شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف دست یابی به الگوی شایستگی مدیران در سازمان های دولتی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، مدیران فعال در سازمان های دولتی کشور بوده و حجم نمونه نیز 158 نفر تعیین شده است که برای به دست آوردن آن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول به دست آوردن حجم جامعه محدود استفاده شده است. ابزار گرد‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش‌نامه محقق-ساخته بوده که برای روایی آن از روایی سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین، در این مطالعه، برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و میدانی، به‌کار گرفته شده است. پژوهش حاضر، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس چگونگی به-دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع پژوهش‌های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسش‌نامه، در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی تاییدی، مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل، استفاده شده است. نتایج، نشان می‌دهند که شایستگی‌های مدیران در سازمان‌های دولتی کشور شامل ارتباطات سازنده، خدمت‌گزاری، مهارت مدیریت استرس، مردمی بودن، مهارت مدیریتی، اسلامی و دینی بودن، مهارت حل اثربخش مساله و شایستگی‌های هوشی است که از میان این عوامل، مردمی بودن، بیشترین میزان اهمیت را در طراحی الگو از دیدگاه مدیران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Iranian-Islamic Manager’s Competencies in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Hamid Reza Ale Taha 2
  • Elahe Ghahri Shirin Abadi 3
  • Hadi Taheri 2
1 PhD candidate of International Marketing Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 MSc in Industrial Management, Faculty of Literatures and Humanities, Islamic Azad University Kerman Branch, Kerman, Iran.
3 MSc in Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Ilam Branch, Ilam, Iran.
چکیده [English]

This study aims to achieve competency model for managers in the public organizations of country. The population in this study is managers in public organizations of country and the sample size is 158 people; random sampling method and infinite population formula were adopted to estimate the sample. The data were collected through a standard questionnaire. Its reliability was measured by Cronbach's alpha. Moreover, library and field methods research were employed to gathering the data needed. The present descriptive and correlation study is a developmental and functional research. For data analysis, in part of inferential statistical such as confirmatory factor analysis, structural equation modeling and LISREL software is used. The results show that the competences of managers in public organizations of country are: communications builder, serve, stress management skill, folks, managerial skill, Islamic and religious, effective problem solving skill and intellectual competencies and among these factors, the most folks are important in the designing competencies model from the perspective of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • Competency
  • Public Organization
  • Structured Equation