ارائه الگوی بومی چابکی سازمانی در مراکز تحقیقات صنعتی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی تحقیقاتی در عرصه دریایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
امروزه سازمان‏ها برای پاسخ‌گویی به پیچیدگیهای محیطی، چابکی را در دستور کار خود قرار دادهاند. مراکز تحقیقات صنعتی نیز از این وضعیت مسثتنی نیستند و عملکرد مطلوب آن‌ها مستلزم پویایی و تحرک در مواجهه با تغییرات محیطی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای بهبود چابکی در مراکز تحقیقات صنعتی در حوزه دفاعی انجام ‌شده‌است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده‌ها از نوع کیفی است. داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگان موضوع پژوهش و آشنا با سازمان مورد مطالعه، جمع‏آوری شده است. نمونهگیری به روش گلولهبرفی و تا سرحد دستیابی به اشباع نظری صورت پذیرفته که این امر با مصاحبه پانزده‌ نفر از منتخبین جامعه آماری، حاصل شده است. دادهها، با استفاده از رویکرد نوظهور نظریه دادهبنیاد تحلیل شده که در فرآیند این تحلیل 796 کد باز استخراج شده‌است و با اعمال کدگذاری محوری 36 مفهوم استخراج و درنهایت این مفاهیم در 7 مقوله دستهبندی شده‌است. مقولهها شامل متولی چابکی، دانشگران چابک، مدیر چابک، ساختار چابک، فرآیند چابک، فرهنگ‌سازمانی چابک و بلوغ اکوسیستم تحقیقات صنعتی است. این الگو در بخش هایی با تئوریهای رایج دارای همپوشانی است اما مفاهیمی مانند متولی چابکی و بلوغ اکوسیستم را میتوان به عنوان نوآوری‏های آن برشمرد. بر اساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که چابکی یک پیامد سیستم در سطوح مختلف بلوغ است که در ساحتهای مختلف سازمان موضوعیت داشته و برش ساختاری یا فرآیندی آن امکانپذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Native Model of Organizational Agility in Industrial Research Centers (Case Stady: A Military Research Organization in the Maritime Field)

نویسندگان [English]

  • Nemat Allah Moradi 1
  • Mohsen Miri 2
  • Mohammad Mehdi Mohtadi 2
1 PhD candidate of Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, organizations have put agility on their agenda to respond to environmental complexities. Industrial research centers are no exception and their optimal performance requires dynamism and mobility in the face of environmental changes. The present study aims to provide a model for improving agility in industrial research centers in the field of defense.
This research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of the nature of the data. Data were collected through interviews with research experts familiar with the organization under study. Sampling was done by snowball method and to the point of achieving theoretical saturation, which was achieved by interviewing fifteen selected members of the statistical population. The data were analyzed using the emerging approach of data-based theory, in which 796 open codes were extracted in the process of this analysis, and 36 concepts were extracted by applying axial coding, and finally these concepts were classified into 7 categories. Categories include Agility Trustee, Agile Scholars, Agile Manager, Agile Structure, Agile Process, Agile Organizational Culture, and Maturity of Industrial Research Ecosystem. This pattern overlaps in some respects with common theories, but concepts such as agility trustee and ecosystem maturity can be considered as its innovations. Based on these findings, it can be concluded that agility is a consequence of the system at different levels of maturity that is relevant in different areas of the organization and its structural or process cutting is not possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Organizational Agility
  • Agile Organization Model
  • Industrial Research Organizations
  • Foundation Data Theory
ابراهیمیان جلودار، سید یاسر، سید محمود ابراهیمیان جلودار.1390. چابکی سازمانی: سرعت پاسخ‌گویی و انعطاف‌پذیری سازمانی. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 8(39):13-34.
آذر، عادل، مهسا پیشدار. 1390. شناسایی و اندازه‌گیری شاخص‏های چابکی سازمانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پرتال جامع علوم انسانی، پژوهش‏های مدیریت 4(11): 5-20.
