تدوین و ارزیابی راهبرد با رویکرد ترکیبی SWOT و ANP فازی مطالعه موردی صنعت خدمات ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعت و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

تحلیلSWOT ، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیران در فرآیند مدیریت راهبردی است. این ابزار، مدیران را قادر به کشف و شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر راهبرد سازمان می‌کند. در نتیجه، این تحلیل ابزار خوبی برای تدوین راهبرد است. تحلیل SWOT دارای کاستی‌هایی نیز هست. این تحلیل توانایی ارزیابی وابستگی های موجود در بین عوامل شناسایی‌شده را ندارد و تنها فهرستی از عوامل و راهبرد‌ها را به‌صورت کیفی بیان می‌کند. محققین روش‌های گوناگونی را برای کمّی کردن SWOT توسعه داده‌اند اما این روش‌ها جامع نبوده و کمبودهایی دارند. در این تحقیق، یک تکنیک فازی برای وزن دهی کمّی راهبرد های SWOT تدوین و توسعه داده است. با این روش، ابهام موجود در نظرات تصمیم گیران در الگو در نظرگرفته می‌شود. برای در نظر گرفتن وابستگی میان عوامل و وابستگی‌های درونی عوامل، از تکنیک ANP فازی استفاده شد زیرا این تکنیک وابستگی‌های درونی عوامل را نیز درنظر می‌گیرد، درحالی‌که تکنیک‌های رایج فعلی از جمله AHP عوامل را مستقل در نظر می‌گیرند. نتایج حاصل از تکنیک ارایه شده به‌دلیل در نظر گرفتن ابهام نظرات تصمیم گیران و روابط درونی عوامل، دقیق‌تر و واقعی‌تر از سایر روش‌های رایج است. نهایتاً الگوی ارایه‌ شده با یک مطالعه موردی در صنعت خدمات ارتباطی مورد آزمون قرار گرفت و راهبرد های برتر استخراج و رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating and Evaluating of Strategies by Using a Hybrid SWOT and Fuzzy ANP Approach: A Case Study for Communication Services Industry

نویسندگان [English]

  • Masood Kasaei 1
  • Majid Adeli 2
  • Alireza Ahmadi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 MSc student of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

SWOT analysis is one of the most important tools for decision makers in the process of strategic management. This tool enables managers to identify internal and external factors affecting organizational strategy, so this analysis is a good tool for strategy formulation. SWOT analysis has shortcomings as well. It is not able to assess interdependencies among identified factors and only presents a list of qualitative factors and strategies. Researchers have developed different methods to quantify this technique but these methods have shortcomings. In this paper we have developed a fuzzy method for weighting formulated strategies. With this method, the ambiguity of the views of decision makers are considered in the model we have used FANP tecnique for taking interdependencies among factors and internal interdependencies of factors into account. The results of our technique are more accurate and realistic than other common methods like AHP because of considering interrelationships and uncertainty. Finally, the proposed model was tested in a case study of a communication services industry and the strategies were formulated and ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • SWOT Analysis
  • Fuzzy ANP Method
  • Communication Industry
  • Strategy Assessment