سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد متولی توسعه (آژانس راهبر)؛ طراحی و پیشنهاد الزامات کارکردی در نظام سیاستی برنامه‌ریزی توسعه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

2 دانشگاه تهران

3 پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه‌ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه‌ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده‌دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه‌ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه‌یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه‌های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده‌اند. این تحقیق، نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه‌گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه‌ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه‌گرا دارد؛ در این تحقیق امکان‌سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه‌ای مورد نظر دولت توسعه‌گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی‌های مهم در نقش‌آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Plan and Budget Organization as institution of development custodian (pilot agency); Designing and proposing functional requirements in the policy system of development planning in Iran

نویسندگان [English]

  • Meysam Narimani 1
  • mohsen mohammadi 2
  • seyyed mohammad Sahebkar khorasani 3
1 Assisstant Professor, Technology Studies Institute, Tehran, Iran.
2 Tehran university
3 technology studies institute
چکیده [English]

Iran is one of the few countries that has experienced seven decades of development planning; Parallel to the beginning of development planning in Iran, the Plan Organization was established and has always been responsible for this in Iran. In practice, development planning in Iran has not been successful and Iran has not been able to enter the group of developed countries. Different thinkers have criticized this failure of development plans in Iran from different perspectives. This research has studied the development planning system in Iran from the perspective of the developmental state's theoretical framework. This approach has a special emphasis on the existence of the pilot agency as the institution of development custodian within a developmental state; In this research, the feasibility of the Plan and Budget Organization being the pilot agency of Iran in terms of structure and tools and achieving the developmental goals of the developmental state has been investigated. In general, although the Plan and Budget Organization has some important characteristics in playing a role as a pilot agency, but for the coherence of the tools and the promotion of the organization's activity as the institution of development custodian, it needs important changes in the bureaucracy and organizational structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental State
  • Pilot Agency
  • Development Planning
  • Plan and Budget Organization
پندار، مهدی. تحلیل و تبیین رابطه همبستگی شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه پایدار و تطبیق این شاخص ها در ایران. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. 109-131.
سبحانی، حسن. نظام اجتماعی؛ غرب: داستان توسعه ی ایرانی؛ چگونگی و آسیب شناسی برنامه ریزی توسعه در ایران. سوره اندیشه (1390). 50-66.
رجب‌پور، حسین. آسیب شناسی نظام برنامه ریزی 1. مروری بر تحولات نظام برنامه ریزی در ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس (1398).
عبادی، محمدحسین.  آسیب‌شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه‌ریزی توسعه ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان (1397). 1-20.
عظیمی، حسین. برنامه‌ریزی توسعه در ایران: بازخوانی نظرات دکتر حسین عظیمی‌آرانی ایران. تهران: سازمان برنامه و بودجه. 1400.
متوسلی، محمود و همکاران. عقلانیت و آشفتگی در برنامه‌ریزی: با تاکید بر تئوری عقلانیت گولت. فصلنامه پژوهش اقتصادی (1397). 193-225.
متوسلی، محمود. کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه. فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه (1399). 87-101.
محمدی ایوانکی، محسن. MITI و توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی. 1401.
نریمانی، میثم. طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران- مورد پژوهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت). فصلنامه بهبود مدیریت (1401). 89-110.
نقی‌زاده، مبانی تفکرات و توسعه اقتصادی ژاپن. تهران: شرکت سهامی انتشار. 1384.
نورمحمدی، خسرو. تأملی بر روش های برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع در برابر برنامه ریزی هسته های کلیدی خط دهنده. مرکز پژوهش‌های مجلس (1400).
Aiginger, Karl, and Dani Rodrik. "Rebirth of industrial policy and an agenda for the twenty-first century." Journal of Industry, Competition and Trade 20.2 (2020): 189-207.‏ Azimi, Hossein. Development planning in Iran: rereading the opinions of Dr. Hossein Azimi Arani of Iran. Tehran: Program and Budget Organization. 1400. [In Persian].
Amsden, Alice Hoffenberg. Asia's next giant: South Korea and late industrialization. Oxford University Press on Demand, 1992.‏
Andreoni, Antonio, and Ha-Joon Chang. "The political economy of industrial policy: Structural interdependencies, policy alignment and conflict management." Structural change and economic dynamics 48 (2019): 136-150.‏
Chang, Ha-Joon. "Evaluating the current industrial policy of South Africa." TRANSFORMATION-DURBAN- (1998): 51-72.‏
Chang, Ha-Joon. "Institutional foundations for effective design and implementation of trade and industrial policies in least developed economies." The politics of trade and industrial policy in Africa: Forced consensus (2004): 135-149.‏
Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006.‏
Chang, Ha-Joon. "How to ‘do’a developmental state: political, organisational and human resource requirements for the developmental state." Constructing a democratic developmental state in South Africa: Potentials and challenges (2010): 82-96.‏
Chibber, Vivek. "Bureaucratic rationality and the developmental state." American journal of sociology 107.4 (2002): 951-989.‏
Ebadi, Mohammad Hossein. “Pathology of the position of monitoring and evaluation in Iran's development planning”. Strategic and macro policies (2017). 1-20. [In Persian].
 
