واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین فناوری های نوظهور است که امروزه با سرعت بالا موجب تحولات عظیم در تمامی حوزه‌ها از جمله سیاست‌‌گذاری عمومی شده است. در این پژوهش کیفی با هدف شناسایی ابعاد به کارگیری هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری عمومی، با رویکرد فراترکیب، 339 مضمون پایه در راستای هدف پژوهش استخراج گردید. سپس از این مضامین پایه، 33 مضمون سازمان‌دهنده ایجاد شد و در نهایت این مفاهیم به 4 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند که شامل کاربردها، روش‌ها، مزایا و چالش‌های هوش مصنوعی در چرخه سیاست‌گذاری عمومی می‌باشند. با توجه به یافته‌های پژوهش، از کاربردهای با اهمیت این فناوری در سیاست‌گذاری عمومی می‌توان به اولویت‌بندی مسائل براساس نیازها و خواسته‌های واقعی جامعه و تشخیص مسائل و مشکلات برمبنای شناخت الگوهای موجود در کلان داده‌ها اشاره کرد که منجر به طراحی و تدوین سیاست‌هایی مبتنی بر شواهد می‌گردند. همچنین، استفاده از روش‌هایی همچون الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، شبکه‌های عصبی و پردازش زبان طبیعی مزایایی از جمله هوشمندی و پویایی فرآیند تدوین سیاست‌ها و در نتیجه کارامدتر شدن نقش سیاست‌گذاران در کاربرد این فناوری در چرخه سیاست گذاری عمومی نهفته است. البته، در این میان چالش‌های متنوعی اعم از چالش‌های اخلاقی در زمینه به کارگیری داده‌ها، چالش‌های مرتبط با خلاءهای موجود در منابع انسانی، تعصبات ساختارهای مدیریتی حاکم بر جوامع و چالش‌های امنیتی وجود دارند که نیازمند بررسی‌های دقیق تر و عمیق‌تری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of artificial intelligence in the public policy cycle; Metasynthesis approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Babaeian 1
  • Mostafa Safdari Ranjbar 2
  • Amin Hakim 3
1 MSc in IT Management, Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran
2 Assistant Professor at Department of Management and Accounting, University of Tehran (College of Farabi)
3 Assistant Professor, Farhangian University
چکیده [English]

Artificial intelligence is a rapidly emerging and crucial technology that has significantly impacted various fields, including public policy. This qualitative research aims to identify the potential applications of artificial intelligence in the public sector policy-making process. It involves extracting 339 basic themes that align with the research goal, creating 33 organizing themes from these basic themes, and classifying these concepts into four overarching themes that cover the applications, methods, advantages, and challenges of artificial intelligence in the public policy cycle. Based on the research findings, one critical application of this technology in public policy-making is prioritizing issues based on society's actual needs and demands. It also aids in diagnosing issues and problems by recognizing patterns in big data, leading to the formulation of evidence-based policies. Additionally, using methods such as machine learning algorithms, neural networks, and natural language processing has advantages such as increased intelligence and dynamism in the policy formulation process. As a result, this technology can be more efficiently applied in the public policy cycle, allowing policymakers to play a more effective role. However, several challenges require further investigation, such as ethical issues in data usage, human resource gaps, management biases, and security challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • public policy making
  • policy-making cycle
  • meta-synthesis
اعرابی، سیدمحمد، و فیاضی، مرجان. (1389). « استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت. راهبرد»، 19(54 (ویژه پژوهش‌های کیفی))، 225-241.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی،(1401)، ‌«پیش‌نویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی».
