شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌‌ی مشتریان در بانک با استفاده از روش VIKOR فازی مورد مطالعه: بانک‌ صادرات استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

امروزه تجهیز منابع مالی جز اصلی‌ترین وظایف بانک‌ها است؛ زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عامل موفقیت در سایر زمینه‌های بانکی باشد. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانک‌داری را تشکیل می‌دهد و این وظیفه‌ی اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌‌ی مشتریان در شعب بانک‌ صادرات استان یزد است. در این تحقیق 10 عامل موثر بر جذب سپرده‌‌ی مشتریان در بانک با در نظر گرفتن نظر خبرگان احصا شده و برای رتبه‌بندی آن‌ها از روش FVIKOR استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل نحوه‌ی برخورد کارکنان با مشتریان و نرخ سود سپرده‌ بیشترین تأثیر را بر جذب سپرده‌ها در بانک دارد. سپس بر اساس رتبه‌بندی عوامل موثر بر جذب سپرده‌ها پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و مدیران به‌کارگیری در بانک‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Effective Fators for Attracting Customers’ Deposit in Banks Using Fuzzy VIKOR (Case Study: Saderat Bank, Province of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati Sharif Abadi 1
  • Maryam Golshan 2
  • Maryam Khavaninzadeh 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 MSc in Accounting, Faculty of Management, Accounting and Economic, Azad Islamic University of Yazd, Yazd, Iran.
3 MSc student of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Today, the main function of banks is to mobilize financial resources; because success in this area can be a success factor in other areas of the bank. In fact attraction of deposit form column-oriented banking operations and this fundamental task is priority over other banking functions. Therefore the purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the attraction of customer deposit in Saderat bank of Yazd province. In this study, ten effective factors considered with regard to the experts and ranked using Fuzzy VIKOR. Research results show that two factors have the greatest impact on deposits attraction for the bank, namely employees’ treatment with customers and deposit interest rate. Finally, some suggestions are presented for future research and application the basis on factors that affect deposits attract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depository
  • Fuzzy VIKOR
  • Banking