Evans, Peter B. "Embedded autonomy." Embedded Autonomy. Princeton University Press, 2012.‏
Haggard, Stephan. Developmental states. Cambridge University Press, 2018.‏
HAN, Seunghee. Operation of the economic planning board in the era of high economic growth in Korea. Knowledge Sharing Program: KSP Modularization, 2014.‏
Johnson, Chalmers. MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925-1975. Stanford University Press, 1982.
Karshenas, Massoud. Oil, state and industrialization in Iran. CUP Archive, 1990.‏
Metusli, Mahmoud et al. Rationality and chaos in planning: with an emphasis on Goulet's theory of rationality. Economic Research Quarterly (2017). 193-225.
Mohammadi Ivanaki, Mohsen. “MITI and the development of Japan after World War II”. Tehran: Trading Publishing Company. 1401. [In Persian].
Motevaseli, Mahmoud. “Elinor Strom's application of institutionalism in development planning”. Program and Development Research Quarterly (2019). 87-101. [In Persian].
Nassehi, Ramin. Studying rentier states over time: the political economy of macroeconomic policymaking in pre-Revolutionary Iran. Diss. Queen Mary University of London, 2015.‏
Narimani, Maitham. “Designing the organizational model of the development trustee (leader agency) in Iran - a case study of the Ministry of Industry, Mines and Trade (Samet)”. Management Improvement Quarterly (1401). 89-110. [In Persian].
Naghizadeh, Basics of Japan's Thoughts and Economic Development. Tehran: Publishing Company. 1384. Noormohammadi, Khosrow. A reflection on planning methods, comprehensive planning versus planning key lines. Majlis Research Center (1400). [In Persian].
NASR, Vali. Politics within the late-Pahlavi state: the Ministry of Economy and industrial policy, 1963–69. International Journal of Middle East Studies, 2000, 32.1: 97-122.‏
OKIMOTO, Daniel I. Between MITI and the market: Japanese industrial policy for high technology. Stanford University Press, 1989.‏
Pandar, Mehdi. Analysis and explanation of correlation between human development index and sustainable development index and the application of these indices in Iran. Environmental education and sustainable development quarterly. 109-131. [In Persian].
Razavi, H & F, Vakil , The political environment of economic planning in Iran, 1971- 1983, From monarchy to Islamic Republic, Westview Special Studies on the Middle East, Westview Press: USA.1984.
Rajabpour, Hossein. Pathology of the planning system 1. An overview of the developments of the planning system in Iran. Majlis Research Center (2018).
Rodrik, Dani. "One economics, many recipes." One Economics, Many Recipes. Princeton university press, 2008.‏
Rodrik, Dani. "Industrial policy for the twenty-first century." Available at SSRN 666808 (2004).‏
Sasada, Hironori. The evolution of the Japanese developmental state: Institutions locked in by ideas. Routledge, 2012.‏
Soofi, Abdol S., and Mehdi Goodarzi, eds. The development of science and technology in Iran: policies and learning frameworks. Springer, 2017.‏
Tipton, Frank B. "Bridging the digital divide in Southeast Asia: Pilot agencies and policy implementation in Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines." ASEAN Economic Bulletin (2002): 83-99.‏
Wade, Robert. Governing the market. Princeton University Press, 1990.‏
Wade, Robert. "Bringing the state back in: lessons from East Asia’s development experience." Internationale Politik und Gesellschaft 8.2 (2005): 98-115.‏
Wade, Robert. "The developmental state: New perspectives." For Meeting of JICA/IPD task force on industrial policy & transformation, Jordan. 2014.‏
WARWICK, Ken. Beyond industrial policy: Emerging issues and new trends. 2013.‏ Sobhani, Hassan. social system; West: the story of Iranian development; How and pathology of development planning in Iran. Surah Andisheh (1390). 50-66.