بررسی تأثیر سیستم مدیریت امنیّت اطلاعات بر عملکرد زنجیره ی تأمین در صنعت هوائی کشور

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه، مدیریت زنجیره ی تأمین موضوعی راهبردی برای یکپارچه سازی عملکرد سازمان هایی است که در صنایع مختلف درگیرند و به صورت ارائه ی محصول یا خدمت به مشتری تولید ارزش می‌کنند. به دلیل استفاده‌ی روزافزون از تبادلات اطلاعاتی، مالی و فیزیکی در زنجیره‌های تأمین، ضرورت بررسی نقش مدیریت امنیّت اطلاعات در زنجیره ی تأمین، بیش از پیش احساس می‌گردد. برخی محققین، تأثیر سیستم‌های مدیریت امنیّت اطلاعات بر صحّت تبادلات اطلاعاتی، یکپارچگی فرآیندهای سازمانی و بهبود عملکرد کسب‌وکار را مؤثر دانسته‌اند. در این راستا طی بررسی انجام‌شده هیچ پژوهشی در شرکت‌های هوائی درخصوص بررسی مدیریت امنیّت اطلاعات بر زنجیره ی تأمین یافت نشد. لذا این تحقیق جهت بررسی تأثیر‌گذاری مدیریت امنیّت اطلاعات بر افزایش عملکرد زنجیره‌ی تأمین در صنعت هوایی کشور (با انجام مطالعه موردی در یکی از کارخانجات مرتبط) صورت پذیرفت. با مطالعه‌ی ادبیات این دو موضوع و براساس الگوی کارت امتیازی متوازن شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین شناسائی و اولویت بندی گردید و سپس عوامل مؤثر بر مدیریت امنیّت اطلاعات شناسایی شدند. در ادامه جهت بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مکنون ، پرسش‌نامه‌ای تهیّه و در بین 220 نفر شامل مدیران، متخصصین و مسئولین واحدهای سازمانی فناوری اطلاعات و زنجیره ی تأمین توزیع و به کمک نرم افزارهای SPSSو AMOSتحلیل همبستگی و الگو سازی معادلات ساختاری صورت گرفته و به چگونگی تأثیر مدیریت امنیّت اطلاعات بر افزایش عملکرد زنجیره‌های تأمین پرداخته شده است. نتایج بررسی‌ها نشان‌دهنده‌ی تأثیر ابعاد مدیریت امنیّت اطلاعات به ترتیب دقّت و صحّت اطلاعات، جلوگیری از اشتباهات انسانی و سخت‌افزاری، ایجاد زمینه‌های آموزشی، هماهنگی اطلاعات و غیره بر چهار منظر کارت امتیازی متوازن به ترتیب بر منظر فرآیندهای داخلی، مالی، مشتری و رشد و یادگیری و نهایتاً بر عملکرد زنجیره ی تأمین است.

کلیدواژه‌ها