دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1398، صفحه 1-182 
الگوی توسعه درونزای صنعت زیست داروی کشور: مطالعه موردی شرکت سیناژن

صفحه 91-120

فاطمه مجیری؛ علیرضا شیخ؛ برنا پاینده مهر؛ مهدی مجیدپور


ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

صفحه 121-152

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی