سنجش راهبردی مدیریت دانش با رویکرد جایزه جهانی MAKE در محیط فازی (مطالعه موردی در یک سازمان هلدینگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

با وجود توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش، همچنان تعداد زیادی از سازمان‌ها و صنایع، در عملیاتی ساختن موفق و یا بهره‌برداری اثربخش آن ناکام مانده‌اند. از جمله مهم‌ترین نواقص و کمبودهای روش‌شناسی، ترجمان نامناسب از ابعاد کلیدی مدیریت دانش و نبود یک رویکرد کل‌گرای کمی و کیفی در سنجش مدیریت دانش سازمانی است. این مقاله به دنبال سنجش مدیریت دانش سازمانی با رویکرد جایزه جهانی MAKEدر محیط فازی است. در این راستا با مرور مبانی نظری جایزه جهانیMAKE و با بهره‌گیری از خبرگی مدیران و کارشناسان دانشکار سازمانی در قالب روش تاپسیس فازی به سنجش معیارهای مدیریت دانش سازمانی پرداخته شد. نتایج حاصل از مطالعه موردی مقاله حاضر، گواه این مهم است که روش‌شناسی پیشنهادی سنجش مدیریت دانش سازمانی، میزان انحراف از هدف کمی پیش‌بینی مورد نظر در هر معیار و در نهایت شاخص مدیریت دانش سازمانی را تحلیل و تصمیم‌سازی‌های مورد نیاز را برای کنترل رفتاری و محتوایی و تصمیم‌گیری راهبردی در اختیار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Evaluation of Knowledge Management Based on Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Award Approach in Fuzzy Environment; (Case Study in Holding Organization)

نویسندگان [English]

  • Roksana Fekri 1
  • Mohammad Jalali 2
1 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 MSc student of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despite the satisfying development in conceptual and theoretical dimension of knowledge management, many organizations and industries, yet, have failed in successful and effective implementation of KM. The most important methodological shortcomings incorrect interpretation of key aspects of knowledge management and the lack of a quantitative and qualitative approach holistic is to measure organizational knowledge. This article examines the organizational knowledge management based on Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) award Approach in Fuzzy Environment. Accordingly, was measured in organizational knowledge management with review of the theoretical foundations of global award MAKE and Using expert, managers and experts knowledge workers organizational based on topsis fuzzy method. Outcomes of the present study, evidence is important that proposed methodology could specify deviation of anticipated targets in per perspective and analyze organization situation in KM index in order to determine operational and strategic control for strategic decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • Knowledge Management Evaluation
  • Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Award
  • Fuzzy TOPSIS