تجزیه و تحلیل راهبردهای مناسب همکاری‌های فناورانه در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی(مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ایجاد بسترهایی برای دانش، علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌های اقتصادی برای سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه می‌شود. ازآنجاکه به بازار رساندن یک محصول می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت و بقای سازمان‌ها باشد، تجاری‌سازی به‌عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است. این موضوع در صنایع با فناوری برتر از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند همکاری فناورانه است. هدف از این پژوهش تحلیل و اولویت‌بندی راهبردهای همکاری فناورانه در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای این منظور ابتدا راهبردهای همکاری فناورانه، راهبردهای تجاری‌سازی و مجموعه عوامل تأثیرگذار در انتخاب راهبردهای همکاری فناورانه با مرور ادبیات شناسایی شد. در مرحله بعد با نظر خبرگان این پژوهشگاه، فصل مشترک دو حوزه همکاری فناورانه و تجاری‌سازی فناوری تعیین و فهرست راهبردهای همکاری فناورانه‌ای استخراج شد که در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی کاربرد دارند و چهارچوب تحلیل شبکه‌ای تحقیق تبیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسش‌نامه بوده که توسط 21 خبره تکمیل شده است. با توجه به وجود همپوشانی بین عوامل، از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی ، برای اولویت‌بندی راهبردها استفاده شده است. به‌منظور کاهش تعداد سؤالات در این روش، راهبردهای استخراج شده از یک سو و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی، به‌طور جداگانه با نظر خبرگان اولویت‌بندی شدند تا تعداد مؤلفه‌ها برای ورود به فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی کاهش یابد. خبرگان، تمام متخصصان حوزه تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که 21 نفرند. نتایج نشان داد راهبردهایی همچون شبکه‌سازی، تحقیق و توسعه مشارکتی و استخدام کارکنان فنی و علمی دارای بیشترین اولویت در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. نتایج این تحقیق، هم از نظر روش و هم از نظر کاربرد می‌تواند در سایر مراکز پژوهشی دولتی مشابه، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Strategies for Technological Collaboration in Order to Commercialize Research Achievements Using Fuzzy Analytic Network Process (Case Study: Institute of Information and Communications Technology)

نویسندگان [English]

  • Hossein Eftekhary 1
  • Fatmeh Saghafi 2
  • Alireza Aslani 3
1 MSc in Technology Management, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Creating platforms for knowledge, in addition to providing economic value for enterprises, leading to economic and technical growth of community. Since delivering a product to market can guarantee success and survival of the organization, commercialization has been as a vital factor. For this purpose high technology industries such as ICT need to use of technological cooperations. The aim of this study is the Analysis of technological collaborations strategies for commercialization of research achievements in the Institute of Communications and Information Technology. For this purpose, cooperation strategies, commercialization strategies and technological factors affecting technological collaboration strategies were extrexted of literature. In the next step, commonalities of the two areas were determined according to experts and research framework was presented. Then, strategies and factors affecting commercialization were prioritized independently and high-priority strategies and critical factors were extracted, because we need to reduct the factors for FANP analysis in order to reduction of questions and finding of critical factors. The tools of data gathering were 3 questionnaire and those completed by 21 experts of mentioned institute. In the next step regarding the overlap between factors, fuzzy network analysis process (FANP) was used to prioritize strategies for technological cooperation in the commercialization of research achievements. The experts are all researchers of mentioned institute in the field of research and commertialization. The results showed that strategies such as networking, collaborative research and development, and technical and scientific personnel have the highest priority in the Institute of Communications and Information Technology. The results can be used for other similar public research centers both in terms of procedure and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Technological Collaboration
  • Fuzzy Network Analysis Process (FANP)
  • Research Achievements