توسعه‌ی الگوی مفهومی تسهیل تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده توسط افراد حقیقی: رویکرد نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شواهد متعدد حاکی از آن است که علی‌رغم تعداد کثیر فن آوری‌های جدید و نو، تنها درصد اندکی از آن‌ها تجاری شده و به ایجاد کارآفرینی و رفاه عمومی منجر شده‌اند. در این راستا، شناسایی و پایش عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی ایده‌ها، احتمال موفقیت آن‌ها را در تجاری‌سازی آن افزایش داده و مخترعین و مبتکرین را در این حوزه یاری می‌رساند. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی اختراعات در استان یزد انجام گرفته است. در این راستا، از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده‌ها، استفاده شده است و الزامات، زیرساخت‌ها و فرآیند تجاری‌سازی، ترسیم شده است. برای جمع‌آوری داده‌‌ها، از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شده و نمونه‌گیری به روش نظری و گلوله برفی صورت گرفته است. در پایان نیز راهبردهای تجاری سازی اختراعات از دیدگاه مخترعین بیان شده است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Conceptual Model to Facilitate the Commercialization of Inventions Patented by Natural Person: A Approach of Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadeqi Arani 1
  • Leila Sadeqi Arani 2
  • Seyyed Habibollah Mir Ghofoori 3
  • Seyed Reza Seyed Javadin 4
1 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 MSc in Accounting, Faculty of Management, and Economics, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
4 Professor, Faculty of Management, University of Tehran. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Several evidences show that despite numerous innovative technologies, only a small percentage of them have been commercialized and led to entrepreneurship and welfare. In this regard, the identification and monitoring of factors affecting the commercialization of ideas help to inevator by increase of the probability of their success in the commercialization. Accordingly, the present study aims to identify and to examine the factors affecting the commercialization of inventions in Yazd province. However, a grounded theory used to outline requirements, infrastructure and commercialization process. Semi-structured interview was data collection method and sampling method was Theoretical and snowball. Finely, inventors have been expressed commercialization strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization of Invention
  • Grounded Theory Method
  • Yazd Province