تحلیل نهادی لایه‌های سه‌گانه حکمرانی نظام بانکی ج.ا.ایران با رویکرد نظریه بازی: پیشران‌های پنهان ناپایداری چگونه عمل می‌کنند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد گرایش پول، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

یکی از فرضیه‌های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه‌یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این ‌اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه‌ نهادگرایی و با نگاه کل‌نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت‌های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم‌ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده‌ترین پیشران‌های آن انحراف در قیمت‌های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم‌گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست‌گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف‌سازی هزینه‌های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت‌های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد‌هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Triple Layers Institutional Analysis of Iran’s Banking System Governance with Game Theory Approach How do instability hidden Drivers work?

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Darrehshiri 1
  • Asghar Abolhasani Hastiani 2
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 3
  • Abdalali Monsef 2
1 PhD candidate of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In spite of implementing widespread change programs to promote the banking system, from the law for usury free banking to privatization, banking system inefficiency is still one of the most important economic challenges in the country. Basic assumption of mechanism design theory to explain this failure is existence of destructive conflicts in the system. The purpose of this study is to diagnosis of these conflicts and to propose of approaches to resolve them. Therefore, a graph model, with a holistic view, developed to describe the behavior of main players in the banking system and analyzed its equilibrium states. The results showed that the existence of conflicts is one of the most important causes of inefficiency of the system in performing its expected functions. Main drivers of the conflicts are deviation in relative prices due to the Dutch disease and myopic in decision making in macro and middle levels of governance of the system. In this study, Inverse GMCR method was used to investigate the institutional functions required to conflict resolution. The results showed that monetary policy maker independence from government, reduction of government budget dependence on oil, clarification of life cycle costs (LCC) of macroeconomic policies, approaches to resolve these conflicts. Whatever country fails in implementing above approaches to correct deviation in relative prices, central bank should use its governance power more to control market forces in the banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking System
  • Game Theory
  • Graph Model
  • Institutional Analysis
  • Mechanism Design Theory
  • Inverse GMCR