آقایی، میلاد، رضا آقایی. 1393. ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی. فصلنامه رشد فناوری 10(39):37-43.
الفت، لعیا و سید محمود زنجیرچی. 1388. مدلی برای چابکی سازمانی در صنعت الکترونیک ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران 4(13):47-74.
امیر نژاد، قنبر، الهام خسروی پور، فاطمه امیر نژاد.1394. الگوی چابک سازی سازمان‏های دولتی با رویکردی به سازمان‏های دفاعی. کنفرانس مدیریت؛ تحول و نوآوری در توانمندسازی مدیریت، شیراز.
ایرجی، سمیه، سمیرا ایرجی. 1395. ابعاد و مدل‌های چابکی سازمانی. دومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
باورصاد، بلقیس، پگاه دارابیان. 1395. چابکی سازمان. کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و علوم رفتاری. دانشگاه جامع علمی و کاربردی.
بندریان، رضا. 1395. ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمان‏های پژوهش و فناوری. فصلنامه رشد فناوری 12(46):9-14.
جلیل وند، امین محمد. 1388. ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه. ماهنامه خبری ارتباط با مدت، دانشگاه تهران، آذر و دی 88 (72): 68-70.
سید جوادین، سید رضا، نسیم زارعی. 1396. ارائه یک رویکرد ترکیبی جهت بررسی عوامل مؤثر بر تحول چابکی نیروی انسانی (شرکت احداث و توسعه نیروگاه‏های مپنا). نشریه علمی پژوهشی و اطلاع‌رسانی مدیریت (ویژه‌نامه کنفرانس ملی فرهنگ‌سازمانی). ش 190
حجتی، اکرم،1394. عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در دانشگاه امام علی (ع) از دیدگاه فرماندهان یگان‏های تیپ دانشجویان. فصلنامه مدیریت نظامی 15(58):119-144.
خاکی، غلامرضا. 1382. روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
خسروی، ابوالفضل، سید حسین ابطحی، رضا احمدی، حسین سلیمی.1391. شناسایی عوامل توانمند ساز چابکی نیروی انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک. فصلنامه بهبود مدیریت 6(4): 129-153.
خدابخشی، روح‌الله، روح‌الله تولایی و سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی. 1395. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان‏های تولیدی و خدماتی. فصلنامه علمی- ترویجی سیاست‌نامه علم و فناوری 6(4):13-22.
دانایی‌فرد، حسن، سید مجتبی امامی. 1386 راهبرد‏های پژوهش کیفی، تأملی بر نظریه داده بنیاد. فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه مدیریت، سال اول، ش 2، صص 97-69
دانایی‌فرد، حسن. 1389. راهبرد‏های نظریه‌پردازی. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول
رضائیان، علی. 1392. اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
زاهدی، شمس السادات، ابوالفضل خسروی، محمدحسین یاراحمدزهی، رضا احمدی. 1392. بررسی ابعاد و شاخص‏های قابلیت‏های چابکی نیروی انسانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 1(4): 1-24.
سرلک، محمدعلی، سهراب دل انگیزان، اسماعیل کاکه برایی. 1394. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان‌های چابک بر اساس الگوی گلدمن و ناگل. مجله مدیریت توسعه و تحول 13 (24):1-10.
محمدی مقدم، یوسف، سید مهدی الوانی، فرزانه صداقت.1391. چابکی سازمانی؛ الزامی برای سازمان‏های پلیسی در هزاره سوم. فصلنامه منابع انسانی ناجا.7(30): 97-115.
محمدی، علی، یاسر امیری. 1391. ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان‏های تولیدی. مجله مدیریت فناوری اطلاعات 4(13):115 -134.
