طراحی سیستم خبره فازی برای امکان سنجی سبز پروژه های صنعتی (مورد مطالعه: صنعت نفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت سبز و به تبع آن به کارگیری رویکرد سبز در توسعه پروژه های صنعتی از پاردایم های جدید مدیریت است که تضمین کننده تحقق سطح مطلوب شاخص های زیست محیطی در توسعه طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی است. امکان‌سنجی سبز پروژه‌های صنعتی، بررسی شاخص‌های زیست محیطی در پروژه‌ها است و مسیری برای نیل به توسعه پایدار است. هدف از این مقاله توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری در موضوع انطباق پروژه‌های صنعتی با ملاحظات زیست محیطی است که تضمین‌کننده‌ی توسعه پایدار است. سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیر، مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های خبره و با رویکرد فازی توسعه یافته است. پایگاه دانش سیسـتم که مهم‌ترین بخش آن است به‌صورت قواعد اگر- آ‌ن‌گاه و مبتنی بر نظرات خبرگان صنعت نفت و متمرکز در پروژه‌های احداث انبار نفت تشکیل شده است. پس از طراحی سیستم مذکور، برای اعتبار سنجی آن در دو مرحله مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان درجه صحت سیستم سنجیده شده است. در ابتدا درجه اهمیت شاخص‌های احصاء شده در قالب طیف لیکرت از خبرگان پرسیده شده و استنباط آماری با آزمونی آماری T انجام و شاخص‌های نهایی مشخص شده است. در مرحله بعدی، اعتبارسنجی داده‌های پروژه ساخت انبار نفت تهران به خبرگان صنعت نفت واگذار شده و از ایشان خواسته شده است که بر اساس این ورودی‌ها، خروجی سیستم یعنی شاخص امکان سنجی سبز پروژه را پیش-بینی نمایند و سپس نظرات خبرگان با خروجی حاصل از سیستم پشتیبان تصمیم مقایسه شده و بر اساس معیار میانگین مجذورات خطا (MSE) تصمیم‌گیری شده است که مقایسات انجام شده نتایج حاکی از اعتبار و روایی مطلوب سیستم طراحی شده است.\\r\\n

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Fuzzy Expert System for Feasibility of Industrial Projects Case Study: Oil Industry

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Hossein Bakhtiari 2
1 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Green management and it's application of green approach in developing industrial projects is new paradigm of management that guaranty desirable level of environmental of criteria in developing plans and projects. Green feasibility study of industrial projects survey environmental criteria in project and is a road to achieve resistance development. Purpose of this article is development of decision support system in subject of adaption of industrial projects to environmental criteria that warranty the resistance development. The decision support system based on expert system methodology and with fuzzy approach developed. Knowledge base that is important section of this system is shaped based on if-then rules and ideas of experts. After designing this system, we verify the system in two stage based on opinion of experts. First with T student statistical criteria inference the ideas of expert and appoint the final criteria and in the second stage give the data of oil store construction to the expert and they predict the output of feasibility and compare this result with the output the developed system by MSE criteria. The result expressive that the designed system has a good performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Feasibility of Project
  • Expert System
  • Fuzzy Logic