طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشکده مدیریت و حسابداری/ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

تنوع کارکردها و وظایف مورد انتظار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای ایفای نقش مناسب در نظام نوآوری، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی را ایجاب می‏کند. با وجود وظایف و اختیارات مصوب وزارت عتف در اسناد و قوانین قبلی، مطالعات نشان می‏دهد که عملکرد کلی نظام نوآوری ایران در برخی از ابعاد مطلوب نیست. از این رو، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی، حداقل برای تقویت نقش وزارت عتف به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در نظام نوآوری باید با توجه به خلاهای اسناد قبلی ضرورت دارد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای اسناد برای احصای خلاهای سیاستی و مصاحبه متمرکز گروهی برای اخذ نظر خبرگان انجام شده که با توجه به خلاهای شناسایی شده، مشتمل بر 7 هدف کلان، 25 هدف سیاستی و 60 ابزار سیاستی است. به لحاظ جنس ابزارها، ابزارهای سیاستی از جنس «مقررات‏گذاری و تنظیم‏گری»، «حمایت از آموزش، پژوهش و نیروی انسانی»، «شبکه‏سازی و توسعه زیرساخت‏ها»، «پشتیبانی اطلاعاتی، کارگزاری و فرهنگ‏سازی»، «تحریک تقاضا، بازارسازی و خرید دولتی»، «حمایت مالی، وام و کمک» و «حمایت مالیاتی، معافیت گمرکی و عوارض» به ترتیب بیشترین سهم را در ترکیب ابزارهای سیاستی داشتند. همچنین از حیث نوع ابزارها، ابزارهای معطوف به طرف عرضه، ابزارهای حمایتی مستقیم و ابزارهای غیرمالی در ترکیب پیشنهادی، غالب است. تحلیل سازگاری درونی ابزارها نیز نشان داد که ترکیب پیشنهادی از سازگاری درونی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a policy mix to strengthen the role of the Ministry of Science, Research and Technology in national innovation system

نویسندگان [English]

  • Parisa Alizadeh 1
  • Mostafa Safdari Ranjbar 2
  • Aida Mohajeri 1
1 National Research Institute for Science Policy
2 Faculty of Management and Accounting/ Farabi College/ university of Tehran
چکیده [English]

The variety of functions and tasks expected from the Ministry of Science, Research, and Technology (MSRT) to play a proper role in the innovation system requires the design of a mix of policy instruments. Although there are many policy documents and laws that have been approved especially in the last decade and the duties and powers of the MSRT are foreseen in them, previous studies show that the overall performance of Iran's innovation system is not favorable in many aspects. The design of any new policy mix should be done according to the gaps in the previous documents. This study was conducted with the method of content analysis of documents to investigate policy gaps and focused group interviews to have expert opinions about the policy mix for improving the innovation system in the field of science, research, and technology which, according to the identified gaps, consists of 7 macro policies, 25 policy goals and 60 instruments. From the viewpoint of the type of instruments, tools of the type of "regulation", "support for education, research, and human resources", "networking and infrastructure development", "information support and brokerage", "demand, market creation, and government procurement", "financial support, loans, grants" and "Tax incentives, customs exemption" had the largest share in the policy mix, respectively. In terms of the type of instruments, the number of supply-side instruments, direct support instruments, and non-financial instruments are dominant in the designed mix. The internal consistency analysis of the instruments also showed that the proposed policy mix is internally consistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy mix
  • policy instrument
  • document analysis
  • ministry of science
  • research and technology
حسینی، مریم. (1394). معرفی روش گروه کانونی و کاربرد آن در تحقیقات، مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، قابل دسترسی در https://iribresearch.ir/paygah_marakez/cities/raveshe%20kanooni.pdf، دسترسی در 13 تیر 1402.
ذاکر‌صالحی، غلامرضا. (1390). بررسی وضعیت موجود علم و فناوری در ایران و جایگاه آن در برنامه ‏های توسعه، برنامه ‏ریزی و بودجه 16، شماره 115، 3-47
رنجبر، هادی، حق‏دوست، علی‏اکبر، صلصالی، مهوش، خوشدل، علیرضا، سلیمانی، محمدعلی، بهرامی، نسیم. (1391). نمونه ‏گیری در پژوهش‏ های کیفی: راهنمایی برای شروع، فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10 (3)، 238-250.
