طراحی الگوی راهبرد دانش برای سازمان های دولتی ایران مطالعه‌ای در صنعت برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

4 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به طرح این پرسش ها می پردازد که در حال حاضر وضعیت راهبرد دانش در سازمان های دولتی ایران صنعت برق چگونه است و وضعیت راهبرد دانش در سازمان های دولتی ایران صنعت برق تا افق 1404 چگونه باید باشد و همچنین ترکیب بهینه راهبردهای دانش برای پرکردن شکافهای دانشی در سازمان های دولتی ایران صنعت برق چیست؟ هدف از طرح این سوالات شناسایی و تبیین راهبردهای دانش و همچنین ایجاد تغییر راهبردی در مدیریت دانش فعلی در سازمانهای دولتی در جهت پر کردن فاصله‌ بین وضعیت متصور شده در افق چشم‌انداز و وضعیت جاری مدیریت دانش متناسب با شرایط حاکم بر سازمانهای دولتی ایران بوده است. بمنظور تعیین راهبردهای دانش در صنعت برق ابتداء مفروضات اصلی طراحی راهبرد دانش در دو حوزه محیط داخلی و محیط خارجی مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از روش دلفی فازی فرصتها، تهدیدها، قوتها و ضعفهای دانش شناسایی شد و سپس با استفاده از نظر خبرگان، راهبردهای دانش شناسایی و با تکنیک تحلیل شبکه‌ای، اولویت‌بندی شد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران سازمانهای دولتی صنعت برق کشور می باشند که 140 نفر نمونه‌ به روش تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه به کمک تحلیل فاصله، میزان اختلاف بین وضعیت موجود و مطلوب را شناسایی کرده‌اند.با توجه به تجزیه و تحلیل فاصله که در محورهای چهارگانه راهبرد دانش انجام شده است، اقداماتی جهت بهبود وضع موجود و کاهش فاصله در قالب 10 راهکار پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Knowledge Strategy Model for Iranian Public Organizations: A Study on Electricity Industry

نویسندگان [English]

  • Abolhassan Faghihi 1
  • Gholam Reza Memarzadeh 2
  • Saeed Safari 3
  • Hojjat Taheri Godarzi 4
1 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
4 PhD in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present paper raises the questions that how is the state of knowledge strategy in Iran’s public organizations now (Electricity Industry) and how should be the state of knowledge strategy in Iran’s public organizations (Electricity Industry) until 1404 and also what is the combination of optimal knowledge strategies to fill the knowledge gaps in the Iran’s public organizations (Electricity Industry). The purpose of these questions is to identify and explain knowledge strategies and also make strategic change in the current knowledge management in public organizations in order to fill the gap between the perceived situation of perspective horizon and current situation of knowledge management proportional to prevailing conditions in public organizations. In order to determine the knowledge strategies in public organizations, at first the main assumptions of knowledge strategy design in both areas of internal environment and external environment were considered and by using Fuzzy Delphi Method, opportunities, threats, strengths and weaknesses of knowledge were identified and then knowledge strategies were identified by using the experts opinion and prioritized by technique of Network Analysis. Statistical population of this study are managers of public organizations in Electricity Industry that 140 samples were selected randomly and by using questionnaires with help of Gap Analysis, the difference between current and desired situation was identified. According to the Gap Analysis that is done in four axes of knowledge strategy, some actions are proposed in the form of ten solutions to improve the current situation and reduce the gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Strategy
  • Knowledge Source
  • Knowledge Base
  • Knowledge Accumulation
  • Knowledge Flow
  • Gap Analysis