نقش واسطه‌ای رهبری خدمت گزار در رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی میان کارکنان سازمان صنایع نظامی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تبیین نقش واسطه‌ای رهبری خدمت گزار در رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی میان کارکنان سازمان صنایع نظامی استان فارس بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی وجامعه آماری در این تحقیق کارکنان سازمان صنایع نظامی فارس به تعداد 1300 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد300 نفر بر اساس فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از سه پرسشنامه رهبری خدمت‌گزار لوب، فرهنگ سازمانی دنیسون و تعهد سازمانی مه ویر و آلن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها هم از روش‌های آمار توصیفی وهم از روش‌های آمار استنباطی و همچنین تحلیل مسیراستفاده شده است .نتایج نشان داد بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی و رهبری خدمت‌گزار رابطه معناداری وجود دارد. رهبری خدمت‌گزار با کنترل فرهنگ سازمانی رابطه معناداری با تعهد سازمانی دارد. در نهایت رهبری خدمت‌گزار نقش واسطه‌ای معناداری در ارتباط با فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی ایفا می‌کند. وجود یک فرهنگ سازمانی با ابعاد مشارکت قوی، ثبات و انطباق بالا و فلسفه وجودی ماموریت روشن می‌تواند منجر به تعهد سازمانی قوی گردد، ضمن آن‌که این نوع فرهنگ سازمانی می‌تواند به سیستمی از رهبری خدمت‌گزار که در آن ارزش‌دهی و رشد بسیار بالا است منجر گردد. همدلی نشان دادن، ایجاد رهبری مناسب، مشارکتی کردن رهبری و اجتماع سازی جزیی ازویژگی‌های رهبر است و این نوع رهبری به‌نوبه خود منجر به تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بالای افراد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Servant Leadership Mediating Role in Relationship Between Organizational Culture and Organizational Commitment among Employees of the Martial Industries Organization of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Amirianzadeh 1
  • Vahid Reza Ghamari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran.
2 MSc in Educational Administration, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is explanation of servant leadership mediating role in relationship between organizational culture and organizational commitment among emplovees of the martial industries organization of Fars province. The research method is descriptive type of solidarity. In this study population are all of the employees of the Martial industries organization of Fars province that by means of simple accidental sampling method 300 persons were chosen as sample according Cochran formula. To collecting data three questionnaires have been used Lob's servant leadership, Dennison's organizational culture and Allen and Meyer’s organizational commitment. To analyzing data, we have used both descriptive statistics and inferential statistics method and also analyzing path according to the results. There is a significant relationship between organizational culture and organizational commitment and between organizational culture and servant leadership. Servant leadership have significant relationship with organizational commitment through controlling organizational culture. Finally servant leadership play significant role in association with organizational culture and organizational commitment a organizational culture with dimension of strong partnership. Stability and high adaption and clear mission philosophy can lead to strong organizational commitment while this type of organizational culture can lead to system of servant relationship there have value and high development showing empathy. Creation good leader characteristic. this type of leadership lead to emotional continue and normative commitment in people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Organizational Culture
  • Servant Leadership
  • Mediating Role