طراحی الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس شایستگی مبتنی بر آموزه های نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

برنامه ریزی منابع انسانی از مهم‌ترین مسایل هر سازمان است که موضوعات متنوع، جذاب و در عین حال پیچیده ای را شامل می‌شود. امروزه با توجه به تحولات شگرف در حوزه مدیریت و گرایش مدیران به شایسته سالاری، برنامه‌ریزی منابع انسانی مبتنی بر شایستگی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. از این رو این پژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته (تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری) ضمن ارائه مفاهیم برنامه ریزی منابع انسانی براساس شایستگی، سعی کرده است با بررسی و مطالعه دقیق متن کتاب شریف نهج البلاغه ضمن استخراج و مدل‌سازی مضامین سازمان دهنده شایستگی (با عناوین خدامحوری، معرفت، درایت، عدالت، قوت و سلامت) و تدوین شبکه مضامین آن، الگو نهایی تحقیق (برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس شایستگی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه) طراحی و تبیین کند. به نظر می رسد در راستای الگو اسلامی و ایرانی پیشرفت برای تولید علوم انسانی اسلامی و بومی‌سازی علوم غربی با توجه به فرهنگ ارزشی و دینی حاکم بر سازمان‌های ایران اسلامی، استفاده از الگو های دینی، خصوصا مستخرج از نهج البلاغه برای رشد و ارتقا سازمان‌های کشور بسیار موثر و مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Human Resource Planning Model Based on Merit Based on the Teachings of the Nahj-Al-Balaghe

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Ahmadi 1
  • Hasan Darvish 2
  • Mohammad Javad Sobhani Far 3
  • Hamed Fazeli Kebria 4
1 Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Human Resource Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Human resource planning is the most important issues for each of the various topics, including the fascinating yet complex. Due to the dramatic developments in the field of management and their tendency to meritocracy, competency-based human resource planning has found a special place. Hence, this study uses a mixed method research (content analysis and interpretive structural modeling) presents the concepts of human resource planning based on merit, has tried with careful study of the book Nahj-al-Balaghe, the extraction and modeling the contents of merit (with titles, God-centered knowledge, wisdom, justice, strength and health) and content network setting, the ultimate model (HRP based competency-based training Nahj-al-Balaghe) define and design. Appears in line with Islamic and Iranian model of progress for the Humanities and localization of Western Science according to the organization’s culture and values of the Islamic religion; Using Religious, especially extracted from Nahj-al-Balaghe to promote Sazmahay very effective and useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning, Human Resource Planning
  • Competence
  • Nahj-Al-Balaghe