خاکی، غلامرضا. (1378). «روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی». مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
دقتی، عادله، یعقوبی، نورمحمد، کمالیان، امین رضا و دهقانیف مسعود، (1398). «ارائه الگوی توسعه مرحله ای حکمرانی شبکه ای با استفاده از رویکرد فراترکیب». مدیریت دولتی, (2)11. 203-230.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ علینقیان، اشکان؛ قادری، فواد (1401). «بررسی سیاست‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری در حوزه هوش مصنوعی؛ شواهدی از ایران» . زیست بوم نوآوری، 2 (1)، 93-111
عابدی جعفری, عابد و  امیری، مجتبی. (1398)، «فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی». روش شناسی علوم انسانی, 25(99), 73-87.‎
عزیزی، شهریار.(1395)، «روش پژوهش در مدیریت با تأکید بر مثال‌ های کاربردی و آماری». انتشارات سمت.
عسگری، امیر, خورسندی طاسکوه،علی, غیاثی ندوشن، سعید, قاضی نوری, سید سروش و خیاطان یزدی محمدصادق. (1400) « بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی». رهیافت. 31 (81)، 21-41.
علینقیان، اشکان؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ محمدی، مهدی (1402). «طراحی بسته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران». سیاستگذاری عمومی. دوره 9، شماره 1، صص 22-46.
قاسمی، حمید و همکاران. (1400)، « مرجع پژوهش». اندیشه آرا.
کمالی، یحیی. (1396). «روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی». سیاستگذاری عمومی،47(3)، 721-736.
کمالی، یحیی. (1397)، «روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی». فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 4(2), 189-208 .‎
هاولت، مایکل و همکاران. (1387). «مطالعه سیاست‌گذاری عمومی چرخه‌های سیاست‌گذاری و زیرنظام‌های خط مشی». ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن،(1394). انتشارات کتاب مهربان.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، «تنقیح قوانین با هوش مصنوعی»، 1402، https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1773632
Abedi Jafari, Abed and Amiri, Mojtaba. (1398), "Super synthesis, a method for the synthesis of qualitative studies". Humanities Methodology, 25(99), 73-87[In Persian].
Adams, S., Arel, I., Bach, J., Coop, R., Furlan, R., Goertzel, B.& Sowa, J. (2012).  “Mapping the landscape of human-level artificial general intelligence”. AI magazine, 33(1), 25-42.
Agarwal, P. K. (2018). “Public administration challenges in the world of AI and bots”. Public Administration Review, 78(6). 917-921.
agent-based model. (2022) Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Agent-based_model
Aguirre, R. T. & Bolton, K. W. (2014), “Qualitative interpretive meta-synthesis in social work research: Uncharted territory”. Journal of Social Work, 14(3), p. 279–294.
Al-Mushayt, O. S. (2019), “Automating E-government services with artificial intelligence”. IEEE Access, 7, 146821–146829.
Androutsopoulou, A., Karacapilidis, N., Loukis, E., & Charalabidis, Y. (2019), “Transforming the communication between citizens and government through AI-guided chatbots”. Government Information Quarterly, 36(2), 358–367.
Arabi, Seyed Mohammad, and Fayazi, Marjan. (1389). "Qualitative research strategy in the field of management. Strategy", 19(54 (special for qualitative research)), 225-241. [In Persian].
Asgari, Amir, Khorsandi Taskouh, Ali, Ghiathi Nadushan, Saeed, ghaziNouri, Seyed Soroush and Khayatan Yazdi Mohammadsadegh. (1400) "Statement of the nature and presentation of the establishment model of the innovation area: a meta-composite research using text mining". the approach 31 (81), 21-41. [In Persian].
Alinghian, Ashkan; Safdari Ranjbar, Mustafa; Mohammadi, Mahdi (1402). "Designing a policy package for the development of artificial intelligence in Iran". Public policy. Volume 9, Number 1, pp. 22-46. [In Persian].
Azizi, Shahryar. (1395), "Research method in management with emphasis on practical and statistical examples". Side Publications. [In Persian].
BBC News. (2019). “Artificial intelligence: Algorithms face scrutiny over potential bias”. BBC News-Technology. Retrieved from https://www.bbc.com/news/technology -47638916.
Ben Rjab, A., & Mellouli, S. (2019). “Artificial intelligence in smart cities: Systematic literature network analysis”. In Paper presented at the 12th international conference on theory and practice of electronic governance, Melbourne, Australia.
