طراحی الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس شایستگی مبتنی بر آموزه های نهج‌البلاغه

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

برنامه ریزی منابع انسانی از مهم‌ترین مسایل هر سازمان است که موضوعات متنوع، جذاب و در عین حال پیچیده ای را شامل می‌شود. امروزه با توجه به تحولات شگرف در حوزه مدیریت و گرایش مدیران به شایسته سالاری، برنامه‌ریزی منابع انسانی مبتنی بر شایستگی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. از این رو این پژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته (تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری) ضمن ارائه مفاهیم برنامه ریزی منابع انسانی براساس شایستگی، سعی کرده است با بررسی و مطالعه دقیق متن کتاب شریف نهج البلاغه ضمن استخراج و مدل‌سازی مضامین سازمان دهنده شایستگی (با عناوین خدامحوری، معرفت، درایت، عدالت، قوت و سلامت) و تدوین شبکه مضامین آن، الگو نهایی تحقیق (برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس شایستگی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه) طراحی و تبیین کند. به نظر می رسد در راستای الگو اسلامی و ایرانی پیشرفت برای تولید علوم انسانی اسلامی و بومی‌سازی علوم غربی با توجه به فرهنگ ارزشی و دینی حاکم بر سازمان‌های ایران اسلامی، استفاده از الگو های دینی، خصوصا مستخرج از نهج البلاغه برای رشد و ارتقا سازمان‌های کشور بسیار موثر و مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها