بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست شرکت های نوپای فناوری نانو در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

فناوری های نوین و پیشرفته نقش اساسی در مزیت رقابتی کشورها ایفا می کنند. از جمله ی این فناوری های پیشرفته؛ فناوری نانو است که مورد توجه بسیاری از کشورها و سرمایه گذاران‌شان قرار گرفته است. در این راستا نقش شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو چشمگیر بوده و دست یابی به مزیت رقابتی در سطح کلان، از گذر تداوم فعالیت های این شرکت ها تحقق می یابد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست شرکت های نوپای فناوری نانو در ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل: مدیران، مالکان و کارشناسان صاحب نظر در شرکت های حوزه فناوری نانو می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تمام شماری از جامعه صورت گرفته است و شرکت های بالای 3 سال فعالیت و شرکت های شکست خورده ای که از این صنعت خارج شده اند، بررسی شدند. بعد از بررسی در ادبیات موضوع، متغیرهای اثرگذار بر موفقیت یا شکست شرکت های نوپای فناوری نانو در ایران شناسایی شدند و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوعامله، توسط نرم افزار Minitab تحلیل شدند؛ که اثرات متغیرهای ویژگی‌های کارآفرینی مؤسسان، سطح تحصیلات، تجربه صنعتی و مدیریتی، داشتن طرح کسب و کار، میزان آورده مالی، دسترسی به وام بانکی، سایر حمایت‌ها، شبکه تجهیزات و آزمایشگاه(خارج از کشور) و (داخل کشور)، بازار دولتی، شبکه تأمین و توزیع، میزان نوآوری، نوع مالکیت و دانش فنی، ارتباط با اساتید دانشگاه، نهادهای مالی، شرکت ها و مؤسسات و افراد خارج از کشور تأیید شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Effective Factors on Success or Failure of Nanotechnology Start-up Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Sepehr Ghazinoory 1
  • Mansour Momeni 2
  • Ali Rabiei 3
  • Samira Ali Akbari 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 MSc in Business management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

New and advanced technologies play a crucial role in national competitive advantage. Among these advanced technologies, is nanotechnology which many countries and investors pay attention. According to this, the role of active companies in this field is of great significance and access to competitive advantage in macro level can be achieved through continuing activities of this companies. The purpose of this study, however, is to offer a model of effective variables on success or failure of nanotechnology start-up companies in Iran. The study population involves: managers, owners and experts in the field of nanotechnology. Due to limited statistical population, global census from the population was performed; also both companies with background above 3 years and companies who came out of this industry were taken into account. The effective variables on success or failure of nanotechnology start-up companies in Iran were identified reviewing the literature, then analyzed the data using two-way ANOVA test in MINITAB®. Results show the effect of variables: characteristics of entrepreneurial founders, level of education, industry and management experience, having a business plan, the amount of funding, access to bank loans, access toother supports, access to network and laboratory facilities (outside and inside of the country), access to government market, access to supply network, access to distribution network, level of innovation, type of ownership, technical knowledge, connection with academic professors, close relation with financial institutions, individuals, companies and institutions outside the country are confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Success or Failure
  • Nanotechnology Start-up Companies