Bergdah, E. (2019).  “Is meta-synthesis turning rich descriptions into thin reductions? A criticism of meta-aggregation as a form of qualitative synthesis”. Nursing Inquiry, Volume 26 pp. 1-8.
Berryhill, J., Heang, K. K., Clogher, R., & McBride, K. (2019). “Hello, World: Artificial intelligence and its use in the public sector”. OECD.
Birkland, T. A. (2019). “An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making”. Routledge.
Bostrom, N., & Yudkowsky, E. (2014). “The ethics of artificial intelligence”. The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, 1, 316–334.
Bridgman, P., & Davis, G. (2003). “What use is a policy cycle? Plenty, if the aim is clear”. Australian Journal of Public Administration, 62(3), 98-102.
Bryson, J., & Winfield, A. (2017),” Standardizing ethical design for artificial intelligence and autonomous systems”. Computer, 50(5),. 116–119.
Burns, Ed & Burke,J. .(2021).“What is a neural network? Explanation and examples”. techtarget.https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/neural-network.
Castro, D., & New, J. (2016). “The promise of artificial intelligence”. Center for Data Innovation, 115(10),
Cath, C., Wachter, S., Mittelstadt, B., Taddeo, M., & Floridi, L. (2018). “Artificial intelligence and the ‘good society’: the US, EU, and UK approach.” Science and engineering ethics, 24(2), 505-528.
Cochran, C. L., & Malone, E. F. (2014). “Public Policy: Perspective and Choices”. Boulder: Lynne Rienner.
Coglianese, C., & Lehr, D. (2016). “Regulating by robot: Administrative decision making in the machine-learning era.” Geo. LJ, 105, 1147.
Computer vision.(2022) Wikipedia, the free encyclopedia. last edited on 9 April 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision
Craglia, M., Hradec, J., & Troussard, X. (2020). “The Big Data and Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges to Modernise the Policy Cycle”. Science for Policy Handbook, 96-103.
Criado, J. I., & Gil-Garcia, J. R. (2019). “Creating public value through smart technologies and strategies: From digital services to artificial intelligence and beyond”. International Journal of Public Sector Management. 32(5), 438-450.
Daniel Zhang, Nestor Maslej, Erik Brynjolfsson, John Etchemendy, Terah Lyons, James Manyika, Helen Ngo, Juan Carlos Niebles, Michael Sellitto, Ellie Sakhaee, Yoav Shoham, Jack Clark, and Raymond Perrault,(March 2022). “The AI Index 2022 Annual Report,” AI Index Steering Committee, Stanford Institute for Human-Centered AI, Stanford University.
Data mining.(2022), Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
de Sousa, W. G., de Melo, E. R. P., Bermejo, P. H. D. S., Farias, R. A. S., & Gomes, A. O. (2019). “How and where is artificial intelligence in the public sector going? A literature review and research agenda.” Government Information Quarterly, 36(4),
Deghati, Adeleh, Yaghoubi, NoorMohammad, Kamalian, AminReza and Dehghanif Masoud, (1398). "Presenting a stepwise development model of network governance using a metacombination approach". Public administration, (2)11. 203-230. [In Persian].
Desouza, K. (2018). “Delivering artificial intelligence in government: Challenges and opportunities”. IBM Center for the Business of Government. 48.
Desouza, K. C., Dawson, G. S., & Chenok, D. (2020). “Designing, developing, and deploying artificial intelligence systems: Lessons from and for the public sector.” Business Horizons, 63(2), 205–213.
Dialani,P.(2020) “Five Important Subsets of Artificial Intelligence”. analyticsinsight.https://www.analyticsinsight.net/five-important-subsets-of-artificial-intelligence/.
Dignum, V. (2017). “Responsible autonomy”. In Paper presented at the twenty-sixth international joint conference on artificial intelligence, Melbourne, Australia
Dignum, V. (2018). “Ethics in artificial intelligence: Introduction to the special issue.” Ethics and Information Technology, 20, 1–3. https://doi.org/10.1007/s10676-0189450-z.