صفدری‏رنجبر، مصطفی و علیزاده، پریسا. (1400). ظرفیت قانونی برای همپایی فناورانه در ایران، مرکز پژوهش ‏های مجلس، تهران، ایران
صفدری‏رنجبر، مصطفی، علیزاده، پریسا، و الیاسی، مهدی. (1399). تحلیل ظرفیت قانونی ایران برای پشتیبانی از یادگیری و فرارسی فناورانه: مطالعه‌ای تطبیقی با تجارب موفق بین‌المللی. بهبود مدیریت، 14 (3)، 47-72
علیزاده، پریسا، طباطبائیان، حبیب­اله. (1394). کارکردهای نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای ارزیابی جامعیت قوانین- مورد مطالعه: قوانین منتخب حوزه نوآوری ایران. پنجمین کنفرانس بین ­المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران، ایران، 25-26 آذر
علیزاده، پریسا، قاضی‏نوری، سیدسپهر، امیری، مقصود، و قاضی‏نوری، سیدسروش. (1397). طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه‌کرد بخش کسب‌وکار ایران در فعالیت‌های تحقیق‏وتوسعه. بهبود مدیریت، 12(3)، 1-24
علیزاده، پریسا، و ملکی‌فر، فرخنده. (1398). آمیزه‌‌های سیاستی برای علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12 (2)، 526-513.
فاطمی، سید مهدی، و آراستی، محمدرضا. (1398). اولویت‌گذاری حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 119-133.
قاضی‏نوری، سیدسروش و ردائی، نیلوفر. (1400). چارچوبی برای پیشنهاد برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در ردائی، نیلوفر. «پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحلیل‏ ها و پیشنهادها». مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.
گودرزی، مهدی، رضاعلیزاده، حسین، غریبی، جلیل، و محسنی، مصطفی. (1393). آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(3)، 137-161.
مشایخی، علینقی. (1395). بررسی پیشرفت علم و فناوری در کشور و ضرورت اصلاح نقشه جامع علمی کشور، در گفتگو با عطنا (رسانه تحلیلی خبری دانشگاه علامه طباطبائی)، دسترسی در 15 تیر 1402:  https://b2n.ir/b92600
میرعمادی، سید ایمان، سبوحی، یداله، و خواجه ‏پور، حسین. (1397). توسعه چارچوبی به هم پیوسته و جامع جهت تحلیل و بهبود نظام نوآوری انرژی و محیط زیست. بهبود مدیریت، 12(4)، 70-95
Alizadeh, P., Ghazinoory, S., Amiri, M., & Ghazinoori, S. (2018). Designing a Policy Mix to Enhance the Business Expenditure on Research and Development (R&D) in Iran. Journal of Improvement Management12(3), 1-24 [In Persian]
Alizadeh, P., & Malekifar, F. (2019). Policy Mixes for Science, Technology, and Innovation. Journal of Science and Technology Policy12(2), 513-526. [In Persian]
Alizadeh, P., Tabatbaeian H. (2014). National Innovation System functions as a framework for evaluating the comprehensiveness of laws - study, 5th international conference and 9th national technology management conference, 15-16 December [In Persian]
Bessa, S., Gouveia, J.P. (2022). A framework for policy mix analysis: assessing energy poverty policies, Journal of Environmental Economics and Policy, DOI: 10.1080/21606544.2022.2153744
Costantini V.,  Crespi, F., Palma, A. (2017). Characterizing the policy mix and its impact on eco-innovation: a patent analysis of energy-efficient technologies, Research Policy, 46: 799-819, 10.1016/j.respol.2017.02.004
Cunningham, P. (2007). Monitoring and analysis of policies and public financing instruments conducive to higher levels of R&D investments: The “Policy Mix” project_ Synthesis Report Horizontal Analysis of Country Reviews: R&D investment policies. European Commission – DG Research
Edler, J. and Fagerberg, J. (2017). Innovation Policy: What, Why and How, Oxford Review of Economic Policy 33 (1).
Flanagan, K., Uyarra, E. and Laranja, M. (2011). Reconceptualising the policy mix for innovation. Research Policy, 40: 702-713.
Fatemi, M., & Arasti, M. (2019). Priority-Setting in Science, Technology and Innovation. Journal of Science and Technology Policy12(2), 119-133. [In Persian]
Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research, Sage.
Ghaziboori, S.S. and Radai, N. (2021). The framework for drafting the proposed provisions of the 7th development plan in the field of research, technology and innovation in "Research, technology and innovation in the 7th development plan: studies, analyzes and proposals" by Radai, N., Tehran. National Research Institute for Science Policy [In Persian]
Given, L. M. (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods, Sage.
Godarzi, M., rezaalizadeh, H., Gharibi, J., & Mohseni, M. (2014). Pathology of Science and Technology Policies of Iran: An Analysis of the five-year development plans. Journal of Technology Development Management2(3), 137-161. doi: 10.22104/jtdm.2015.184 [In Persian]
Hekkert, M.P., Suurs, R.A.A., Negro, S.O., Kuhlmann, S., & Smits, R.E.H.M. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological Forecasting and Social Change 74(4): 413-432.
Howlett, M. (2011). Designing Public Policy: Principles and Instruments, London, Routledge.
