چالشهای دره مرگ اکوسیستم نوآوری زیست‌دارو ایران و بررسی توانمندی ها و عوامل زمینه ای موثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بررسی توسعه اکوسیستم‌های نوآوری مختلف نشان داده است که در مراحل ابتدایی توسعه اکوسیستم‌ها با بازه‌ای مواجه هستیم که به علت ماهیت‌های متفاوت دو سربازه، اکوسیستم با چالش‌هایی روبه‌رو می گردد که بیشترین نرخ شکست و توقف آن را به همراه دارد. اکوسیستم‌هایی که بتوانند از این مرحله عبور کنند قادر به کسب ارزش تولید شده در اکوسیستم و خلق ثروت می باشند. ما در این پژوهش به دنبال شناخت چالش‌های این مرحله از فرایند رشد با نام دره مرگ اکوسیستم و شناسایی توانمندی‌های لازم برای عبور از آن هستیم. لذا این مقاله تلاش کرده با موردکاوی اکوسیستم نوآوری زیست دارو ایران به عنوان یک اکوسیستم موفق که توانسته از دره مرگ عبور کند به بررسی چالش‌های آن و عوامل زمینه‌ای و توانمندی-های موثر بر عبور اکوسیستم نوآوری از آن بپردازد. برای اینکار داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته گردآوری و با استفاده از تحلیل تم و کدگذاری، تحلیل و در قالب مدلی ارائه شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، اکوسیستم نوآوری زیست داروی ایران در فرایند عبور از دره مرگ خود با سه نوع چالش اجرایی، هم‌تکاملی و پذیرش مواجه بوده است که شکلگیری پنچ توانمندی تعاملات و دسترس‌پذیری؛ یکپارچگی و هم‌افزایی؛ نوآوری و یادگیری؛ تطبیق‌پذیری و جابه‌جایی و در نهایت قابلیت خلق مکمل و همچنین وجود سه عامل زمینه‌ای سیاست‌های دولت، تحریم‌های سیاسی و تقاضای بازار در عبور از این دره و غلبه بر این چالش‌ها تاثیرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of the Valley of Death in the Iranian Biomedical Innovation Ecosystem and Investigating Effective Capabilities and Context

نویسندگان [English]

  • Nima Mokhtarzadeh 1
  • Abbasali Karshenas 2
  • Sepehr Ghazinoory 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Management of Technology, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A study of the development of different innovation ecosystems has shown that in the early stages of ecosystem development we are faced with a period in which, due to the different natures of the two soldiers, the ecosystem faces challenges with the highest failure and stopping rates. It comes with it. Ecosystems that can pass this stage are able to acquire the value produced in the ecosystem and create wealth. In this study, we seek to identify the challenges of this stage of the growth process called the Death Valley of the ecosystem and identify the capabilities needed to overcome it. Therefore, this article tries to investigate its challenges and the underlying factors and capabilities affecting the passage of the innovation ecosystem by examining the case of Iran's biopharmaceutical innovation ecosystem as a successful ecosystem that has been able to cross the Death Valley. To do this, the required data were collected through semi-structured interviews and analyzed in the form of a model using theme analysis and coding. According to the research findings, Iran's biopharmaceutical innovation ecosystem in the process of crossing its death valley has faced three types of challenges: implementation, integration and acceptance, which is the formation of five capabilities of interaction and accessibility; Integration and integration; Innovation and learning; Adaptability and mobility, and ultimately the ability to create complementarity, as well as the existence of three factors underlying government policies, political sanctions, and market demand, have been influential in crossing this valley and overcoming these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Ecosystem
  • Valley of Death
  • Challenges
  • Capabilities
  • Context
Adner, R. 2006. “Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem.” Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem, 98–107.
Adner, Ron, and Rahul Kapoor. 2010. “Value Creation in Innovation Ecosystems: How the Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generations.” Strategic Management Journal 31 (3): 306–33. https://doi.org/10.1002/smj.821.
Auerswald, Philip E, and Lewis M Branscomb. 2003. “Valleys of Death and Darwinian Seas: Financing the Invention to Innovation Transition in the United States.” The Journal of Technology Transfer 28 (3–4): 227–39.
Bezerra, Maria Clara da Cunha, Cláudia Fabiana Gohr, and Sandra Naomi Morioka. 2020. “Organizational Capabilities towards Corporate Sustainability Benefits: A Systematic Literature Review and an Integrative Framework Proposal.” Journal of Cleaner Production 247: 119114. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119114.
Borgh, M Van der, M Cloodt, and A G L Romme. 2012. “Value Creation by Knowledge-Based Ecosystems: Evidence from a Field Study.” R and D Management 42 (2): 150–69. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2011.00673.x.
Branscomb, Lewis, and Philip E Auerswald. 2002. “Between Invention and Innovation an Analysis of Funding for Early-Stage Technology Development.” Nist Gcr, 2–841.
Branscomb, Lewis M, and Philip E Auerswald. 2001. Taking Technical Risks: How Innovators, Managers, and Investors Manage Risk in High-Tech Innovations. MIT Press.
Chesbrough, H W. 2003. “The Era of Open Innovation.” MIT Sloan Management Review 44 (3): 35–41. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-3843067488&partnerID=40&md5=8f4103004112f4f7da7b2dcdbcdbbde6.
Clarysse, Bart, Mike Wright, Johan Bruneel, and Aarti Mahajan. 2014. “Creating Value in Ecosystems: Crossing the Chasm between Knowledge and Business Ecosystems.” Research Policy 43 (7): 1164–76.
Dedehayir, Ozgur, Saku J Mäkinen, and J Roland Ortt. 2018. “Roles during Innovation Ecosystem Genesis: A Literature Review.” Technological Forecasting and Social Change 136: 18–29.
Dedehayir, Ozgur, and Marko Seppänen. 2015. “Birth and Expansion of Innovation Ecosystems: A Case Study of Copper Production.” Journal of Technology Management and Innovation 10 (2): 145–53. https://doi.org/10.4067/S0718-27242015000200010.
Ferasso, Marcos, Adriana R Wunsch Takahashi, and Fernando A Prado Gimenez. 2018. “Innovation Ecosystems: A Meta-Synthesis.” International Journal of Innovation Science.
Ford, George S, Thomas Koutsky, and Lawrence J Spiwak. 2007. “A Valley of Death in the Innovation Sequence: An Economic Investigation.” Available at SSRN 1093006.
Han, Jin, Sandor Lowik, and Petra de Weerd-Nederhof. 2017. “Uncovering the Conceptual Boundaries of the Ecosystems: Origins, Evolution and Future Directions.”
Jackson, Deborah J. 2011. “What Is an Innovation Ecosystem.” National Science Foundation 1 (2).
Kapoor, Rahul, and Joon Mahn Lee. 2013. “Coordinating and Competing in Ecosystems: How Organizational Forms Shape New Technology Investments.” Strategic Management Journal 34 (3): 274–96. https://doi.org/10.1002/smj.2010.
Leavy, Brian. 2012. “Interview – Ron Adner: Managing the Interdependencies and Risks of an Innovation Ecosystem.” Strategy & Leadership 40 (6): 14–21. https://doi.org/10.1108/10878571211278840.
Lee, Sangwon, Yoonjae Nam, Seonmi Lee, and Hyunjung Son. 2016. “Determinants of ICT Innovations: A Cross-Country Empirical Study.” Technological Forecasting and Social Change 110: 71–77.
Letaifa, Soumaya Ben. 2014. “The Uneasy Transition from Supply Chains to Ecosystems.” Management Decision.
Maguire, Moira, and Brid Delahunt. 2017. “Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars.” All Ireland Journal of Higher Education 9 (3).
Markham, Stephen K. 2002. “Moving Technologies from Lab to Market.” Research-Technology Management 45 (6): 31–42.
Markham, Stephen K, Stephen J Ward, Lynda Aiman‐Smith, and Angus I Kingon. 2010. “The Valley of Death as Context for Role Theory in Product Innovation.” Journal of Product Innovation Management 27 (3): 402–17.
Maxwell, Joseph A. 2012. Qualitative Research Design: An Interactive Approach. Vol. 41. Sage publications.
Moore, J F. 1993. “Predators and Prey: A New Ecology of Competition.” Harvard Business Review 71 (3): 75–86. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0027603238&partnerID=40&md5=74f28b865254a660ad7b7069271abe56.
Murphy, Lawrence Martin, and Peter L Edwards. 2003. Bridging the Valley of Death: Transitioning from Public to Private Sector Financing. National Renewable Energy Laboratory Golden, CO.
Oh, Deog Seong, Fred Phillips, Sehee Park, and Eunghyun Lee. 2016. “Innovation Ecosystems: A Critical Examination.” Technovation 54: 1–6. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.02.004.
Prahalad, Coimbatore K. 2009. The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Revised and Updated 5th Anniversary Edition: Eradicating Poverty through Profits. FT Press.
Rong, Ke, Guangyu Hu, Yong Lin, Yongjiang Shi, and Liang Guo. 2015. “Understanding Business Ecosystem Using a 6C Framework in Internet-of-Things-Based Sectors.” International Journal of Production Economics 159: 41–55.
Rong, Ke, Yongjiang Shi, and Jiang Yu. 2013. “Nurturing Business Ecosystems to Deal with Industry Uncertainties.” Industrial Management & Data Systems 113 (3): 385–402. https://doi.org/10.1108/02635571311312677.
Shi, Yongjiang, and Mike Gregory. 1998. “International Manufacturing Networks—to Develop Global Competitive Capabilities.” Journal of Operations Management 16 (2–3): 195–214.
Winter, Sidney G. 2003. “Understanding Dynamic Capabilities.” Strategic Management Journal 24 (10): 991–95.
Yin, Robert K. 2009. “Case Study Research: Design and Methods 4th Edition.” In United States: Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data.
Zhang, Jing, and Xiong-Jian Liang. 2011. “Business Ecosystem Strategies of Mobile Network Operators in the 3G Era: The Case of China Mobile.” Telecommunications Policy 35 (2): 156–71.
Zhang, Y, M Gregory, and Y J Shi. 2007. “Global Engineering Networks: The Integrating Framework and Key Patterns.” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 221 (8): 1269–83.