شناسایی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار از دیدگاه متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با استفاده ازروش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

توسعه و پیشرفت منابع انسانی تنها با برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی حاصل نمی شود. امروزه از آموزش انتظار می رود که بتواند تغییرات رفتاری مطلوب را در کارکنان ایجاد کند. اما بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از برنامه های آموزشی تغییرات رفتاری مطلوب را در کارکنان ایجاد نمی کند. این بدان معنی است که کارکنان قادر به انتقال آموخته‌های خود به محیط کار نیستند. تحقیقات در خارج از کشور نشان داده است که عوامل بسیاری در انتقال آموزش به محیط کار موثر می باشند. اما درمدل های ارزشیابی مورد استفاده در کشور ما متغیرهای مداخله گر عمده از جمله آمادگی یادگیرنده، انگیزش، حمایت مافوق، طرح انتقال و ...که فرآیندهای یادگیری و انتقال را تحت تاثیر قرار می دهند، بطور قابل ملاحظه ای وجود ندارد. هیچ مدل ارزشیابی نمی تواند بدون اندازه گیری و سنجش تاثیرات متغیرهای مداخله گر، معتبر باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز شناسایی عوامل کلیدی و اثرگذار بر انتقال آموزش در ایران است. بنابر ماهیتی که این پژوهش دارد به صورت کیفی-اکتشافی انجام می گیرد و در آن عواملی شناسایی می گردد که در بافت کشور ایران و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تاثیر کلیدی دارند. این مطالعه با استفاده از روش دلفی انجام گرفته است. جامعه آماری را متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تشکیل داده اند. با توجه به روش دلفی و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 15 نفر از متخصصان خبره و با تجربه به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرایند اجرای دلفی در سه مرحله سازماندهی شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه نیمه ساختارمند و ساختارمند بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در مجموع 18 عامل به عنوان مهمترین عوامل شناخته شدند. همچنین عوامل در سه طبقه کلی فردی، سازمانی و آموزشی جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Associated with the Transfer of Training to the Workplace from the Perspective of Experts in Research and Technology Petrochemical Company Using the Delphi Method

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mirkamali 1
  • Aliye Mataji Nimvar 2
1 Professor, Faculty of Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc in Educational Administration, Faculty of Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Development and progress of human resources will not be achieved just with the public and specialized training. Training is expected to cause desired behavioral changes in employees. But investigations indicate that most training programs do not cause desired behavioral changes in employees. This means that employees are not able to transfer their knowledge to the workplace. Overseas research has shown that many factors are effective in training transfer to the workplace. But in evaluation models used in our country, intervening variables including learner’s readiness, motivation, superior support, and transferring plans, etc. that affect learning and transfer processes are remarkably absent. No evaluation model can be valid without the measurement of the effects of intervening variables. The main objective of the present study is to identify key and affecting factors on the transfer of learning in Iran. Due to its nature, this research has been done using qualitative-exploratory method to identify fortors which have key effect in Iran’s texture and in Research and Technology Petrochemical Company. Delphi method has been used and the statistical population includes experts in Research and Technology Petrochemical Company. Regarding the Delphi method and using the purposive sampling, 15 experienced and connoisseur experts are selected as the sample. Delphi implementation process was organized in three stages. The main instruments of data collection were semi-structured and structured questionnaires. Analysis of the data revealed that a total of 18 factors were identified as important factors. These factors were placed into three individual, organizational and educational general categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Transfer
  • Delphi Method
  • Research and Technology Petrochemical Company