Duan, Y., Edwards, J. S., & Dwivedi, Y. K. (2019). “Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data–evolution, challenges and research agenda”. International Journal of Information Management, 48, 63-71.
Dunn, W. N. (2012). “Public policy analysis (5th ed.)”. New York, NY: Routledge
Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T. & Williams, M. D. (2021). “Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy”. International Journal of Information Management, 57, 101994.
Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. Pearson.
Eggers, W., Fishman, T., & Kishnani, P. (2017). “AI-augmented human services: using cognitive technologies to transform program delivery”. DeloitteInsights.
Ertel, W. (2018). “Introduction to artificial intelligence”. Springer.
Erwin, E. J., Brotherson, M. J. & Summers, J. A., (2011). “Understanding Qualitative Metasynthesis: Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research”. Journal of Early Intervention, 33(3), pp. 186-200.
Expert_system. (2022) Wikipedia, the free encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Expert_system.
Fatima, S., Desouza, K. C., & Dawson, G. S. (2020). “National strategic artificial intelligence plans: A multi-dimensional analysis”. Economic Analysis and Policy, 67. 178-194.
Felzmann, H., Fosch-Villaronga, E., Lutz, C., & Tamò-Larrieux, A. (2020) “Towards Transparency by Design for Artificial Intelligence”. Science and Engineering Ethics, 26(6), 3333–3361.
Fountain, J. E. (2019). “The wicked nature of digital transformation: A policy perspective”. Dubai Policy Review, 1, 40. Retrieved from https://dubaipolicyreview.ae/the-wickednature-of-digital-transformation-a-policy-perspective/.
Fransz, T. (2012). “Public Policy: Models of policy making and their critique; Processes of conceptualisation, planning, implementation, monitoring, evaluation and review and their limitations; State theories and public policy formulation” [Blog post]. Retrieved July, 7, 2015.
Ghosh, S.et al. (2017). “Artificial Intelligence and Robotics-2017: Leveraging artificial intelligence and robotics for sustainable growth”. PWC ASSOCHAM Report
Giest, S. (2017).   “Big data for policymaking: fad or fasttrack?”. Policy Sciences, 50(3), 367-382.
Grosz, B. J., Altman, R., Horvitz, E., Mackworth, A., Mitchell, T., Mulligan, D., & Shoham, Y. Artificial intelligence and life in 2030. One-hundred-year study on artificial intelligence.
Gupta, K. P. K. K. P. Artificial intelligence for governance in India: Prioritizing the challenges using analytic hierarchy process (AHP). International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(2), (2019), 3756–3762.
Höchtl, J., Parycek, P., & Schöllhammer, R. Big data in the policy cycle: Policy decision making in the digital era. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 26(1-2), (2016),147-169
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems Oxford: Oxford university press. (Vol. 3). (2009).
Jann, W., & Wegrich, K. Theories of the Policy Cycle, (Ed.) Frank Fischer, Gerald J. Miller ve Mara S . (2007).
Janssen, M., & Helbig, N. Innovating and changing the policy-cycle: Policy-makers be prepared. Government Information Quarterly, 35(4), (2018). S99-S105.
Janssen, M., Hartog, M., Matheus, R., Yi Ding, A., & Kuk, G. (2020), "Will algorithms blind people? The effect of explainable AI and decision-makers’ experience on AI-supported decision-making in government". Social Science Computer Review, 40(2). 478-493.
Kamali, Yahya. (2016). "Methodology of metacomposition and its application in public policy making". Public Policy, 47(3), 721-736. [In Persian].
Kamali, Yahya. (2017), "Methodology of content analysis and its application in public policymaking studies". Public Policy Quarterly, 4(2), 189-208.‎ [In Persian].
Khaki, Gholamreza. (1378). "Research method with an approach to thesis writing". The country's scientific research center in cooperation with Darayat publishing cultural center. [In Persian].
Kolkman, D. (2020). "The usefulness of algorithmic models in policy making". Government Information Quarterly, 37(3), 101488.
