بررسی تأثیر سیستم مدیریت امنیّت اطلاعات بر عملکرد زنجیره ی تأمین در صنعت هوائی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه، مدیریت زنجیره ی تأمین موضوعی راهبردی برای یکپارچه سازی عملکرد سازمان هایی است که در صنایع مختلف درگیرند و به صورت ارائه ی محصول یا خدمت به مشتری تولید ارزش می‌کنند. به دلیل استفاده‌ی روزافزون از تبادلات اطلاعاتی، مالی و فیزیکی در زنجیره‌های تأمین، ضرورت بررسی نقش مدیریت امنیّت اطلاعات در زنجیره ی تأمین، بیش از پیش احساس می‌گردد. برخی محققین، تأثیر سیستم‌های مدیریت امنیّت اطلاعات بر صحّت تبادلات اطلاعاتی، یکپارچگی فرآیندهای سازمانی و بهبود عملکرد کسب‌وکار را مؤثر دانسته‌اند. در این راستا طی بررسی انجام‌شده هیچ پژوهشی در شرکت‌های هوائی درخصوص بررسی مدیریت امنیّت اطلاعات بر زنجیره ی تأمین یافت نشد. لذا این تحقیق جهت بررسی تأثیر‌گذاری مدیریت امنیّت اطلاعات بر افزایش عملکرد زنجیره‌ی تأمین در صنعت هوایی کشور (با انجام مطالعه موردی در یکی از کارخانجات مرتبط) صورت پذیرفت. با مطالعه‌ی ادبیات این دو موضوع و براساس الگوی کارت امتیازی متوازن شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین شناسائی و اولویت بندی گردید و سپس عوامل مؤثر بر مدیریت امنیّت اطلاعات شناسایی شدند. در ادامه جهت بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مکنون ، پرسش‌نامه‌ای تهیّه و در بین 220 نفر شامل مدیران، متخصصین و مسئولین واحدهای سازمانی فناوری اطلاعات و زنجیره ی تأمین توزیع و به کمک نرم افزارهای SPSSو AMOSتحلیل همبستگی و الگو سازی معادلات ساختاری صورت گرفته و به چگونگی تأثیر مدیریت امنیّت اطلاعات بر افزایش عملکرد زنجیره‌های تأمین پرداخته شده است. نتایج بررسی‌ها نشان‌دهنده‌ی تأثیر ابعاد مدیریت امنیّت اطلاعات به ترتیب دقّت و صحّت اطلاعات، جلوگیری از اشتباهات انسانی و سخت‌افزاری، ایجاد زمینه‌های آموزشی، هماهنگی اطلاعات و غیره بر چهار منظر کارت امتیازی متوازن به ترتیب بر منظر فرآیندهای داخلی، مالی، مشتری و رشد و یادگیری و نهایتاً بر عملکرد زنجیره ی تأمین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Effect of Information Security Management System on Supply Chain Performance in Iran Aviation Industry

نویسندگان [English]

  • Sadiq Cholmaghani 1
  • Majid Esmaelian 2
  • Hadi Teimouri 2
1 MSc student of Systems and productivity Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Today, supply chain management (SCM) is a strategic topic for the integration or performance of organizations that are involved in various industries and create value in the form of offering products/services to customers. Due to the ever-increasing use of the information, financial and physical exchanges in supply chains, it is necessary to examine the role of information security management system (ISMS) in supply chain more than ever. Some researchers believe that information security management systems are effective on accuracy of information exchange, integration of organizational processes, and improvement of business performance. But, the effect of information security management on supply chain has not been explored in any research studies in aviation companies. Therefore, the present study was carried out to explore the effectiveness of information security management on increased supply chain performance in the Aviation Industry in Iran (via a case study in one of the related factories). Having studied the literature about these two topics, supply chain performance indexes were identified and prioritized based on the balanced scorecard model. Then the effective factors on information security management were identified. In order to explore the relationship among the research variables and determine the relationship among latent variables, a questionnaire was prepared and distributed among 220 managers, specialists and authorities of organizational units of information technology and supply chain. Correlation analysis and structural equations modeling were conducted by means of SPSS and AMOS software and how information security management is effective on increased performance of supply chains was investigated. The results showed the effect of dimensions of information security management including information accuracy, avoiding human and hardware mistakes, creating trains grounds, information uniformity and etc. On four aspects of the balanced scorecard, i.e. internal processes, financial, customers and growth and learning and ultimately on supply chain performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Security Management
  • Supply Chain Management
  • Balanced Scorecard
  • Structural Equations Model
  • Aviation Industries