دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 45، آذر 1398، صفحه 1-153 
مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی

صفحه 51-80

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی


پشتیبانی مدیریت دانش از بهره‌وری: الگو و تجربه شرکت انتقال گاز ایران

صفحه 107-134

سولماز سلطانی؛ روح اله تولایی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ یاسر قاسمی نژاد