الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

اطلاع از چگونگی شکل گیری و توسعه قابلیت های عملیات در سازمان‌ها به جهت اهمیت این قابلیت ها در شکل‌گیری مزیت های رقابتی سازمان امری ضروری است. در این مقاله جنبه‌ها ، نتایج و چگونگی شکل‌گیری قابلیت کیفیت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های عملیات در شرکت‌های داروسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با اجرای یک مطالعه چند موردی در سه شرکت داروسازی در ایران و تحلیل آن، یافته‌های این تحقیق دلالت بر چهار عامل اصلی در ایجاد قابلیت کیفیت در چنین شرکت‌هایی دارد. اولین و اساسی‌ترین عامل منابع داخلی شرکت به‌ویژه منابعی است که دارای ویژگی‌های تئوری منبع محور باشند. دومین عامل، مدیریت عملیات در سطوح مختلف تصمیم‌گیری است که در شکل‌گیری قابلیت کیفیت اثرگذار بوده‌اند، عامل بعدی، تأثیر همکاری‌های بین‌المللی بر ایجاد قابلیت کیفیت در شرکت‌های داروسازی بوده است و درنهایت محیط سازمان به‌عنوان عامل خارجی تأثیرگذار در ایجاد قابلیت کیفیت در نظر گرفته‌شده است. نتایج این تحقیق با یافته‌های تحقیقات پیشین در مرور ادبیات مقایسه شده که نتیجه آن صحت این یافته‌ها بر اساس تئوری‌های پیشین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The formation of quality capability in the pharmaceutical industry a multiple case studies in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Soroush Ghazi Nouri 1
  • Soheil Azizi 2
  • Jahanyar Bamdadsoofi 3
  • Abolfazl Kazazi 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 PhD candidate, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Operational capabilities create competitive advantages in organizations. So, it's important to know how to create these capabilities in organizations. This paper examines aspects and results of quality capability as one of the main operations capabilities of the pharmaceutical companies in Iran and how it is formed. By conducting a multiple case studies in three pharmaceutical companies in Iran and analyzing it, the findings of this research indicate that there are four main factors in creating quality in such companies. The first and most basic factor is the internal resources of company especially those that have the characteristics of the theory of resource-based-view (RBV). The second factor is the factors associated with the operations management that have influenced the formation of quality, the next factor is the impact of international cooperation on the creation of quality capability in pharmaceutical companies, and ultimately the organization's environment has been considered as an external factor contributing to the creation of quality capability. The results of this study were compared with the findings of previous studies in the literature review, which resulted in the validity of these findings based on previous theories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantages
  • Operations capability
  • Competency
  • Quality capability
  • multiple case studies