بررسی اصول و ارزش‌های حاکم بر راهبردهای رقابتی برمبنای ارزش های اسلامی (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت.

چکیده

در بازار اسلامی کسب سود و ثروت هدف نهایی نیست، بلکه هدف نهایی از هر فعالیت اقتصادی قرب الهی است. استراتژی حاکم در بازار مطلوب اسلام، استراتژی برد-برد است که در آن بنگاه‌ها با همدیگر همکاری می‌کنند و در جهت رفع نیازهای جامعه وبالا بردن رفاه عمومی تلاش می‌کنند. این تحقیق درصدد است ارزش های ناظر بر تصمیم های استراتژی رقابتی پورتر را که به عنوان الگوی غالب در مقالات مدیریت استراتژیک و بازاریابی می باشد را مورد بحث وبررسی قرار دهد. ارزش های مطرح در تصمیمات استراتژی رقابتی، که شامل استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمرکز می باشند، استخراج گردید تا با معرفی آن ها مساعدتی هرچند اندک برای لحاظ این ارزش های الهی در سیاست گذاری های مربوط به تصمیم های استراتژیک بازاریابی فراهم گردد؛ که این ارزش ها شامل اصل کیفیت، اصل عدم تدلیس، اصل ارایه ی خدمات اخلاقی، اصل عدالت و انصاف در قیمت گذاری، اصل بهینه سازی هزینه ها و اصل رعایت شأن اجتماعی افراد می باشد. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی واز دید روش،توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن، مدیران صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان جنوبی هستند که تعداد 41 نفر می باشند. روش جمع آوری داده سرشماری است.تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، در تصمیمات استراتژی رقابتی صنایع غذایی وآشامیدنی اصل کیفیت، اصل بهینه سازی هزینه ها و اصل رعایت شأن اجتماعی لحاظ می شود و اصل عدم تدلیس، اصل ارایه خدمات اخلاقی و اصل عدالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است که بنا به یافته های تحقیق به دلیل حاکمیت اصول سرمایه داری بر جوامع اسلامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesessment of Principles and Values Governing on Competitive Strategies Based on Islamic Values (Case Study: Foods and Beverages Industries in South Khorasan Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghani Poudeh 1
  • Abdolhossein Karampour 2
  • Asadollah Pedroud 3
  • Seddiqeh Abyari 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc in Management, Institute for management and planning studies. Tehran, Iran.
4 MSc in Management.
چکیده [English]

In the Islamic market, obtaining profits and wealth is not considered as the ultimate goal, but the ultimate goal of each economic activity is divine closeness. The strategy governing in a desirable Islamic market is the victory-victory strategy in which enterprises collaborate with each other and try for satisfying the society demands and enhancing public welfare. This study aims to discuss values affecting Porter competitive strategic decisions considered as a regular pattern in articles on strategic management and marketing. Values considered in competitive strategic decisions including differentiation strategy, cost leadership strategy and focus strategy, were extracted that by defining them we can provide an assistance, even a few, for considering these divine values in policy makings relating to marketing strategic decisions, that these values include quality principle, no fraud principle, ethical services delivering principle, justice and fair in pricing principle, costs optimization principle, individuals social prestige respecting principle. This research is of an applied nature with respect to nature of its objective and descriptive-surveying with respect to its methodology. Its statistical population includes Foods and Beverages Industries’ managers in South Khorasan Province, Iran who are 41 persons. Data gathering method is census. Data analysis indicated that in competitive strategic decisions made in Foods and Beverages Industries, quality principle, costs optimization principle, and individuals’ social prestige respecting principle are complied with and ethical services delivering principle and justice principle are considered in a lower level, that according to the research’s findings, it is due to governance of capitalism principles on Islamic societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Values
  • Competitive Strategy
  • Porter