مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمان های پروژه‌محور و روابط میان آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

‌امروزه راهبرد عملیاتی در سازمآنهای تولیدی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تحقق اولویت‌های رقابتی سازمان پیدا کرده و این ‌مسأله سبب انجام مطالعات وسیع و ارائه الگو‌های مختلفی در این حوزه شده است؛ البته با وجود روند روبه‌رشد سازمآنهای پروژه‌محور و نقش ارزنده‌ای که اجرای پروژه‌ها در بخش‌های مختلف دفاعی، عمرانی، صنعت و سایر زمینه‌ها ایفا می‌کند، در حوزه راهبرد عملیاتی سازمآنهای پروژه‌محور، پژوهش‌های زیادی انجام نشده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در ‌فرایند راهبرد عملیاتی سازمآنهای ‌پروژه‌محور و احصاء روابط درونی حاکم میان آنهاست. در پژوهش حاضر پس از تحلیل محتوای ادبیات موضوع، عوامل تأثیرگذار در تدوین راهبرد عملیاتی در این‌گونه سازمآنها در سه دسته اولویت‌های رقابتی، ویژگی‌های پروژه و ‌تصمیم‌هایی تولیدی، استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش دلفی، خبرگان این حوزه، مؤلفه‌ها را صحه‌گذاری کردند و سپس با استفاده از روش DEMATEL فازی و بر اساس نظر خبرگان، روابط تأثیرگذاری این مؤلفه‌ها بر یکدیگر در قالب دو گروه استخراج شد. این دو گروه عبارت‌اند از: اولویت‌های رقابتی و ویژگی‌های پروژه که ورودی‌های مورد نیاز جهت اخذ ‌تصمیم‌های تولیدی هستند و دیگری ‌تصمیم‌های تولیدی. نکته مهم به‌دست‌آمده در این پژوهش، علاوه بر شناسایی عوامل مؤثر و روابط درونی آنها، تأثیرگذاری بسیار زیادی است که برخی ویژگی‌های پروژه مثل پیچیدگی فنی پروژه و نوع پروژه از حیث مالکیت، بر ‌‌تصمیم‌های تولیدی در سازمآنهای ‌پروژه‌محور دارند. این مسأله را می‌توان وجه تمایز ‌فرایند راهبرد عملیاتی در سازمآنهای ‌پروژه‌محور با سایر موارد دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Operational Strategy Formulation in Project-Based Organizations and Relations between Them

نویسندگان [English]

  • Ehsan Javanrad 1
  • Alireza Pooya 2
  • Nasser Motahari Farimani 3
  • Mohsen Kahani 4
1 PhD candidate of Operations research, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Nowadays operations strategy in manufacturing organizations play an important role in achieving prodution goals and this resulted in extensive studies and several models in this area. But despite the growing trend of project-based organizations and the important role that projects play in defensive, constructional, industrial and other sectors, in the field of operations strategy in project-based organizations has not been much research. In this study, after content analysis of the literature, factors affecting the development of operations strategy of these organizations have been extracted in three categories including competitive priorities, project features and manufacturing decision. Then, using the Delphi method, these components were validated by experts of this field and then using fuzzy DEMATEL and according to the experts viewpoint, affecting of the components on each other was extracted in two groups, one including competitive priorities and project features that are inputs for production decisions and the other production decisions. In addition to identifying relationships, the important output of this study, is very high influence which project features such as technical complexity, project type in terms of ownership and etc have on production decisions in project-based organizations. This case can be considered as the difference of operations strategy process in project-based organizations with others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project-Based Organization
  • Operations Strategy
  • Production Decisions
  • Competitive Priorities
  • Project Features