واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

5 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای تجاری امروز، چابکی سازمانی به عنوان ویژگی اساسی برای رقابتی بودن یک سازمان قلمداد می‌شود. علی رغم اینکه تاکنون مطالعات زیادی در حوزه چابکی صورت گرفته، غالب آنها بر تولید چابک متمرکز بوده و سایر جنبه ها و ابعاد سازمان را مورد توجه قرار نداده اند. یکی از اساسی ترین اشتباهات، نادیده گرفتن نقش برجسته نیروی انسانی در ارتقاء چابکی است. به گونه ای که فقدان نیروی انسانی چابک به عنوان یکی از عمده ترین دلایل شکست سازمان ها در همگام بودن با تغییرات بازار و فناوری شناسایی شده است. این پژوهش بر آن است تا چابک‌سازی سازمان‌ها را با درنظرگرفتن کلیه ابعاد آن خصوصاً نیروی انسانی، مجدداً مورد بررسی قرار دهد. مطالعه حاضر در گام نخست به بررسی عمده تحقیقات معتبر گذشته جهت فراهم آوردن مفهومی مشخص از چابکی سازمانی، توانمندی ها و توانمندسازهای مربوط به آن پرداخته است. در گام دوم با تمرکز ویژه بر نیروی انسانی چابک، غالب تحقیقات مربوط به حوزه انعطاف سازمانی و انطباق پذیری نیروی انسانی مورد واکاوی قرار گرفته اند تا ایده ها، شاخص ها و مولفه هایی که قابلیت تعمیم به پارادیم چابکی در ارتقای سطح چابکی نیروی انسانی را دارند، به صورت یکپارچه طبقه بندی و در قالب چارچوب جامع سازمان چابک ارایه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-Investigation of Agility Paradigm to Specific Reform of Agile Workforce and Agile Enterprise

نویسندگان [English]

  • Majid Nejatian 1
  • Reza Hosnavi 2
  • Seyyed Mahmood Zanjirchi 3
  • Hamed Suofi 4
  • Mohammad Esmaeil Molaei 5
1 PhD candidate of Systems Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
4 MSc in Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
5 MSc in Accounting, Faculty of Economic and Accounting, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In today’s business world, agility is advocated as the fundamental characteristic for competitiveness. Despite variety of research studies has been performed on agility so far, most of them have focused on Agile Manufacturing (AM), and have not covered other aspects of enterprise. One of the basic pitfalls on achieving agility is the ignorance of workforce remarkable rule since the lack of agile workforce has been recognized as one of the main cause of failures on companies’ alignment with changes in the marketplace and technology. This paper aims at investigating about making enterprises agile by considering all aspects of organizations especially workforce. Firstly, the paper reviews the existing knowledge on agility in order to provide a clear concept of organizational agility, its attributes and enables. Secondarily, with a specific focus on agile workforce, most research studies on organizational flexibility and workforce adaptation is reinvestigated to identify the ideas, concepts, and indices which can be applied to agility paradigm in order to increase workforce agility. The results then are integrated and presented as the comprehensive framework of agile enterprise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile Enterprise
  • Agile Workforce
  • Agile Attributes
  • Agile Enablers