توسعه الگوی مناسب تصمیم‌گیری تحت شرایط بحران سازمانی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، ANP مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران منطقه فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

تصمیم‌گیری‌های‌ مهم‌، همواره‌ از ضروریات‌ بحران در لحظات‌ اول‌ است که هر اندازه سرعت تصمیم‌گیرى از سوى مدیریت بحران بیشتر باشد، سرعت کنترل بحران بیشتر است. ازآنجایی که هر سازمان در معرض بحران‌های گوناگونی است و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، هدف تحقیق حاضر، انتخاب الگوی مناسب تصمیم‌گیری در شرایط بحران سازمانی، با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است. این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است، از نظر ماهیت و روش نیز توصیفی پیمایشی است. به دلیل این که رویکرد مورد استفاده در مطالعه حاضر، تکنیک ANP، است، تنها خبرگان و متخصصین امر، به عنوان نمونة آماری انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه خبره و مطالعة میدانی، استفاده شده است. در این تحقیق، برای بررسی روایی از روش روایی محتوا، استفاده شده و برای سنجش پایایی، نرخ ناسازگاری محاسبه شده است. برای شناسایی مهم‌ترین معیارهای مؤثر بر بحران از تکنیک دلفی و برای بررسی اولویت معیارها از ANP، استفاده شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار Super Decision و برنامه اکسل صورت گرفت. این تحقیق، دو دستاورد اصلی به همراه داشت. دستاورد نخست، انتخاب الگوی مناسب تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی است که با استفاده از نتایج محاسبه ها، مشخص شده است. دستاورد دوم نیز شناسایی شاخص‌های مؤثرتر بحران و اولویت‌بندی شاخص‌ها و بررسی روابط درونی آنها است. در پایان نیز پیشنهاداتی به شرکت مورد مطالعه و سایر محققان ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an Appropriate Decision-Making Model under Organizational Crises Using MCDM Techniques, ANP. Case Study: National Iran Oil Products Distribution Company (NIOPDC), Fars

نویسندگان [English]

  • Ali Rabiei 1
  • Mohammad Taqi Amini 1
  • A'zam Sarafrazi 2
1 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 MSc in Executive management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Major decision-makings are always crisis requirements at the first moments which the more management’s decision making speed is the more will be the speed of crisis control. Since every organization is exposed to various crises and National Iran Oil Products Distribution Company is no exception to this issue, this study aimed to develop an appropriate decision-making model under organizational crises using MCDM tecniques. This study is an applied research and in terms of nature and method it is a descriptive - survey research. Since the ANP method was used in this study, statistical sampling techniques are not relevant and the experts were only selected as the sample for inferential statistical tests. Expert questionnaire and field study were used to collect data. In this study, content validity was used to investigate the validity of the questionnaire and the inconsistency rate of comparisons was calculated to assess the reliability of expert questionnaire. The Delphi technique was used to identify the most important criteria affecting the crisis and ANP was used to examine the priority of criteria. Super Decision software and Excel application were used to analyze specialized data. This study had two major findings; the first finding was to select an appropriate model for decision making under crisis, which was determined with reference to the results of calculations. The second finding of this study was to identify criteria affecting crisis, prioritize them, and analyze interdependencies between them. Finally, some implications were also suggested for the study Company and future researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Austerity Economy
  • Banking Contracts
  • Pathology
  • Interpretive Structural Modeling