دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 60، شهریور 1402، صفحه 1-178