دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تیر 1393 
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست شرکت های نوپای فناوری نانو در ایران

صفحه 51-72

سید سپهر قاضی نوری؛ منصور مؤمنی؛ علی ربیعی؛ سمیرا علی اکبری


طراحی الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس شایستگی مبتنی بر آموزه های نهج‌البلاغه

صفحه 129-147

سید علی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حامد فاضلی کبریا