اَبَر الگوی خلق مشترک در صنایع پیچیده دارای فناوری پیشرفته: فرصتی برای هم آفرینی ارزش (با تاکید بر صنایع دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

بازاریابی از دیدگاه کالا محور که در آن نتایج مشهود و تراکنش‌های مجزا در مرکز قرار دارد به دیدگاه خدمت محور که در آن نامشهودات، فرایندهای مبادله و ارتباطات در مرکز قرار دارد، حرکت کرده است. مشتریان و برخی سازمان‌های پیشروی بین‌المللی در حال گسترش فعالیت‌های خود را به سمت یکدیگر بوده و مطابق با ادبیات خلق و استخراج ارزش برای دو طرف به صورت مشترک و همزمان انجام می‌پذیرد. خلق مشترک ارزش به معنای مشارکت فعال مشتری در فعالیت‌های ارزش ساز سازمان یکی از محوری‌ترین اصول این دیدگاه نوظهور می‌باشد. پرسش اساسی اینجاست که این مشارکت فعال در چه صنایعی و در کدام مراحل از زنجیره ارزش آن‌ها مفید است. در این مقاله پتانسیل مشارکت مشتری در مراحل گوناگون فرایند خلق ارزش صنایع پیچیده دارای تکنولوژی پیشرفته و میزان کنونی این مشارکت مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی از طریق پیمایش در صنعت و از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. روایی محتوایی این پرسشنامه از طریق نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.8۹۶ تایید شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان صنایع دفاعی آشنا با کل زنجیره ارزش سازمان‌های دارای تکنولوژی پیشرفته فعال در این صنعت بوده است. با استفاده از روش‌های آماری استنباطی و آزمون‌های مقایسه میانگین و مقایسه زوجی نشان داده شده است که این پتانسیل تقریباً در تمامی مراحل اصلی زنجیره ارزش بالا بوده و تنها در مرحله تولید پایین بوده است. با استفاده از آزمون فریدمن نشان داده شده که پتانسیل مشارکت در مرحله درک نیاز مشتری بیشترین بوده است و بعد از آن مرحله بهره برداری و نگهداری، مرحله مدیریت پایان عمر بیشترین پتانسیل را داشته‌اند. میزان کنونی مشارکت مشتری در تمامی مراحل پایین ارزیابی شده و اختلاف پتانسیل و میزان مشارکت در تمامی مراحل معنی دار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-Creation Paradigm in High-Tech Industries: An Opportunity for Mutually Creating Value (A Study of Defense Industry)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ramin Hashemi 1
  • Gholam Reza Tavakoli 2
1 PhD candidate of Strategic Management, Faculty of Management andEconomics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Marketing moved from good-centered view -in which tangible results and discrete transactions are in center - to service-centered view in which intangibles, exchange processes and communications are in center. Customers and organizations spread their activities to each other and creating and exploiting value occur jointly and in the same time for each party. Co creation of value - active participation of customer in value creating activities of organization - is the key principle of this newfangled view. Participation Potential of Customers in different stages of high tech organization’s value chain is studied in this article. This study is based on survey in high tech industry and through a questionnaire that researchers design. This research shows that participation potential is high in almost every main stage of value chain and just in production stage is moderate. Current participation is low and difference between participation potential and current participation is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Dominant View of Marketing
  • Value Chain
  • Co-creation of Value
  • Customer Participation