شناسایی قابلیت های مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

4 استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقاله ی حاضر، به شناسایی قابلیت‌های مدیریت طرح در فضای نوآوری باز می‌پردازد. هنگامی‌که سازمان‌ها برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود از راهبرد نوآوری باز و استفاده از شبکه و توانمندی‌های خارج از سازمان استفاده می‌نمایند، لازم است برای مدیریت طرح-ها، قابلیت‌هایی را کسب و یا برخی از قابلیت‌های موجود را تقویت نمایند تا بتوانند از طریق شبکه و نوآری باز موفقیت بیشتری را در طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید کسب نمایند. بدون دست‌یابی به این قابلیت‌ها، این شرایط جدید اثر منفی بر عملکرد و موفقیت خواهد داشت. در این مقاله، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، برای شناسایی قابلیت‌های جامع و مانع مدیریت طرح، مورد استفاده قرار گرفته است و از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع‌آوری اطلاعات در صنعت فضایی و صنایع وابسته، پیمان‌کاران و نهادها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، تحلیل تم، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شده است. تعداد هشت قابلیت، به‌عنوان مهم‌ترین قابلیت‌های شناسایی شده در این مطالعه که بر موفقیت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز موثرند، عبارت‌اند از: مدیریت یکپارچگی و تغییرات؛ شکست، تعریف و تحویل‌گیری کار؛ مدیریت دانش و فن‌آوری؛ تدوین استراتژی مناسب همکاری و برون‌سپاری؛ مدیریت قرارداد و دعاوی؛ مدیریت شبکه؛ بودجه‌بندی و تامین به‌موقع منابع مالی و مدیریت ارتباطات. قابلیت‌های ذکر شده، قابلیت‌هایی هستند که علاوه بر قابلیت‌های عمومی مورد نیاز، برای مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول، جدید بوده و بایستی این قابلیت‌ها در فضای نوآوری باز، توسعه و تقویت شوند و لازم است از آن‌ها برای تکمیل قابلیت‌های مورد نیاز صنعت فضایی کشور، با رویکرد نوآوری باز، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Product Development Program Management Capability in Open Innovation Environment (Case Study: Space Industry)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Delavari 1
  • Mohammad Hossein Sobhiyah 2
  • Mohammad Reza Arasti 3
  • Seyed Kamal Tabaian 4
  • Tahmores Hasangholipor 5
1 PhD in Construction and Project Management, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistat Professor, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article focused on recognizing the program management capabilities in open innovation environment. When organizations use open innovation and networks for their programs and projects, they need to acquire and promote new capabilities for managing their programs. With these capabilities, they can earn more success in new product development (NPD) programs. Without access to these capabilities, new circumstance may cause a negative effect on organization performance and success. For recognizing program management capabilities in Iranian airspace organization we use Grounded Theory (GT) method by Theme analysis and tree stage coding include open coding, axial coding and selective coding with use of Atlas.ti software. The most capabilities we recognized, divided to eight categories: incorporation and change management: break, definition and delivery of project; knowledge and technology managetnent; strategy formulation and outsourcing; contract and claim management; network management; budgeting and procurement; and communication program. Mentioned capabilities moreover general capabilities required on new product development (NPD) and must develop and enhance these capabilities in open innovation environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Program Management Capabilities
  • New Product Development (NPD) Programs
  • Space Industry