تدوین الگوی ابزارهای کسب قدرت و بررسی تاثیر هماهنگی میان آن با راهبردهای سطح شرکت و تغییر بر عملکرد(مطالعه موردی: سازمان های بازرگانی بخش دولتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیقات نشان می دهد بیش از 70% تغییرات در اجرا با شکست مواجه می شوند. یکی از دلایل مهم این شکست ها، مبتنی نبودن این تغییرات بر راهبرد سازمانی می باشد. همچنین عدم هماهنگی تغییرات با راهبرد های رفتاری (از جمله قدرت) به عنوان بسترساز اجرای راهبرد، از عوامل دیگر شکست در اجرای تغییرات است. بر این اساس، هدف از این مقاله تبیین الگوی هماهنگی راهبرد های سطح شرکت با گونه های قدرت و تغییر در 18 مورد از شرکت های بازرگانی دولتی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی- تبیینی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی - کمی) می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از مدیران و محققان مطلع به امور راهبردی شرکت ها جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی (متغیرهای جمعیت شناختی، میانگین گیری و شناسایی گونه های غالب متغیرها) و آمار استنباطی برای بررسی روابط بین متغیر‌های تحقیق از \"مدل معادلات ساختاری\" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SMARTPLSنسخه 3، \"تحلیل خوشه‌ای\" و \"تحلیل واریانس\" با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا بهره گرفته شد. اعتبار الگوی قدرت با استفاده از تکنیک دلفی تایید شد، بدین صورت که شبکه سازی، گفتمان سازی، مدیریت دانش و رفتارهای سیاسی به عنوان گونه های قدرت سازمانی در ماتریس جانمایی و تایید شدند. همچنین با استفاده از تکنیک دلفی، نسبت سود به درآمد به عنوان معیار مقایسه عملکرد شرکت ها انتخاب گردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت هایی که در آنها گونه های قدرت، تغییر و راهبردهای کسب و کار هماهنگ تر هستند، عملکرد شان بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formulation of Pattern of Power Acquisition Tools and Investigating of Alignment of This Tool with Corporate-Level Strategies and Change Strategies, and the Effect of Their Consistency on the Performance (Case Study: The Commercial Organizations of the Public Sector)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Afjei 1
  • Jamshied Salehi Sadaghiani 2
  • Ebrahim Mahmoodzadeh 3
  • Mohsen Adabi Firoozjaei 4
1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Researches show that much than 70% change efforts have been failed in execution. One of the main reasons for this failure, is non-alignment between business strategy and change variations and too another reason is non-alignment between business strategy and organizational behavior affairs (such as organizational power) as an infrastructure of strategy execution. The purpose of this paper, is investigating the consistency among business strategies, change strategies and organizational power strategies in 18 commercial companies of public sector. The present research is descriptive-expressive in terms of goal, applied-developmental in terms of consequence and mixed (qualitative-quantitative) in terms of data type. In the quantitative research, 105 questionnaires were collected from the managers and researchers informed of the strategic affairs for the companies. To study the relationships among the variables of research, the quantitative data was analyzed by Structural Equation Modeling, particularly the technique of path analysis using SMARTPLS Software, V. 3.00, "cluster analysis" and "variance analysis" using SPSS Software V. 19. Content analysis was also employed for the qualitative analysis of some structured interviews made with 36 senior managers. The reliability of power pattern was proved, using Delphi technique so that networking, discoursing, knowledge management and political behaviors were integrated in the matrix as the varieties of organizational power and were proved. Also, the ratio of profit to income was selected as the measure for comparing the performance of these companies. The results of variance analysis indicated that the companies, in which the types of power and change, and business strategies are more consistent, have a higher performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alignment
  • Power
  • Change
  • Networking, Discoursing
  • Political Behaviors