خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در عمل: آیا شواهد آماری در ارتقای اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور موثرند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدی به چرخه خط مشی گذاری عمومی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهای ملی است. بر این اساس آمار می‌تواند در صورت دقت و صحت در تولید و اشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی‌های ملی را ارتقا دهد. هدف این مقاله واکاوی رویکرد خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد با محوریت آمار به عنوان یکی از شواهد کلیدی است. به منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدل سازی حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم‌افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های گردآوری شده از 140 خط مشی‌گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می‌دهد که استفاده از شواهد آماری تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشی‌های آموزش عالی کشور دارد. بر اساس نتایج، به‌روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، نبودن امکان مقایسة آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ...، از مهم‌ترین مسایل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.\r\n\r\nواژگان کلیدی:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidence-Based Policy Making: Is Evidence Based Policy Making Effective on Effectiveness and Efficiency of Higher Education Policies in Iran?

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abbas Ebrahimi 1
  • Hasan Danaee Fard 2
  • Adel Azar 3
  • Lotfollah Forouzandeh 4
1 PhD candidate of Public Sector Policy Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Evidence-based policy making is a new approach in the public policy making cycle which has been continuously used across several countries. National Statistics is one of the most important factors in this approach. If generated precisely and disseminated accurately, statistical evidence can increase the efficiency and effectiveness of public policies. The purpose of this study is to explore the evidence-based policy making with respect to statistical evidence. By using Partial Least Square (PLS) technique, a research model is developed and relationships among key determinants of the model were identified. Results from analysis of data collected from 140 policy makers and higher education professionals revealed that the evidence-based technique positively influences the efficiency and effectiveness of higher education public policies. Moreover, results showed that the lack of up-to-dated information and statistical evidence, difficulties in accessing, interpreting, and incomparability of such evidence, and finally the late distribution of statistical evidence are amongst the most important barriers of adopting this approach in higher education sector in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Sector
  • Policy Making
  • Statistics
  • Evidence Based Policy Making