چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

صنایع دفاعی در کشورهای متعددی در حال طی کردن فرآیند گذار به پارادایم نوآوری باز هستند. صنایع دفاعی کشور ما نیز به‌منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های دانشی کشور و کاهش هزینه‌ها و زمان دست‌یابی به محصولات و خدمات، ناچار به طی این مسیر هستند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز است. بدین منظور، پس از مصاحبه با 12 نفر از خبرگان صنایع دفاعی 25 چالش کلیدی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از نظرسنجی از 10 تن از خبرگان دانشگاه و صنعت چالش‌های شناسایی شده به شش دسته تقسیم شدند. در ادامه از طریق توزیع پرسشنامه میان 67 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع دفاعی و اجرای آزمون فریدمن با 42 پرسشنامه تکمیل شده، چالش‌ها به صورت تک تک اولویت‌بندی شدند. از دیگر نتایج این پژوهش می‌توان به اولویت‌بندی چالش‌های شناسایی شده به صورت دسته‌ای اشاره کرد که بر حسب اولویت بدین ترتیب است: فرهنگی، انگیزشی، زمینه‌ای، فرآیندی، زیرساختی و قابلیتی. در پایان به مدیران و سیاست‌گذاران صنایع دفاعی پیشنهاد شده است که توجه و تمرکز بیشتری را به رفع چالش‌های نرم (فرهنگی، انگیزشی و زمینه‌ای) اختصاص دهند، زیرا رفع این چالش‌ها زمینه و فضا را برای رفع چالش‌های سخت (فرآیندی، زیرساختی و قابلیتی) فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges in Front of Defense Industries in Transition to Open Innovation Paradigm

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari 1
  • Gholam Reza Tavakoli 2
  • Manochehr Manteghi 3
  • Seyed Kamal Tabaian 4
1 PhD in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Defense industries in several countries are in the process of transition to open innovation paradigm. Defense industries in our country, to taking maximum advantage of the existing knowledge capacities and reduce costs and time of access to products and services, are forced to travel to this paradigm. So, the main aims of this research are identifying, classifying and prioritizing the challenges in front of defense industries in transition to open innovation paradigm. Hence, after interviewing with 12 experts from defense industries 25 key challenges were identified. After that, by obtaining the ideas of 10 experts from university and industry, identified challenges were classified in 6 groups. Afterward, by distributing questionnaires among 67 of managers and specialists of defense industries and implementing Friedman Test with 42 completed questionnaires, key challenges were prioritized individually. Other result of this research is to prioritize challenges in 6 classes that respectively are: cultural, motivational, contextual, procedural, infrastructural and capabilities. At the end, is recommended to managers and policy makers of defense industries that pay more attention to soft challenges (cultural, motivational and contextual), because resolving these challenges leads to preparing context and chvironment for resolving hard challenges (procedural, infrastructural and capabilities).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation Paradigm
  • Challenges
  • Defense Industries
  • Friedman Test