طراحی الگوی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد (مورد: شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

چکیده

جهان کنونی با سرعت ىغیر قابل پیش بینى در حال تغییر است. در این شرایط،نوآوری عاملی مهم دررشد و توسعه کشور تلقی می شود و یکی از مراکز مهم به منظور انجام فعالیت های نوآورانه شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک های علم و فن آوری هستند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثربرارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد و تحلیل مسیر مدل با انجام رگرسیون است. برای رسیدن به این هدف، پرسش نامه ای در طیف پنج تایی لیکرت با سی و هفت شاخص طراحی شد و پس از تایید توسط خبرگان، در اختیار مدیران و کارکنان مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت و سپس با دسته بندی شاخص ها در هشت بعدتوسط خبرگان در امر نوآوری و انجام تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار لیزرل، بر روی هرکدام از ابعاد و شاخص های مربوط به هر بعد، تمامی مدل ها مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت پس از تأیید مدل روابط بین ابعاد مؤثر بر ارتقای نوآوری، ابعاد به عنوان میانگین شاخص ها پذیرفته شدند و در طراحی پرسش نامه مرحله دوم پژوهش، به منظور سطح بندی و تعیین روابط بین ابعاد، با استفاده از مدل سازیساختاریتفسیری، برای طراحی مدل نهایی پژوهش به کار گرفته شدند. پرسشنامه ها در اختیار خبرگان در امر نوآوری در استان یزد، قرار گرفت که تعداد سی و دو نفر خبره در این امر، شناسایی شدند نتایج نشان می دهد که ابعاد حمایت های دولت و نهادهای ذیربط از مراکز نوآور و فراهم بودن امکانات و جو مساعد برای انجام فعالیت های نوآورانه در شرکت، به ترتیب، به عنوان کلیدی ترین ابعاد برای ارتقای نوآوری در مراکز رشد محسوب می شوند و در نهایت توسط رگرسیون، تحلیل مسیر و تعیین ضرایب مسیر بر روی مدل ساختاری تفسیری ترسیم شده، انجام شد و تمام مسیرهای مدل مذکور، مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Interpretive Structural Model of Effective Factors on Promoting Innovation of Companies Located in Incubator (Case Study: Companies Located in Incubator Affiliated to Yazd Science and Technology Park)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Habibollah Mir Ghofoori 1
  • Maryam Kariminia 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 MSc in Production and Operations Management, Faculty of technical and engineering, University of Science and Arts of Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Today’s world is changing with an unpredictable speed. In this situation, innovation is an important factor in the country developing and progressing and one of the important centers to do innovative actions are companies in incubators of the science and technology park. So the purpose of this study is designing interpretive structural modeling of effective factors on promoting innovation companies in incubators and path analysis of interpretive structural modeling with regression. In this line, by studying updated articles and valid sources, we selected 37 indexes as the main factors in designing questionnaire in the Likert five spectrum. The population of this study were all the managers and staffs of companies in incubators, and after data collecting, according to the experts opinion these indexes were categorized in 8 dimension. After that, every dimension was analyzed separately using Lisrel software and Finally after confirmation of model of relations between effective dimensions to promote innovation, these dimensions were accepted as the average indexes and were used in the second stage questionnaire to classify and determine relationship between dimensions using ISM for designing the final model of research. then, the questionnaires were given to the experts of innovations on Yazd province. They were 32 persons. The results showed that the dimension of government supports and relevant Institutions was recognized as the most important dimension and the foundation model, and finally by regression, path analysis and determine the path coefficients was done on ISM and all model paths were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Companies in Incubators
  • Science and Technology Parks
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Interpretive Structural Modeling
  • Regression