ارایه رویکردی به منظور بهبود چابکی سازمان با به کارگیری تکنیک گسترش کارکرد کیفیت فازی مطالعه موردی یک صنعت قطعه ساز در بخش صنایع هوایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان.

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مدیر دانش شرکت صنایع هواپیماسازی ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه دنیای کسب و کار با تغییرات و آشفتگی های شدید و فزاینده ای مواجه است و این موضوع، سازمان های کنونی را با چالش های بسیاری روبرو ساخته است. به منظور غلبه بر این تغییرات و آشفتگی های محیطی، چابکی سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان ها محسوب می شود. برای دست یابی به سطح چابکی مطلوب، سازمان ها نیازمند یکپارچه سازی توانمندی ها و توانمندسازهای داخلی خود با نیازها و مطالبات محیط خارج سازمان است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت QFD و تدوین خانه کیفیت HOQ دو مرحله ای فازی، رویکردی برای بهبود چابکی سازمان ها ارایه شده است. بدین منظور، در گام اول مهم ترین محرک های چابکی سازمان نیازمندی های محیطی شناسایی شده و سپس در گام دوم و سوم به ترتیب مهم ترین توانمندی ها و توانمندسازهای چابکی مورد نیاز سازمان، بهمنظور پاسخ گویی به نیازها و غبله بر فشارها و محرک های محیطی انتخاب می شوند. تحقیق حاضر در یک صنعت قطعه ساز فعال در بخش صنایع هوایی کشور صورت گرفته است و نتایج آن بر برتری توانمندسازهای فن آوری اطلاعات و مدیریت فن آوری نسبت به سایر عوامل، در بهبود سطح چابکی سازمان، دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an Approach for Enhancing Organizational Agility Using Fuzzy Quality Function Deployment Technique - A Case Study

نویسندگان [English]

  • Behnam Molavi 1
  • Farshid Ghanbarpour 2
  • Reza Ansari 3
  • Majid Esmaelian 3
1 MSc in Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University Najafabad Branch, Najafabad, Iran.
2 MSc in Executive Master of Business Administration.
3 Assistant Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Agility is perceived as the dominant competitive vehicle for all organizations in an uncertain and ever-changing business environment. Due to the existence of different working environments in different organizations, their strategic needs differ; therefore, in order to reach the high level of agility, they need to alignment their capabilities and Providers of agility with their environmental needs. This study is thus set to presents a new approach to agility improvement by making use of quality function development technique and implementing two houses of quality. To this end in the first phase, the main drivers of the enhancing organizational agility were identified. In the second and third phases of the study, the major capabilities and Providers to overcome agility driver were distinguished respectively. The present study has been conducted in one of the manufacturing departments and the findings suggest that IT and technology management play a more crucial role in improving organizational agility than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • Agility Driver
  • Agility Capabilities
  • Agility Providers
  • FQFD