دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 44، شهریور 1398، صفحه 1-216 
الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی

صفحه 31-60

سید سروش قاضی نوری؛ سهیل عزیزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی


بررسی تکامل تاریخی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه ای

صفحه 98-129

زهره کریم میان؛ مهدی محمدی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ سید سپهر قاضی نوری