Howlett, M., Rayner, J. (2013). Patching vs Packaging in Policy Formulation: Assessing Policy Portfolio Design. Politics and Governance 1 (2): 170–182
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications
Lanahan, L., Feldman, M. P. (2015). Multilevel innovation policy mix: A closer look at state policies that augment the federal SBIR program. Research Policy 44(7): 1387-1402. https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.04.002
Lehmann, P. (2012). Justifying a Policy Mix for Pollution Control: a Review of Economic Literature, Journal of Economic Surveys 26(1): 71–97.
Magro, E., Wilson, J. R. (2019). Policy-mix evaluation: Governance challenges from new place-based innovation policies. Research Policy 48(10)
Mani, S. (2004). Government, Innovation and Technology Policy: an International Comparative Analysis. International Journal of Technology and Globalization 1 (1): 29-44.
Martin, Ben R. (2016). R&D Policy Instruments – A Critical Review of What We Do and Don’t Know, Industry and Innovation, 23(2): 157-176.
Mashayekhi, A. (2015). Examining the progress of science and technology in the country and the need to revise the comprehensive scientific map of the country, in a conversation with Atna (analytical news media of Allameh Tabatabai University), accessed on December 22, 2022: https://b2n.ir/s01239 [In Persian]
Matthes, F., C. (2010). Greenhouse gas emissions trading and complementary policies. Developing a smart mix for ambitious climate policies, Report commissioned by German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation, John Wiley & Sons.
Milios, L., 2018. Advancing to a Circular Economy: three essential ingredients for a comprehensive policy mix. Sustainability Science 13 : 861–878.
Miremadi, S. I., Saboohi, Y., & Khajehpour, H. (2019). Development of a comprehensive framework to analyse systems of energy and environmental innovation. Journal of Improvement Management12(4), 70-95. [In Persian] .
OECD. (2002). Dynamising National Innovation Systems. Paris, OECD.
OECD. (2010). The Innovation Policy Mix. in OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010. Paris, OECD.
OECD. (2016).  Policy Mix for Business R&D and Innovation, Paris, OECD. 10.1787/sti_in_outlook-2016-22-en
Quivy R. Campenhoudt L. Manuel de recherché en Sciences Socials. (1988). [Nikgohar A.] Tehran: Tootia, 2006.
Ranjbar, H., Haqdoust, A., Salsali, M., Khushdel, A., Soleimani, M., Bahrami, N. (2018). Sampling in qualitative research: a guide for getting started. Quarterly Journal of the University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran Army 10 (3): 238-250 [In Persian]
Rogge K.,  Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. Research Policy 45 (8): 1620-1635. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004
Rogge, K. S. and Reichardt, K. (2013). Towards a More Comprehensive Policy Mix Conceptualization for Environmental Technological Change: A Literature Synthesis. Working Paper Sustainability and Innovation, No. S3/2013.
Rogge, K., Stadler, M. (2023). Applying policy mix thinking to social innovation: from experimentation to socio-technical change. Environmental Innovation and Societal Transitions. Volume 47https://doi.org/10.1016/j.eist.2023.100723
Rosanna L. B. (2006). A Practical Guide to Focus-Group Research. Journal of Geography in Higher Education 30 (3): 463–475.
Safdari Ranjbar, M., Alizadeh, P. (2020). Legal Capacity for Technological Catch-up in Iran. Tehran. Majlis Research Center. [In Persian]
Safdari Ranjbar, M., Alizadeh, P., & Elyasi, M. (2020). Analyzing the Legal Capacity for Supporting Technological Learning and Catch-up in Iran: A Comparative Study with Successful International Experiences. Journal of Improvement Management, 14(3), 47-72. doi: 10.22034/jmi.2020.117987 [In Persian]
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Fifth Edition. Prentice Hall.
Schmidt, S.T., Sewerin, S. (2019). Measuring the temporal dynamics of policy mixes, An empirical analysis of renewable energy policy mixes’ balance and design features in nine countries, Research Policy, 48 (10)
Schot, J.,  Steinmueller, W.E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change, Research Policy, 47: 1554-1567, 10.1016/J.RESPOL.2018.08.011
Taeihagh, A., Baňares-Alcántara R., Givoni, M. (2014). A virtual environment for the formulation of policy packages, Transportation Research Part A 60: 53–68.
UNCTAD (2016). Science, Technology and Innovation Policy Review, United Nations Publication UNCTAD/DTL/STICT/2016/3. Printed in Switzerland
Zaker-Salehi, G. (2012).  A Survey of Science and Technology Status Quo in Iran and in its Development Plans. Planning and Budgeting, 16 (4): pp 3-47. [In Persian]
Zepa, I., Hoffmann, V. H. (2023). Policy mixes across vertical levels of governance in the EU: The case of the sustainable energy transition in Latvia. Environmental Innovation and Societal Transitions 47: 1-18. https://doi.org/10.1016/j.eist.2023.100699