پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش کیفی با هدف غایی فرآیند تبیین و رخداد مسئولیت اجتماعی در شرکتها با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 30 نفر از متولیان و مجریان مسئولیت اجتماعی شرکتها، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدهای رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای شرکتها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ در پایان گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش که حاصل مصاحبه های عمیق و غربالگری دقیق و تلخیص آنها می باشند برای مطالعات میدانی آتی تهیه و تدوین گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Processing of Social Responsibility Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Noruzi 1
  • Hasan Danaee Fard 2
  • Ali Asghar Fani 3
  • Alireza Hassanzadeh 4
1 PhD candidate of Public Sector Policy Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present qualitative study aims to elaborate on the process of social responsibility in corporations through systematic grounded theory. In order to do so, several interviews were conducted with 30 corporate managers observing corporate social responsibility and a set of primary concepts were recollected via a coding process to extract various categories. Later on, in the pivotal coding stage, the connection between these categories were defined in a coding paradigm under titles like causal conditions, central phenomena, mutual action and interaction strategies, context, intervening conditions, and outcomes of observing corporate social responsibility. Then, in the stage of selective coding, each part of the paradigm was explained, the plot was designed and the theory was created. Finally, logical statements and strategic hypotheses of the study coming out of profound interviews, precise screening and authentic summarizing were compiled for future field studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Causal Condition
  • Interfering Factors
  • Executive Strategies
  • Grounded Theory