طراحی الگوی زنجیره تامین و توزیع چابک با رویکردی تلفیقی ازمفاهیم کلاسیک چابکی و الگوسازی تفسیری ساختاری: نگاهی فرآیندی به چابکی سازمانی مورد مطالعه: صنعت پخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بروز تغییرات پیش بینی نشده در محیط کنونی کسب و کار به دلیل نیازهای متغیر مشتریان، منجر به توجه سازمان ها به مفهوم چابکی به عنوان یک ویژگی اساسی برای ادامه حیات و رقابت آنها در بازارهای متلاطم شده است. از سوی دیگر، چابکی یک سازمان به چابکی رنجیره تامین آن بستگی دارد. \r\nهدف از این پژوهش، شناسایی متغیرهای فرآیندی زنجیره ی تامین و توزیع چابک و به کارگیری آنها در یک رویکرد ترکیبی از مفاهیم و الگوهای کلاسیک چابکی و رویکرد مدلسازی تفسیریساختاری می باشد. بر این اساس، این متغیرها به منظور تعیین روابط بین آنها و دست یابی به یک مدل مفهومی جدید جهت بهبود زنجیره ی تامین و توزیع چابک در صنعت پخش، ساختار دهی شده اند. در مجموع 23 فاکتور فرآیندی اصلی شناسایی شده و در قالب مدل کلاسیک چابکی، طبقه بندی شدند. روابط بین متغیرها و سطوح مدل، توسط رویکرد الگوسازی تفسیری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthetic Approach of Classical Concepts of Agility and Interpretive Structural Modeling for Designing of Agile Supply Chain: A Process View of Organizational Agility (Case Study: Distribution Industry)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aghaei 1
  • Hamidreza Khosravanian 2
  • Alireza Ghazaeri 3
1 PhD in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 MSc in Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 MSc in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Unexpected changes in the business environment due to varying needs of the customers lead the organizational attention to agility as the essential characteristic for their survival and competitiveness in survival in turbulent and volatile markets. On the other hand an organization’s agility depends on its supply chain be agility. The purpose of this paper is to identify the key process variables of supply chain agility and employing them in a synthetic approach of classical concepts of agility and Interpretive Structural Modeling(ISM). Thereby this variables are structured to determine their relationships and to reach a new conceptual model for improving supply chain agility in the distribution industry. Eventually 23 main factors have been identified and categorised in the classical model of agility and their relationships and their levels has been studied with ISM method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supply Chain Management
  • Agility
  • Interpretive Structural Modeling
  • Classical Model of Agility
  • Distribution Industry