Kreinczes, C. (2016).  "Artificial Intelligence Innovation Report". Deloitte. Retrieved July, 2, 2018.
Kuziemski, M., & Misuraca, G. (2020). "AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making in democratic settings". Telecommunications Policy, 44(6), 101976.
Lutkevich,B & Burns, Ed. (2021). “Natural language processing (NLP)”. techtarget.
Margetts, H. and C. Dorobantu. (2019). “Rethink government with AI”, Nature, www.nature.com/articles/d41586-019-01099-5.
Marr, B. (2018). “What is deep learning ai? a simple guide with 8 practical examples”. Forbes.https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/10/01/what-is-deep-learning-ai-a-simple-guide-with-8-practical-examples/?sh=5f51b6618d4b
Mehr, H., Ash, H., & Fellow, D. (2017). “Artificial intelligence for citizen services and government”. Ash Cent. Democr. Gov. Innov. Harvard Kennedy Sch., no. August, 1-12.
Miao, F., Holmes, W., Huang, R., & Zhang, H. (2021). “AI and education: A guidance for policymakers”. UNESCO Publishing.
Milano, M., O’Sullivan, B., & Gavanelli, M. (2014). “Sustainable policy making: A strategic challenge for artificial intelligence”. ai Magazine, 35(3), 22-35.
Monarcha-Matlak, A. (2021).” Automated decision-making in public administration”. Procedia Computer Science, 192, 2077-2084.
Morgan, B. (2021).” Evolutionary computation”. towards datascience, .https://towardsdatascience.com/evolutionary-computation-full-course-overview-f4e421e945d9.
Natale, S., & Ballatore, A. (2020). “Imagining the thinking machine: Technological myths and the rise of artificial intelligence”. Convergence, 26(1), 3–18.
Natural language processing. (2022). Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
Nordström, M. (2021).”AI under great uncertainty: implications and decision strategies for public policy”. Ai & Society, 1-12.
OECD (2019), “OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work, OECD Publishing, Paris.
Pencheva, I., Esteve, M., & Mikhaylov, S. J. (2020). “Big Data and AI–A transformational shift for government: So, what next for research?”. Public Policy and Administration, 35(1), 24-44.
 Petersen,S. (2016, June).  “Expert system”. techtarget. https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/expert-system
Reis, J., Santo, P. E., & Melão, N. (2019). “Artificial intelligence in government services: A systematic literature review”. In World conference on information systems and technologies. Springer, Cham. (pp. 241-252).
Research Institute of Communication and Information Technology, Center for Innovation and Development of Artificial Intelligence, (1401), "Draft Roadmap for National Development of Artificial Intelligence". [In Persian].
Rosa, M., Feyereisl, J., & Collective, T. G. (2016). “A framework for searching for general artificial intelligence”. arXiv preprint arXiv:1611.00685.
Rossi, F. (2016). “Artificial intelligence: Potential benefits and ethical considerations”. Retrieved from:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571380/IPOL_BRI%282016%29571380_EN.pdf.
Sætra, H. S. (2020). “A shallow defence of a technocracy of artificial intelligence: Examining the political harms of algorithmic governance in the domain of government”. Technology in Society, 62, 101283.
Safdari Ranjbar, Mustafa; Alinaghian, Ashkan; ghaderi, Foad (1401). "Investigation of innovation ecosystem development policies in the field of artificial intelligence; Evidence from Iran". Innovation Ecosystem, 2(1), 93-111
Saldanha, D. M. F., Dias, C. N., & Guillaumon, S. (2022). “Transparency and accountability in digital public services: Learning from the Brazilian cases”. Government Information Quarterly, 39(2), 101680.
Sánchez, J. M., Rodríguez, J. P., & Espitia, H. E. (2020). “Review of artificial intelligence applied in decision-making processes in agricultural public policy”. Processes, 8(11), 1374.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007) “Handbook for Synthesizing Qualitative Research”. Springer Publishing Company, New York.
