psychological bulletin, Vol.140, No.4(2014):1073.
Jabłoński, A. "Scalability of sustainable business models in hybrid organizations". Sustainability, Vol.8, No.3(2016): 194.
Jaffe, E. D., & Pasternak, H. "An attitudinal model to determine the export intention of non‐exporting, small manufacturers". International Marketing Review.1994.
Johanson, J. and Wiedersheim-Paul, F. "The internationalization of the firm: Four Swedish cases". Journal of management studies, Vol.12, No.3(1975):305-322.
Morrow, K. "Sustainable Development, Major Groups and Stakeholder Dialogue: Lessons from the UN". In Global Justice and Sustainable Development ,(2010) 89-107.
Morioka, S. N., Evans, S., & De Carvalho, M. M. "Sustainable business model innovation: Exploring evidences in sustainability reporting". Procedia Cirp, Vol.40(2016): 659-667.
Morgan III, C. A., Hazlett, G., Doran, A., Garrett, S., Hoyt, G., Thomas, P., Southwick, S. M. "Accuracy of eyewitness memory for persons encountered during exposure to highly intense stress". International journal of law and psychiatry, Vol.27, No.3(2004):265-279.
Morgan, N. A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. S. "Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment". Journal of marketing, Vol.68, No.1(2004): 90-108.
Nidumolu, R., Prahalad, C. K., & Rangaswami, M. R. "Why sustainability is now the key driver of innovation". Harvard business review, Vol.87, No.9(2009):56-64.
Ortiz, A., Chang, L., & Fang, Y."International student mobility trends: An economic perspective". World Education News and Reviews, Vol.1(2015).
Osterwalder, A. and Pigneur, Y. "Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers". John Wiley & Sons. 2010.
Oviatt, B.M. and McDougall, P.P." Challenges for internationalization process theory: The case of international new ventures". MIR: Management International Review, (1997):85-99.
Park, S. B. "Multinationals and sustainable development: Does internationalization develop corporate sustainability of emerging market multinationals? ". Business Strategy and the Environment,Vol. 27, No.8(2018):1514-1524.
Parry, G. and Tasker, P. "Value and servitization: Creating complex deployed responsive services". Strategic change, Vol.23No.5-6(2014): 303-315.
Rashid, A., Asif, F. M., Krajnik, P., & Nicolescu, C. M. "Resource Conservative Manufacturing: an essential change in business and technology paradigm for sustainable manufacturing". Journal of cleaner production, Vol.57(2013):166-177.
Ruzzier, M., Antoncic, B., Hisrich, R. D., & Konecnik, M. "Human capital and SME internationalization: A structural equation modeling study". Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, Vol.24, No.1(2007):15-29.
Ramos, J. M. "Alternative futures of globalisation a socio-ecological study of the world social forum process (Doctoral dissertation". Queensland University of Technology. 2010.
Raskin, P. D., Electris, C., & Rosen, R. A. "The century ahead: searching for sustainability". Sustainability, Vol.2, No.8(2010): 2626-2651.
Senik, Z. C., Isa, R. M., Sham, R. M., & Ayob, A. H. "A model for understanding SMEs internationalization in emerging economies". Journal Pengurusan (UKM Journal of Management), Vol.41(2014).
Skrt, B., & Antoncic, B. "Strategic planning and small firm growth: An empirical examination". Managing Global Transitions, Vol.2, No.2(2004): 107.
Stubbs, W., and C. Cocklin. "Conceptualizing a ‘sustainability business model". Organization & Environment , Vol.21, No. 2(2008): 103–127.
Strauss, A., & Corbin, J. Basics of qualitative research: Sage publications. 1990.
Tallman, S. and Li, J. "Effects of international diversity and product diversity on the performance of multinational firms". Academy of Management journal, Voli.39, No.1(1996):179-196.
Tibbs, H."Changing cultural values and the transition to sustainability". Journal of Futures Studies,Vol. 15 No.3(2011): 13-32.
Weerawardena, J., Mort, G. S., Liesch, P. W., & Knight, G. "Conceptualizing accelerated internationalization in the born global firm: A dynamic capabilities perspective". Journal of World Business, Vol . 42 No.3(2007):294-306.
Wells, P. "Sustainable business models and the automotive industry: A commentary". IIMB Management Review, Vol .25 No.4(2013): 228-239.
Yin, Robert K. "Case study research: Design and methods. Sage publications." Thousand oaks (2009).
Zahra, S. A. "A theory of international new ventures: a decade of research". Journal of International Business Studies, Vol .36, No.1(2005): 20-28.