دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1393 
پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

صفحه 5-34

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر علی فانی؛ علیرضا حسن زاده