طراحی و توسعه الگوی سنجش مدیریت راهبرد با رویکرد سیستمی مبتنی بر الگوسازی معادلات ساختاری SEM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

با وجود توسعه شایسته سوابق علمی و تجربیِ اجرایی کردن راهبردها با استفاده از روش ارزیابی متوازن، هنوز تعداد زیادی از سازمان ها در سنجش اثربخش مدیریت راهبرد ناکام مانده اند. ازجمله دلایل این ناکامی، ترجمه نامناسب ارکان جهت ساز و راهبردها به اهداف راهبردی کنترلی و نبود رویکردی شفاف در سنجش اطمینان از جامعیت، توازن و اعتبار اهداف راهبردی کنترلی منتج از فرآیندفرآیند مدیریت راهبرد است. این مقاله، به دنبال طراحی و توسعه الگوی سنجش مدیریت راهبرد است. در این بررسی، برای سنجش مدیریت راهبرد که مبتنی بر تزریق نگاه سیستمی به روش ارزیابی متوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی راهبرد است؛ ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای و بهره مندی از نظرات خبرگان، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. بر این اساس، سنجش مدیریت راهبرد به عنوان متغیر پنهان اصلی، متاثر از ارزیابی چهار لایه سیستمی ورودی، فرآیندفرآیند، خروجی و پیامد درنظر گرفته شده است. همچنین، مولفه های کلیدی 26 گانه سازه های چهارگانه سیستمی، در قالب متغیرهای مشاهده شده و خود این چهار سازه و متغیر سنجش مدیریت راهبرد به عنوان متغیرهای پنهان، در چارچوب الگوهای تحلیل عاملیCFA مرتبه اول و دوم تجزیه و تحلیل شدند. نتایج کاربرد روش شناسی پیشنهادی در یکی از شرکتهای تابعة یک هلدینگ صنایع غذایی، گواه برازش و اعتبار قابل قبول الگوی سنجش مدیریت راهبرد با رویکرد سیستمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Development of Assessment Model for Strategy Management with System Approach Based on Structural Equation Modeling (SEM)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Akbari 1
  • Alireza Ali Ahmadi 2
  • Mohammad Ali Keshavarz 3
1 PhD candidate of business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Management, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 MSC in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Because of the flexibility and quick response against changing environment, better use of human resources and their knowledge and make better decisions are necessary for the success of small and medium sized businesses. Thus implementing the knowledge management system with a dynamic approach has an important role in developing and progression of an organization. The results of research show that small and medium sized businesses have different approach for knowledge management in compare with large businesses. Use of network is an important specification of this kind of institute. Knowledge management can be shared in this network.
On the other hand to gain a competitive advantage is a key asset in todays’ trade. In this regards according to experts, open space among staff to explore opportunities is very importan. In this article previous items will be concerned and a dynamic approach model for implementing knowledge management in small and medium sized business will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Management Strategy
  • Dynamic Planning