 
Alavi, S. and D. A. Wahab.2013. A  Review on Workforce Agility. Research  Journal of Applied Sciences. Engineering and Technology 5(16): 4195-4199
Alberts, D. S. and R. E. Hayes.2003. Power to the Edge: Command Control in the Information Age. Office of the Assistant Secretary Of Defense Washington Dc Command and Control Research Program (CCRP).
Braunscheidel, Michael J. and Nallan C. Suresh. "The organizational antecedents of a firm’s supply chain agility for risk mitigation and response." Journal of operations Management 27, no. 2 (2009): 119-140.
Clark, T, and R. Jones.1999, June. Organisational Interoperability Maturity Model for C2. In Proceedings of the 1999 Command and Control Research and Technology Symposium.
Denning, Stephen.2016. How to Make the Whole Organization “Agile”. Strategy and Leadership 44(4): 10-17
Detollenaere, Birgit 2017. “Agile Workers, the White Ravens of the Company”?
Ganguly, Anirban, Roshanak, Nilchiani, and John V. Farr. “Evaluating agility in corporate enterprises.”International Jounal of Production economics 118, no.2 (2009): 410-423.
Harraf. Abe, Isaac Wanasika, Kaylynn Tate, K, and Kaitlyn Talbott “Organizational Agility.” Journal of Applied Business Research, 31, no2 (2015): 675.
Jahangiri, F, and A. Khalkhali “Analysis of Organizational Agility in Education System of Iran.” International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3, no12 (2014): 869-873.
 Kingston, Gina, Suzanne Fewell, and warren Richer. An Organisational Interoperability Agility Model. Defence Science and Technology Organisation Canberra (Australia), 2005.
Konráðsdóttir, Kristrun Anna. “Agility-Unleashing Human and Organizational Potential” PhD diss, 2017.
Leahey, Eerin. “From Sole Investigator to Team Scientist: Trends in the Practice and Study of Research Collaboration”. Annual Review of Sociology 42(2016): 81-100.
Mohammadi, Marzieh, Amin Nikpour, and Raheleh Chamanifard. "The relationship between organizational agility and employee’s productivity (Case study: Ministry of youth affairs and sports, Iran)." In Fourth International Conference IT in Education, Research and Business-ITERB. 2015.
Morse, J. Mitchell and Peggy-Anne Field. “Qualitative Research Methods for Health Professionale.” (1995).
Nafei, Wageeh A. “Organizational Agility: The Key to Organizational Success.” International Journal of Business and Management, 11no.5 (2016): 296-309.
Philbin, Simon P, David Jones, Nijel P. Brandon, and Adam D Hawkes, “Exploring Research Institutes: Structures, Functioning And Typology.”In Proceedings of PICMET’14 Conference: Portland International Center for Management Of Engineering and Technology; Infrastructure and Service Integration, pp. 2569-2582. IEEE, 2014.
Pan, Feng, and Rakesh Nagi. "Robust supply chain design under uncertain demand in agile manufacturing." Computers & operations research 37, no. 4 (2010): 668-683.
Richards, Chester W. "Agile manufacturing: beyond lean?" Production and Inventory Management Journal 37, no. 2 (1996): 60.
Sanadgol, Marzie. “The Survey of Relationship between Organizational Agility and Principals Job Satisfaction.” International Journal of Basic Sciences & Applied Research 3 (2014): 317-319.
Serrador, Pedro, and Jeffrey Pinto. K. “Does Agile Work?—A Quantitative Analysis of Agile Project Success.” International Journal of Project Management, 33, no.5 (2015): 1040-1051.
 Stekelenburg, J. V. “Exploring Organizational Agility And The Added Value Of Human Resources: Creating Organizational Agility By Using Individual Competencies And Organizational Practices.” Unpublished Master's Thesis, Tilburg University, Tilburg, Netherlands. (2012)
Wendler, Roy. "Dimensions of organizational agility in the software and IT service industry: insights from an empirical investigation." Communications of the Association for Information Systems 39, no. 1 (2016): 21.