Sandelowski, M., (2008). “Reading, writing and systematic review”. Journal of Advanced Nursing, 64(1), pp. 104-10.
Schuelke‐Leech, B., Jordan, S. R., & Barry, B. (2019). “Regulating Autonomy: An Assessment of Policy Language for Highly Automated Vehicles”. Review of Policy Research. 36(4), 547-579
Scimago Journal & Country Rank, (2022), https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=1702.
Scott, G. “fuzzy-logic”. Investopedia, (2021). https://www.investopedia.com/terms/f/fuzzy-logic.asp.
Sejnowski, T. J., & Rosenberg, C. R. (1988). “NETtalk: A parallel network that learns to read aloud. Neurocomputing: foundations of research (pp. 661-672).
Sharma, G. D., Yadav, A., & Chopra, R. (2020). “Artificial intelligence and effective governance: A review, critique and research agenda”. Sustainable Futures, 2. 100004.
Stedman, C&. Hughes, A. (2021).” data mining”. Techtarget https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/data-mining
Stone, P., Brooks, R., Brynjolfsson, E., Calo, R., Etzioni, O., Hager, G., ... & Teller, A. (2022). Artificial intelligence and life in 2030: the one hundred year study on artificial intelligence. arXiv preprint arXiv:2211.06318.
Sun, T. Q., & Medaglia, R. (2019). Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare. Government Information Quarterly, 36(2), 368-383.
The Institute of Internal Auditors Global, (2011). “Supplemental Guidance: Public Sector Definition”. Florida: The Institute of Internal Auditors Global.
Thierer, A. D., Castillo O'Sullivan, A., & Russell, R. (2017). “Artificial intelligence and public policy”. Mercatus Research Paper.
Timulak, L. (2009). “Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy”. Psychotherapy Research, 19(4-5), 591-600.
Toll, D., Lindgren, I., Melin, U., & Madsen, C. (2020).  “Values, Benefits, Considerations and Risks of AI in Government”. JeDEM - EJournal of EDemocracy and Open Government, 12(1), 40–60.
Turing, A. M. (2009). “Computing machinery and intelligence”. In Parsing the turing test. Springer, Dordrecht. (pp. 23-65).
UK Parliament: UK House of Commons - Science and Technology Committee. (2016). Report: “robotics and artificial intelligence”.
Valle-Cruz, D., Alejandro Ruvalcaba-Gomez, E., Sandoval-Almazan, R., & Ignacio Criado, J. (2019). “A review of artificial intelligence in government and its potential from a public policy perspective”. In Proceedings of the 20th Annual International Conference on Digital Government Research . (pp. 91-99).
Valle-Cruz, D., Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Ruvalcaba-Gomez, E. A. (2020).” Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation”. Government Information Quarterly, 37(4), 101509.
Vetrò, A., Santangelo, A., Beretta, E., & De Martin, J. C. (2019). “AI: from rational agents to socially responsible agents”. Digital policy, regulation and governance. 21(3), 291-304
Wirtz, B. W., & Müller, W. M., (2019) “An integrated artificial intelligence framework for public management”. Public Management Review, 21(7), 1076-110.
Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). “Artificial intelligence and the public sector—Applications and challenges”. International Journal of Public Administration, 42 (7), 596–615.
Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Sturm, B. J. (2020). “The dark sides of artificial intelligence: An integrated AI governance framework for public administration”. International Journal of Public Administration, 43(9), 818–829.
Yigitcanlar, T., & Cugurullo, F. (2020). “The sustainability of artificial intelligence: An urbanistic viewpoint from the lens of smart and sustainable cities”. Sustainability, 12(20). 8548.
Zheng, Y., Yu, H., Cui, L., Miao, C., Leung, C., & Yang, Q. (2018). “SmartHS: An AI platform for improving government service provision”. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence , 32 (1).
Zimmer L. “Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts”, Journal of Advanced Nursing, 53(3). (2006),  311-318.
Zuiderwijk, A., Chen, Y. C., & Salem, F,(2021). “Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda”. Government Information Quarterly, 38(3). 101577.